De energieopgave is één van de belangrijkste opgaven waar we voor staan. Samen met andere partijen namen wij begin 2017 het initiatief voor het organiseren van een klimaattop. In het najaar van 2017 stelde de gemeenteraad haar duurzaamheidsdoelen (als gemeente energieneutraal in 2040)  vast. Deze doelen laten zien dat wij als gemeente flink aan de slag moeten met energiebesparing, zon en wind. Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners.

Het CDA zal er in de komende raadsperiode op toezien dat het begrip duurzaamheid een concrete invulling gaat krijgen. Wij kunnen dit niet langer voor ons uit schuiven. We staan voor belangrijke keuzes (ten aanzien van de energietransitie, grondstofgebruik, verloedering van ons leefmilieu; schone lucht etc.) Het gevaar bestaat dat door de hoeveelheid van zaken die op ons afkomt de importantie van echte duurzame onderwerpen afneemt. Dat mag ons niet gebeuren. Om invulling te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen is iedereen nodig. Activiteiten die door organisaties worden opgepakt verdienen waardering. Als voorbeeld noemt het CDA de inspanning van de Raad van Kerken. Zij haalde eerder Marjan Minnesma van de stichting Urgenda naar Culemborg. Mw. Minnesma liet betrokken Culemborgers niet alleen zien wat de impact is van de klimaatverandering, maar óók dat het haalbaar is er iets aan te doen!

Nederland loopt ver achter op de doelstellingen voor duurzame energie en behoort tot de hekkensluiters in de EU. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen zorgen nu nog voor ongeveer 95 procent van ons energieverbruik. Maar 5 procent van het energieverbruik wordt opgewekt met hernieuwbare, duurzame energie. Een probleem dat op lokaal niveau opgelost moet worden. ‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf – via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van bovenaf aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij nadrukkelijk samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen. Wij willen het ontstaan van een regionale energiecoöperatie stimuleren. In het Omgevingsvisie willen wij in samenwerking met betrokken partijen waaronder de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur.

Concreet:
- Het CDA wil samen met alle betrokkenen gewerkt wordt aan een gemeente die in 2040 energieneutraal moet zijn.
- Het CDA wil dat de gemeente het ontstaan van een (regionale) energiecoöperatie zal stimuleren.
- Het CDA wil dat de gemeente bij invulling van duurzaamheidsdoelstellingen kiest voor breed gedragen oplossingen.
- Het CDA wil dat de gemeente inzet op een heldere communicatie rondom verduurzaming en de veranderingen in de energievoorziening. Het is belangrijk dat iedereen bij dit proces meegenomen wordt.
- Het CDA wil dat duurzaamheid in alle beleidsterreinen een plaats krijgt en betrokken wordt.

Zie ook de onderwerpen rentmeesterschap, sociale duurzaamheid en draagvlak

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.