Op 15 oktober werd de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening (APV) behandeld in de gemeenteraad. Een APV is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente, en die tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Het CDA is blij om te zien dat met deze verordening de gemeente instrumenten heeft om te handhaven op veel ergerlijke en vervelende zaken, zoals hondenpoep, overlast of fout parkeren. Wij willen een paar punten naar voren halen uit deze gewijzigde APV.

Minder regels
Het CDA wil dat de kracht van de samenleving zelf meer tot zijn recht komt. Een sterke samenleving kan zonder overbodige regels, maar laat volop ruimte aan burgers om eigen keuzes te maken en met elkaar problemen op te lossen. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.

In de APV is een paar jaar geleden al een actie gehouden om zoveel mogelijk onnodige en overbodige regels eruit te halen. In de huidige APV is tijdens de raadsvergadering besloten nog een aantal extra artikelen uit de APV te halen die in Culemborg niet spelen, of waar tot op heden geen noemenswaardige overlast ervaren/geregistreerd. Dit gaat bijvoorbeeld om het uit laten vliegen van duiven op bepaalde tijden, eisen aan winkelwagentjes in de openbare ruimte en het uitdelen van folders in de openbare ruimte.

Lachgasverbod
Recreatief gebruik van lachgas kent landelijk een stijgende trend, zo ook in Culemborg. De toename van het gebruik vindt het CDA vanuit verschillende oogpunten zeer zorgwekkend; de volksgezondheid, verkeersveiligheid en de vervuiling. Deze zorg werd bevestigd tijdens een mede door het CDA georganiseerd jongerendebat eind vorig jaar.. De patronen vervuilen de natuur en zorgen daarnaast ook voor onveilige situaties, mede op het gebied van verkeersveiligheid. Verkeersdeelnemers kunnen na het gebruik van lachgas nog urenlang suf en onoplettend zijn. Verder wordt nu steeds duidelijker dat de nadelige gevolgen voor jongere gebruikers groter zijn dan gedacht, er daadwerkelijk hersenschade kan ontstaan, en daarmee lachgasgebruik met recht gevaarlijk genoemd kan worden. Eind vorig jaar heeft het CDA hierover vragen gesteld aan het college en toen heeft het college toegezegd een lachgasverbod op te nemen in de APV. In de gewijzigde APV is hier dan ook een verbod voor opgenomen.

Speelplaatsen en schoolpleinen
De omstandigheden waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het daarom van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Het CDA wil dat speelterreinen en schoolpleinen uitdagend, veilig, toegankelijk, rookvrij en schoon zijn. In de APV stond een verbod op genomen over roken in natuurgebieden. Het CDA heeft aandacht gevraagd welke mogelijkheden het college ziet om dit verbod ook op te nemen voor speelterreinen en scholen. Het college gaf aan dat een verbod juridisch gezien niet mogelijk is, maar dat zij in de uitvoering de oproep van het CDA meeneemt om speelterreinen en schoolpleinen uitdagend, veilig, toegankelijk, rookvrij en schoon zijn.

Vuurwerk
Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Culemborg 3 moties vreemd aan de agenda behandeld, de motie “Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in de gemeente Culemborg” is verworpen de 2 moties (Oproep tot landelijk verbod Consumentenvuurwerk F2 en vuurwerkteams) zijn aangenomen en uitgevoerd doordat er een brief verstuurd is naar het ministerie van justitie. Na het behandelen van deze 3 moties en de invoering van een landelijk verbod voor vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen gekomen en heeft er nog geen jaarwisseling plaats gevonden. Er zijn geen nieuwe cijfers die aanleiding geven tot het veranderen van het huidige APV-artikel, sinds het nieuw ingestelde landelijk verbod. Zodoende is door de VVD en de SP een amendement ingediend om vast te houden aan de bestaande tekst, nl:

Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het College van B&W in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats’ in plaats van de tekst:
1. Het is verboden om consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen.
2. Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.’

Het CDA heeft voor het amendement gestemd, omdat we op deze manier aan sluiten bij de landelijke afspraken. Dit omdat wij vinden dat de gevolgen van vuurwerk een dermate grote impact hebben dat een echte oplossing nodig is. Een oplossing op een niveau waar dit effect heeft en dat is niet de gemeente. Hoe ga je namelijk om met een lokaal verbod in Culemborg, als we niet voldoende mogelijkheden hebben om te handhaven en vuurwerk overal gewoon verkrijgbaar is? Uiteindelijk is het amendement verworpen.

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Het verbod is gekomen op verzoek van onder andere de Tweede Kamer, veiligheidsregio’s, zorgverleners, politie en BOA’s. Zij willen de druk verminderen op ziekenhuizen, huisartsposten en handhavers op straat.

Het CDA Culemborg is blij met deze duidelijkheid, maar maakt zich zorgen om de huidige situatie. Een situatie waarin veel activiteiten i.v.m. corona niet doorgaan, er beperkingen gelden en er ook geen vuurwerk mag worden afgestoken. We weten dat jongerenwerkers, gemeente, politie en boa’s klaarstaan om ook dit oud en nieuw in goede banen te leiden, maar we doen ook nadrukkelijk een oproep aan ons allemaal. Denk om elkaar. Een veilige en feestelijke jaarwisseling is namelijk iets van ons allemaal.

Meer informatie over vastgestelde lokale Algemene Plaatselijke Verordening

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.