Medio mei 2018 vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over slibstort in voormalige zandwinputten zoals de Redichemse Waard. Voor het CDA Culemborg hét moment om raadsbreed vanuit Culemborg landelijke aandacht te vragen voor het beschermen en versterken van de natuur-, landschappelijke en recreatieve waarden van de Redichemse waard. Mede om die reden steunt het CDA Culemborg de petitie ‘Stop de stort van vervuild buitenlands slib in Nederlandse wateren’.

Onderteken direct de petitie 'Stop de stort van vervuild buitenlands slib in Nederlandse wateren'

Uitgangspunt voor het CDA Culemborg is en blijft (zie eerdere nieuwsberichten) dat wij kiezen voor een schone toekomst voor onze Redichemse Waard. “Laten wij het ‘geohydrologisch systeem’ dat verantwoordelijk is voor de huidige waterkwaliteit en daaraan verbonden maatschappelijke en ecologische waarden koesteren zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een toch steeds schaarser worden goed, namelijk kraak helder schoon water! Het storten van vervuild slib in deze buitendijkse waterplas vindt het CDA Culemborg te risicovol.“ Om dit te kunnen voorkomen en handhaven is het nodig dat ook de Rijksoverheid, het Waterschap en Provincie haar verantwoordelijkheid nemen voor schone binnen wateren. Specifieke urgentie vragen de schoon waterplassen langs de NederRijn en Lek. Zij worden namelijk direct bedreigd met de intentie deze te verontdiepen met verontreinigd slib en aarde. Om de urgentie van dit onderwerp te benadrukken en te laten zien dat dit onderwerp leeft onder inwoners -schoon water gaat immers iedereen aan- is het cruciaal dat er een krachtig signaal wordt afgegeven naar onze Kamerleden in Den Haag. Het ondertekenen van de petitie ‘Stop de stort van vervuild buitenlands slib in Nederlandse wateren’ maakt daar voor het CDA Culemborg onderdeel van uit.

De petitie wordt gesteund door de hele Culemborgse gemeenteraad. Maar dat zal niet genoeg zijn. Ondertekening van deze petitie door inwoners, betrokkenen en politici uit heel Nederland is nodig, om leden van de Tweede Kamer te overtuigen dit nu voorgoed te gaan regelen in landelijke wetgeving. De lokale CDA afdeling heeft ook fracties in de regio Rivierenland opgeroepen de petitie breed onder de aandacht te brengen van inwoners uit de desbetreffende gemeente als ook deze mede te ondertekenen.

Het CDA Culemborg wil er voor waken alleen de symptomen te bestrijden. Het CDA ziet daarom graag dat het probleem bij de bron wordt aangepakt en refereert aan de waarschuwing van CDA kamerleden Bilder en Koppenjan uit 2006 inzake Besluit Bodemkwaliteit. Zij waarschuwden destijds al voor de milieu technische en maatschappelijke risco’s bij het thema verontdieping. Inmiddels is duidelijk dat stort van vervuild materiaal in, voor de recreatie waardevolle plassen, risico’s inzake langdurige vervuiling van het oppervlakte water en verstoring van het geohydrologische systeem met zich meebrengt. Om deze risico’s enigszins te beperken is er in 2010 een handreiking ‘Verontdieping diepe plassen’ opgesteld, welke als gevolg van de aanvulling daarop, de Nota Bodembeheer, onderdeel van het besluit Bodem Kwaliteit in de vergetelheid is geraakt. De lokale afdeling van het CDA heeft er bij Maurits von Martels, woordvoerder op dit dossier in de Tweede kamer, op aangedrongen deze ‘fout’ onder de aandacht te brengen in het kamerdebat. De fout zou kunnen worden hersteld door de eerder opgestelde handreiking te updaten en te voorzien van kaders in de vorm van bijvoorbeeld een puttenwijzer zoals de provincie Gelderland die aanvankelijk wilde opstellen. Daarin worden putten aangewezen die in aanmerking komen als potentiele depot, putten die onderzocht moeten worden en putten die gevrijwaard worden, zoals recreatieplassen.

Met de in de komende raadsperiode op te stellen omgevingsvisie ziet het CDA Culemborg kansen om als gemeente ook zelf proactief een beeld te kunnen vormen wat wij met de plas als de Redichemse Waard naar de toekomst willen. Als ook de vraag hoe wij binnen de gemeentegrenzen willen omgaan met het ‘verschuiven’ van gebiedseigen grondstromen. Het laten uitvoeren van geo-hydrologisch onderzoek hoort daar zeker bij. Op deze manier kan er gebiedsgericht tot een aanpak worden gekomen waarin ook aandacht is voor waterkwaliteit en waterbodems.

Het CDA Culemborg hoopt dat de behandeling in de Tweede Kamer voor alle betrokken partijen voorgoed duidelijkheid gaat geven. De kans op maatschappelijke onrust is anders groot. Duidelijkheid die hard nodig is op dit dossier dat al loopt sinds 2006! Door het probleem bij de bron aan te pakken kan deze duidelijkheid volgens het CDA worden geboden.

Lees ook ons standpunt en eerdere nieuwsberichten over dit onderwerp.

Het Besluit Bodem Kwaliteit en verontdieping van diepe plassen kent al een lange CDA geschiedenis Zie ook de landelijke berichten uit 2009.

Lees ook de eerste reactie van de staatssecretaris.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.