CDA Culemborg onderschrijft de gemaakte afspraken in het klimaatakkoord. Als uitwerking daarvan wordt momenteel in dertig regio’s in Nederland gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). Om tot deze RES voor de regio Rivierenland te komen is binnen de regio een uitgangspunten notitie opgesteld. De gemeenteraad in Culemborg ging hierover in gesprek. Het CDA is positief te spreken over het te volgen proces, de sturingsprincipes en de samenwerkingsagenda. Het ziet veel kansen om de reeds aanwezige regionale netwerken maximaal te gaan benutten Wel mist het enkele cruciale keuzes.

Als wij de goede keuzes maken kan dat een stevige impuls geven voor onze regio. Zowel maatschappelijk als economisch.
Om deze impuls te kunnen realiseren zet de lokale CDA fractie in op;

  1. maatschappelijke meerwaarde en samenwerkingskracht,
  2. voorbeeldfunctie van de overheid,
  3. meer ruimte voor innovatie,
  4. voorkomen grootschalige verbranding biomassa,
  5. duidelijke verwachtingen bij de uitvoering.

1. Het CDA zet in op Samenwerkingskracht
CDA is positief over de voorgestelde samenwerkingsagenda. Het ziet dat alle belangrijke maatschappelijke partners vroegtijdig aan tafel zitten om zodoende input te kunnen leveren en (gedeeld) eigenaarschap te laten ontstaan. Het ziet vooral kansen om de reeds aanwezige regionale netwerken maximaal te gaan benutten. De RES biedt onze regio kansen voor langjarige samenwerking als ook ontwikkel- en uitvoeringskracht. CDA vindt het huidige streven om opbrengsten terug te laten vloeien in de regio daarbij wel een minimale randvoorwaarde. Opbrengsten dienen zodoende maximaal ten goede komen aan onze inwoners, organisaties en bedrijven. 

2. Het CDA zet in op voorbeeldfunctie overheid
Het CDA is van mening dat je niet alles van inwoners kunt vragen als je niet eerst zelf het goede voorbeeld geeft. Het CDA zet er daarom op in dat wij als overheid zelf een voorbeeldfunctie vervullen. De veranderingen in de levering van energie en warmte zal namelijk veel inwoners gaan raken. Meer participatie zorgt daarbij volgens het CDA niet direct voor een beter resultaat. Om mensen te stimuleren zouden de overheden vooral zelf het goede voorbeeld moeten geven. Het CDA kijkt daarbij naar de gebouwen, waaronder het maatschappelijk vastgoed, het vervoer, maar ook de naleving van de wet milieubeheer. Als we van de burgers en bedrijven het één en ander verwachten, dan moeten we ook zelf bereid zijn het één en ander te gaan doen.

3. Het CDA wenst ruim baan te geven aan innovatie
Innovaties zijn voor het CDA de sleutel voor een betaalbaar en uitvoerbaar klimaatakkoord. Hoe zorgen wij er voor dat de Energietransitie een investeringsimpuls voor deze regio en een waardevolle impuls voor onze inwoners gaat opleveren? Hoe voorkomen wij dat de RES op voorhand te beperkt wordt opgevat als ruimtelijke opgave voor enkel wind en zonprojecten (elektriciteit en warmte). Het antwoord ziet het CDA vooral gelegen in koppelkansen die de gebouwde omgeving overstijgen. Op zoek gaan naar (sectoroverstijgende) koppelkansen en deze maximaal benutten is een keuze. Het denkt daarbij vooral aan koppelkansen met landbouw (windwinning), fruitteelt (fruitdelta), mobiliteit (A15 en A2), natuurontwikkeling (uiterwaarden/ Rijkswaterstaat), industrie (Pavijen) en de verduurzamingsopgave van het maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen). Het CDA ziet daarnaast ook dat er in de looptijd van de RES geleerd kan worden van andere regio’s. Zo kunnen innovatieve technieken elders hun waarde gaan krijgen voor onze regio. Denk daarbij aan off grid oplossingen, vormen van energieopslag maar ook multifunctioneel gebruik van ruimte zoals het beter benutten van duurzame opwekking van zonnestroom op daken. Als kleine stad hoeven wij niet alles zelf te bedenken. Ook zal van de overheid meer dan voorheen een faciliterende rol worden verwacht.

“Pro actief op zoek gaan naar (sectoroverstijgende) koppelkansen en deze maximaal benutten is een keuze. Het CDA denkt dat een keuze voor innovatie kan gaan zorgen voor een grote investeringsimpuls in deze regio”


4. Het CDA wil geen grootschalige biomassa verbranding

Het CDA is zeer terughoudend met de grootschalige toepassing van biomassa verbranding. Het wil grootschalige biomassa centrales voorkomen. Het CDA is van mening dat deze centrales onnodig grondstoffen verbranden en geen bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen en de gewenste Circulaire Economie. Ondanks dat de RES wordt opgevat als ruimtelijke opgave voor wind en zonprojecten worden biomassa centrales niet uitgesloten om doelstellingen te gaan halen.

5. Het CDA wenst structureel procesgeld voor de uitvoering
CDA is voor een energietransitie die haalbaar en betaalbaar is. Of het CDA volgend jaar mei wel/niet in kan stemmen met het RES-bod zal grotendeels afhangen van de mate waarop consequenties voor planning, ruimtelijke inrichting en bekostiging inzichtelijk zullen zijn.

De RES wordt nu gepresenteerd als iets dat in 2021 klaar zal zijn. Voor het CDA is dat niet realistisch. Het is een doorlopend proces waarin wij al doende zullen gaan leren. In de komende tien jaar zal er steeds opnieuw weer nagedacht moeten worden over de energietransitie met elke keer weer een aanpassing van de plannen. Het CDA vindt het daarom van belang dat het proces goed en structureel georganiseerd moet worden. Om eerder genoemde koppelkansen en innovatiemogelijkheden maximaal te gaan benutten is een slimme organisatie van vraagstukken een vereiste. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten komen. Het CDA wil voorkomen dat de uitvoering vooral een intern gericht proces gaat worden.

Voor het CDA is het van belang grip te blijven houden op de ontwikkeling van de RES. Bij de uiteindelijke voorstellen zal het CDA er op toe zien dat bovenstaande zaken zullen worden meegenomen. Gezien het belang van het onderwerp zal de CDA fractie ook actief blijven deelnemen aan lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten over dit onderwerp. Inwoners die hierover met de fractie in gesprek willen kunnen contact opnemen met raadslid Van Zandwijk (marco.van.zandwijk@raadslid.culemborg.nl)

Meer weten over hoe wij werk willen maken van een Duurzaam Culemborg?
Lees onze standpunten via themapagina over Duurzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.