Bij de behandeling van de begroting voor 2022 heeft het CDA gevraagd terughoudend te zijn met het uitgeven van gemeenschapsgeld. Nu de begroting, als gevolg van extra inkomsten vanuit de Rijksoverheid, een overschot laat zien is de verleiding voor sommige partijen erg groot om, zo vlak voor de verkiezingen van de gemeenteraad, forse uitgaven te doen. Omdat de financiele vooruitzichten echter minder rooskleurig zijn is het volgens ons beter om dit jaar de hand op de knip te houden. Met de bezuinigingen nog vers in het geheugen heeft het CDA Culemborg bij het uitspreken van de algemene beschouwingen daarom opgeroepen voorzichtig te zijn met het doen van extra uitgaven.

Ondanks de oproep van het CDA heeft een meerderheid van de raad toch besloten veel geld vrij te maken voor een proef met een jongerenfonds (€250.000,- over drie jaar), een nieuw Skatepark (€150.000,- eenmalig), de nieuwbouw van het Hospice ( € 250.000,- eenmalig), een initiatief met waterstof voor ondernemers (€ 50.000,- eenmalig) en HUB Rivierenland (2 jaar €100.000,- over twee jaar).

Het CDA maakte zelf de afweging alleen in de benodigde investeringen van het Hospice, de HUB Rivierenland en een concreet project op het gebied van waterstof mee te kunnen gaan. De andere investeringen zijn onevenredig hoog, beschikken niet over gewenste co-financiering of roepen bij ons het gevoel op dingen dubbel te gaan doen. Zo is de schuldhulpverlening in Culemborg met Schuldhulpmaatjes bijvoorbeeld al goed op orde, of is juist ook HUB Rivierenland bedoeld om jongeren perspectief op werk te bieden. 

Het CDA vindt het erg voorbarig om nu zo veel geld uit te geven. Dit met oog op de nodige toekomstige uitgaven waaronder de gevolgen van Corona, overdracht van de stortplaats van de Avri en forse vervangingsinvesteringen voor het KWC. Ook willen wij kunnen anticperen op kosten die gepaard zullen gaan met de vergrijzing, de verduurzamings- en woonopgave en het gewenste toekomstperspectief voor zowel Fair Play, als de mogelijke oprichting van een beheerstichting voor de Grote of Barbarakerk. 

Kritisch zijn wij over de krapte op de woningmarkt en voorgestelde maatregelen in het Gemeentelijk verkeers en Vervoersplan (GVVP). Om er zeker van te zijn dat er bij de nog op te stellen woonagenda voldoende maatregelen worden opgenomen rondom starterswoningen en doorstroming steunde wij een motie van de CU en PVDA. Ten aanzien van het GVVP hebben wij gepleit wijzigingen aan te brengen in de begroting.

Ook hier hebben wij opgeroepen spaarzaam te zijn op het doen van uitgaven. Een aantal maatregelen die voor komend jaar zijn opgenomen in de begroting hebben volgens ons niet de hoogste prioriteit of komen te vroeg. Het CDA wijst dan vooral op de voorgestelde maatregelen voor de herinrichting van de Beethovenlaan. De plannen die hier liggen na inspraak van inwoners om de verkeersveiligheid te verbeteren vormen in feite een overschrijding van € 170.000,-. Dit op een vorig jaar beschikbaar gesteld budget van € 150.000,-.

Al dit geld uitgeven aan verkeersmaatregelen, met de wetenschap dat het gebied daarna wellicht op de schop gaat vanwege renovatie/ vernieuwbouw/ verplaatsing van het KWC is met het oog op de toekomst gewoon niet verstandig. Besluitvorming over enkele maatregelen uit het GVVP willen wij daarom overlaten aan de nieuwe gemeenteraad. Zo blijft er geld beschikbaar voor ingrepen die op termijn echt nodig zullen zijn.

Ook willen wij eerste de uitkomsten van de proef met de Vianense Poort afwachten voordat wij daarin verdere investeringen willen doen. Twee voorstellen van het CDA (samen met CU, VVD en D66) om hier de hand op de knip te houden konden op steun van de meerderheid in de gemeenteraad rekenen. Daarmee hebben wij voor komend jaar € 585.000,- in onze gemeentelijke uitgaven weten te besparen. Voorkomen is dat er geld opgaat aan plannen waar wij als CDA geen voorstander zijn. Ook een fietsverbod op de (grote) Weidsteeg is daarmee voorlopig van de baan. Wethouder Reus deed hierin een toezegging.

Met het nemen van een besluit over deze begroting kijkt het CDA dan ook verder dan de dag van vandaag. Naast dat het volle steun gaf aan een concreet project op het gebied van waterstoftoepassingen is het ook positief over de voornemens ten aanzien van het jeugdbeleid, de gezinsgerichte wijkaanpak en het sportakkoord. 

Vanuit het gesloten Sportakkoord en het belang van sport en bewegen gaf het CDA haar steun aan de motie van CC om in samenspraak met inwoners te gaan werken aan de vervanging van het voetbalveldje aan de Wijsenbeekweg. Ook staat het CDA achter het onlangs vastgestelde regieplan binnenstad en de eerder opgestelde kerkenvisie. Beide vormen voor het CDA de erkenning van het historische en beeldbepalende karakter van onze stad. Om de focus voor wat betreft onze economie niet alleen gericht te laten zijn op de binnenstad stelde het CDA ook samen met CVN, D66 en GroenLinks een motie op om aandacht te vragen voor het toekomstperspectief van onze haven. Om hier een beter beeld op te krijgen is het van belang hierover in gesprek te gaan met de betrokken partijen die actief zijn in het gebied. 

Het CDA ziet sport als een belangrijke aanjager op gebied van inclusie en verbinding. In de algemene beschouwingen heeft het een oproep gedaan aan de drie voetbal verenigingen om vanuit eigen kracht en eigenheid de samenwerking en de verbinding op te zoeken. Dit om samen in Culemborg stappen te zetten op het gebied van preventie, gezondheid, inclusie en sportplezier.

Het vraagstuk van samenwerking staat voor ons niet op zichzelf. De stad kent meerdere initiatieven in onze stad waar onze stadsgenoten zich met ziel en zaligheid inzetten voor een ander. Wij noemen dan specifiek het Odense Huis, het Hospice, Present en Job Hulp. Het CDA vindt het van belang dat de genoemde initiatieven hun inzet voor onze stad naar de toekomst toe kunnen continueren.

Het CDA zou graag zien dat er meer samenhang ontstaat tussen alle initiatieven in de stad, maatschappelijke partners en Elk Welzijn. Samen vormen zijn ons maatschappelijk goud, samen bewaken zij de Zorg en het Welzijn in onze stad. Het CDA wil voorkomen dat onze maatschappelijk opdracht versnipperd raakt over een te groot aantal initiatieven waardoor deze straks allemaal niet meer betaalbaar zijn.

Als CDA hebben wij het college gevraagd om samen met alle organisaties achter deze initiatieven het gesprek aan te gaan om een gezamenlijk plan te maken. De gemeente heeft laten weten dat het met de stakeholders op gebied zorg en welzijn in gesprek is en blijft en daarin ook de herijking van het subsidiebeleid gaat meenemen.

Alles samenvattend kan het CDA tevreden terug kijken. De totale som van extra investeringen is nagenoeg weg te strepen tegen de behaalde besparingen voor 2022. Daarmee blijft er geld beschikbaar voor de uitgaven die op termijn nodig zullen zijn.

Download: 
Algemene beschouwingen CDA Culemborg, met daarin onze reactie op de begroting voor komend jaar. 
Amendement Maatregelen GVVP
Amendement Restant budget uitvoering maatregelen GVVP (Vianense Poort)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.