Voor het CDA Culemborg zijn bereikbaarheid, verkeersveiligheid en slimme mobiliteit belangrijke thema's. Wij willen daarbij dat de openbare ruimten goed toegankelijk zijn. En dat hindernissen en knelpunten in het verkeer worden gesignaleerd en verholpen. Daarnaast zetten wij in op verbetering van de verbindingen tussen Oost en West Culemborg. En vanuit oogpunt duurzaamheid kiezen wij voor slimme en schone vormen van mobiliteit (snelfietsroutes, oplaadpalen, bevoorrading winkels). Momenteel wordt er zowel regionaal als lokaal gewerkt aan plannen waarin politieke keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van mobiliteit. Het CDA vindt het belangrijk dat de te maken keuzes zorgvuldig, integraal, met een blik op de toekomst en in samenhang met elkaar worden afgewogen. Om dit te bereiken vragen wij inwoners hierin mee te denken.

Integraal plan voor Culemborg
Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met het te volgen proces dat moet gaan leiden tot een integraal mobiliteitsplan voor Culemborg. Het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) dient een totaalvisie op het gebied van mobiliteit te gaan geven. Gestart is met een inventarisatie van verkeersknelpunten. Voor de te maken keuzes is het belangrijk met elkaar zicht te hebben op de onveilige verkeerspunten in onze stad. Wij roepen inwoners en ondernemers uit onze stad dan ook op de knelpunten die zij ervaren te melden op een daarvoor opengestelde website-pagina. Tot 4 november kunnen inwoners daar hun knelpunten, wensen en goede zaken kenbaar maken.  

Meld hier uw knelpunten! 

Standpunt CDA Culemborg
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Het CDA Culemborg is voorvechter van veilige verkeerssituaties. Wij willen de verkeersdruk evenredig verdelen en de verbindingen tussen de wijken behouden. Het CDA Culemborg heeft aangegeven zich in te zetten om het twee richting verkeer bij de doorgangen onder het spoor, te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Voor het CDA Culemborg zal de uitkomst van deze inventarisatie gaan helpen om weloverwogen afwegingen te maken.

Regionale mobiliteitsagenda
Het CDA Culemborg ziet in de regionale aanzet voor de mobiliteitsagenda kansen om het onderwerp mobiliteit binnen de regio goed op te pakken. Een in te stellen mobiliteitsfonds maakt het mogelijk om de bereikbaarheid van onze regio sterk te verbeteren. Het fonds waarin, voor een periode van vier jaar, ieder jaar een euro per inwoner uit de regio wordt gestort is belangrijk om benodigde co-financiering vanuit het Rijk en de Provincie los te krijgen. Voor het CDA zijn twee punten belangrijk: De regionale visie moet gaan passen in de te behalen klimaatdoelstellingen. Daarnaast mogen de lokale belangen niet ondergesneeuwd raken in de grote projecten A2 en A15. Het mobiliteitsfonds zou wat het CDA Culemborg betreft ingezet moeten worden om vaart te maken met regionale verbindingen die voor Culemborg van belang zijn (denk aan de fietsbrug langs het spoor waarmee de regio een verbinding krijgt met Houten en Utrecht). Lokale middelen kunnen dan maximaal worden ingezet voor een verbetering van verbindingen tussen Oost en West Culemborg (denk aan de spoorse doorsnijdingen en de Blocker).

Heeft u suggesties en-of wilt u over de verkeersveiligheid in onze stad met iemand vanuit onze fractie in gesprek komen?   Stuur dan een mail naar marco.van.zandwijk@raadslid.culemborg.nl

Lees ook:
Ons standpunt bereikbaarheid 
Ons standpunt slimme mobiliteit 
Ons standpunt verkeersveiligheid 

Artikel Culemborgse Courant over Regionale Mobiliteitsagenda
Artikel Culemborgse Courant over Mobiliteitsplan

Fotografie: Kees de Winter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.