In deze verkiezingstijd willen inwoners terecht weten waar lokale partijen voor staan. Op het verkeersgebied zijn er ideeën over een fietsbrug langs het spoor, het verbeteren van de onderdoorgang bij de Vianense Poort, als ook de wens om de blocker op de Prijsseweg ter hoogte van het winkelcentrum te verwijderen. Hoewel het CDA Culemborg voorstander is om knelpunten in het verkeer integraal op te lossen, geeft zij de duidelijke voorkeur aan het opheffen van de onveilige verkeerssituatie bij de Vianense Poort. Dit laatste vooral om daarbij de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten.

Evenredige verdeling verkeersdrukte
In november 2017 is in de gemeenteraad afgesproken de veilige bereikbaarheid rondom de spoorse doorsnijdingen in Culemborg te gaan verbeteren. Het CDA Culemborg kiest voor een duurzame en toekomstbestendige stad. Dit vraagt om een goede balans tussen fietsverbindingen, wandelroutes en wegen. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen. Het CDA Culemborg is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties en een goede bereikbaarheid. Wij willen de verkeersdruk in onze stad evenredig verdelen en de verbindingen tussen de wijken voor al het verkeer behouden.

Verkeersveiligheid Vianense Poort
Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de verkeerssituatie rondom de Vianense Poort duurzaam en structureel te verbeteren. Het CDA is benieuwd naar de mogelijkheden voor verbreding van de bestaande onderdoorgang. Daarnaast wil het CDA ook dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid of er naast de bestaande onderdoorgang aan beide zijden een smalle doorgang voor het langzame verkeer kan worden gerealiseerd. Omdat bij dit project meerdere partijen betrokken moeten worden en het over zeer grote bedragen gaat, zal dit niet direct op een korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Bij de keuze voor een veilige onderdoorgang van de Vianense poort speelt naast de verkeersveiligheid ook de spreiding van verkeer een grote rol. Als er meer mensen onder de Vianense Poort doorgaan, zal dit een positief effect hebben op de andere onderdoorgangen onder het spoor. Dit is met name voor de Stationssingel geen overbodige luxe gezien de verkeersdruk en daarmee gepaarde gaande verslechterling van de luchtkwaliteit.

Opheffen Blocker Prijsseweg
Het CDA is voorstander van een goede verbinding tussen de wijken, wat zou pleiten voor het verdwijnen van de blocker. Wel is met het verdwijnen van de blocker een enorme investering nodig om de verkeersdruk evenredig te verdelen en de veiligheid en leefbaarheid rond de Prijsseweg en andere dwarsverbindingen mogelijk te maken. Ondanks de verbeterende economische situatie is deze investering, mede gezien alle andere uitdagingen in de stad op korte termijn niet reëel.

Fietsverbinding naar Utrecht
Het CDA omarmt het idee van een duurzame fietsverbinding naar Utrecht in de vorm van een fietsbrug langs het spoor.  Het CDA is echter van mening dat deze verbinding geen bijdrage levert aan een structurele oplossing voor de doorstroming en verkeersveiligheid binnen onze stad. Om de miljoeneninvestering voor een fietsbrug in de polder volledig uit gemeentelijke middelen te betalen vindt het CDA op dit moment dan ook een brug te ver en niet verantwoord. Gezocht moet worden naar bekostiging uit provinciale en/of het Rijksmiddelen. 

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente zich inzet om het tweerichtingsverkeer bij de doorgangen onder het spoor, zoals de Vianense Poort, te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
- Het CDA wil dat de gemeente de gemeente inzet op slimme en schone vormen van mobiliteit (snelfietsroutes, oplaadpalen, bevoorrading winkels etc.);

Meer weten over de standpunten van het CDA Culemborg? Deze zijn te vinden op de website www.CDACulemborg.nl
https://www.cda.nl/gelderland/culemborg/standpunten/vianense-poort/
https://www.cda.nl/gelderland/culemborg/standpunten/verkeersveiligheid/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.