Het CDA Gelderland wil de komende jaren samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties werken aan een beter Gelderland. Het programma en de kandidaten waarmee zij dat wenst te bereiken staan nu online. 


Ruimte voor iedereen

Het CDA kiest er bewust voor niet alles in beton te gieten. Deze tijd, vol nieuwe trends en onverwachte ontwikkelingen, vraagt om ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Daarnaast willen we iedereen uitnodigen om inbreng te leveren. Om zelf met initiatieven te komen en om te reageren op ontwikkelingen die door de provincie in gang worden gezet. Op deze manier wil het CDA de leiding teruggeven aan de samenleving om samen de beste resultaten te realiseren.

Durven kiezen
Het CDA kiest ervoor om samen te bouwen aan een (nog) beter Gelderland. Aan een sterke en ondernemende samenleving. Bouwen aan bereikbaarheid, ook digitaal. Voor een verduurzaming van het platteland. Kiezen voor leefbare dorpen en steden. Voor een innovatieve regionale economie, waarin iedereen mee kan doen. Kiezen voor een circulaire landbouw, ruimte voor hernieuwbare energie en een asbestvrij Gelderland. Kiezen voor meer woningen voor iedere doelgroep om zo te bouwen aan een natuurlijke ontwikkeling van dorpen en steden. Versterking van de stads- en dorpscentra. En bouwen aan een nog sterkere MKB-sector.

Beter Gelderland

In dit programma kiezen wij voor een toekomstbestendig Gelderland, waar de inwoners zich thuis voelen en waar mensen graag willen wonen en werken. Keuzes die maken dat bedrijven zich ontwikkelen en nieuwe bedrijven en starters hier willen vestigen. Keuzes die maken dat Gelderland mooi blijft met haar prachtige streken. Streken met een eigen cultuur, eigen landschappen en natuur. Een Gelderland waar omzien naar elkaar vanzelfsprekend is.

Inbreng CDA Culemborg
Het verkiezingsprogramma is mede met input van de lokale afdelingen tot stand gekomen. Het CDA Culemborg vindt het belangrijk dat de trend naar verduurzaming van onze samenleving een krachtige invulling krijgt. De provincie speelt daarbij een faciliterende rol naar het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed als ook het cultureel erfgoed in gemeenten. Beide vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie en zorgen voor een adequate voorzieningenstructuur. Gemeenten zouden daarom moeten kunnen rekenen op (financiële) ondersteuning vanuit de provincie bij de invulling van de gemaakte afspraken door Provincies, gemeenten en waterschappen om het maatschappelijk vastgoed voor 2040 energieneutraal te maken. Zo maken wij de opgave die er ligt betaalbaar en haalbaar. Dit punt is integraal overgenomen in het voorliggende verkiezingsprogramma.

Bekijk de Website Samen voor Gelderland

Download het Verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten

Download het Verkiezingsprogramma voor Waterschap Rivierenland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.