Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid voor de Kadernota 2021-2024 gestemd. Dit ging niet zonder slag of stoot. Het CDA heeft in een stemverklaring aangegeven dat wij mede gezien de gevolgen van corona voor onze inwoners, organisaties en ondernemers moeite hebben met de voorgestelde verhoging van de OZB van 16%.  Wel ziet het CDA Culemborg in de concept kadernota duidelijk terug dat het college voorzieningen in de stad overeind wil houden en ook wenst te investeren in een toekomstbestendige stad. Het college durft pijnlijke keuzes aan de gemeenteraad voor te leggen om daarmee uit te komen op een reëel sluitende begroting.

Het CDA is te spreken over de keuzes waar het gaat om investeringen voor kwetsbare inwoners, onze (binnen)stad, het bedrijfsleven en de investeringen in een duurzaam en toekomstbestendig Culemborg. Wel hebben wij nog vragen over de invulling en concretisering van deze keuzes. Ook deden wij voorstellen voor een beperking van de OZB verhoging. Deze voorstellen kon niet rekenen op een meerderheid. Alles overwegende hebben wij uiteindelijk voor deze kadernota gestemd.

Bij het vaststellen van de Kadernota zijn er door verschillende raadsfracties een aantal wijzigingen (amendementen) voorgesteld. Ook zijn een aantal oproepen (moties) gedaan aan het college. Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de CDA fractie onderstaande voorstellen ingebracht:

1. Beperken verhoging OZB > lees 'CDA wil OZB verhoging beperken'.
2. Investeren in verduurzaming maatschappelijk vastgoed
3. Verduurzaming met draagvlak > lees 'Verduurzamen met Draagvlak'
4. Heroverwegen betaald parkeren > lees ‘CDA wil heroverweging betaald parkeren’.

Daarnaast zijn er door andere fracties nog andere voorstellen ingediend. De onderwerpen, keuzes en overwegingen van het CDA om voor of tegen al deze voorstellen te stemmen hebben wij per onderwerp kort samengevat in een overzicht. Dit overzicht is hier te downloaden.

Heeft u vragen naar aanleiding van onze inbreng bij de behandeling van de Kadernota?
U kunt hierover contact opnemen met één van de onze raadsleden.

Nicolien de Geus (06-42756701)
Marco van Zandwijk (06-4791 6249)

Alle moties en amendementen zijn online terug te vinden op de website van de gemeente.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.