Culemborg werkt aan een nieuw groenbeleid. Voor het CDA is het van groot belang vanuit een integrale visie naar omgevingsvraagstukken te kijken, zoals in dit geval het Groenbeleid. Het CDA ziet in het opgestelde beleid voldoende terug dat de bestaande groenstructuur bescherming wordt geboden als ook dat deze naar de toekomst toe kan worden versterkt. Wel is wat het CDA betreft de fase van plannen maken nu voorbij. Geld wat er vanuit de begroting voor groenbeheer al beschikbaar is, zo'n één miljoen euro, zal ingezet moeten gaan worden voor de uitvoering van het groenbeleid. In deze uitvoering hebben de volgende zaken onze prioriteit.


1. Van bomenplan naar boomgeboorteplan 
Het CDA erkent de waarde van groen. Om het groene karakter van onze stad te versterken ziet het CDA vooral kansen voor een concreet Boomgeboorteplan. Eventuele investeringen naar de toekomst toe zouden er vooral op gericht moeten zijn dit boomgeboorteplan tot uitvoering te brengen. Concreet komt het er op neer dat er voor iedere nieuw geboren Culemborger een boom geplant wordt. Dit bij voorkeur samen met inwoners en door hun aangewezen plaatsen. Met zo'n 300 geboorten per jaar draagt iedere geboorte zodoende bij aan de toekomst en het vergroenen van Culemborg. Bomen groeien zodoende symbolisch met ons als stad en onze inwoners mee. 

2. Betaalbaar groenbeleid 
Wie de stukken heeft gelezen, kan er niet om heen. Culemborg is een groene stad en kan mogelijk nog groener. Het woord ‘groen’ komt in de stukken bijna 1.300 keer terug. Het CDA is overtuigd van de meerwaarde van groen. Om de beschreven visie te kunnen realiseren is er echter meer dan beleid nodig. Het CDA is, mede gezien de financiële situatie van de gemeente, daarom kritisch tav de financiële consequenties van het voorgestelde groenbeleid. Het CDA heeft de portefeuillehouder gevraagd de benodigde middelen te vinden binnen de organisatie van het groenbeheer. Als CDA vinden wij het op dit moment nml. niet verantwoord om gevraagde extra investeringsruimte in de begroting te creëren.

3. Aandacht voor binnenstad en buitengebied 
Het CDA is ook kritisch tav de maatschappelijke consequenties voor het vergroenen van de binnenstad. In het groenbeleid wordt voor het vergroenen van de binnenstad gesproken over een betere inpassing van het parkeren. Het CDA zou er moeite mee hebben als hiermee wordt bedoeld als meer groen automatisch zou betekenen dat dit ten koste zou moeten gaan van parkeermogelijkheden. In de commisievergadering vroeg commissielid Koolen daarnaast in de uitvoering van het groenbeleid ook nog specifieke aandacht te hebben voor de overgang en aansluiting naar het buitengebied. 

Stukken van het Groenbeleid zijn hier te downloaden

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.