Net als veel inwoners in onze stad heeft het CDA Culemborg zich verbaasd over de voorgestelde verhoging in de tarieven voor het ophalen van ons restafval. Als ook het ontbreken van enige vorm van uitleg in de communicatie vanuit de Avri zelf. Jammer, uiterst ongelukkig en niet in lijn met de belofte dat afval scheiden moeten lonen. 

Afval scheiden moet lonen
Het CDA realiseert zich dat de tarieven van de Avri landelijk reeds laag liggen. Maar dat maakt het niet te rechtvaardigen om zonder communicatie vooraf een prijsverhoging zoals deze nu voorligt voor te stellen. Geen enkel bedrijf kan zijn dienst of product met deze kostprijs verhogen zonder dat klanten daaraan consequenties verbinden. De voorgestelde verhoging van tarieven doet geen recht aan het feit dat afval scheiden zou moeten lonen en het feit dat de Avri inwoners hard nodig heeft om onze doelstellingen naar een afvalvrije economie te realiseren.

Angst voor toename dump-afval
Naast de opgeroepen weerstand onder inwoners maakt het CDA zich ook zorgen over het risico op een toename van het dumpen van restafval. Ondanks dat het principe van een omgekeerde* afvalinzameling landelijk succesvol blijkt is voor het CDA de vraag wel gerechtvaardigd of de landelijke succescijfers het hele verhaal vertellen. Gemeenten met een vergelijkbaar afvalbeleid zien nl. op veel plaatsen forse toename van illegale stort. Het CDA wil daarom dat de cijfers rondom afvaldump naar de toekomst betrokken gaan worden in de discussie over onze afvalstromen. Deze cijfers zijn nodig om als gemeente integraal naar afvalstromen te kijken. Het mag niet zo zijn dat de gemeente straks via de achterdeur met extra kosten te maken krijgt voor het opruimen van zwerfafval te maken.

Uiterst ongelukkig moment
Het momentum van de aangekondigde prijsverhoging vindt het CDA uiterst ongelukkig gekozen. Temeer omdat in hetzelfde jaar ook het zogenaamde 'omgekeerde inzamelen' wordt ingevoerd. Voor de 90.000 huishoudens die op de Avri aangewezen zijn gaat dit nogal wat betekenen. Willen wij de hoeveelheid restafval (ligt nu rond de 121 kg) in 2019 reduceren naar het gewenste niveau van 60 kg restafval per inwoner (en 30 kg in 2025!) zal alle aandacht er op gericht moeten zijn om inwoners hierbij te betrekken. De huidige weerstand met aangekondigde tariefsverhogingen bij de Avri tonen nu duidelijk het tegendeel. Voor de gewenste stap naar een afvalvrije economie is het voor het CDA dan ook cruciaal dat deze op acceptatie bij inwoners kan rekenen.

Reactie Avri
Op basis van een toezegging van de wethouder in de commissievergadering in mei jl. is samen met inbreng van inwoners en verschillende fracties gewerkt aan een passende reactie richting de AVRI. Het CDA ziet daarin graag nog opgenomen worden dat het positief behaalde resultaat in 2017 (ruim 4,5 ton) wordt ingezet om de beoogde stijging van de afvalstoffenheffing voor inwoners verder te beperken. Het CDA vindt het niet verantwoord een kostenstijging door te zetten naar inwoners terwijl er tegelijkertijd wel wordt gewerkt aan het opbouwen van reserves. Het kan en mag niet zo zijn dat de inwoner eenzijdig de kosten gaat betalen voor een (nog) niet sluitende bedrijfsmatige businesscase.


Tijdens de gemeenteraadsvergadering is bovenstaand voorstel ingebracht door het CDA samen met VVD, SP en CC. Het voorstel kon met steun van CU en CVN rekenen op een meerderheid van de gemeenteraad. Het is nu aan het bestuur van de Avri om op basis van de ingediende reacties uit de andere regiogemeenten een definitief besluit te nemen.

*) Omgekeerde inzameling: Omgekeerd wil zeggen dat grondstoffen (GFT, plastic, papier) thuis worden opgehaald en het restafval naar een ondergrondse container moet worden weggebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.