De implementatie van de Omgevingswet zal een belangrijke rol gaan spelen in de collegeperiode 2018-2022. Deze nieuwe wetgeving stelt onze gemeente in staat om daadwerkelijk een integraal omgevingsbeleid te gaan voeren, iets waar we keer op keer om pleiten, en keuzes te maken met en voor de samenleving. Keuzes die niet alleen ruimtelijke gevolgen hebben, maar ook sociale en economische.

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit ook gebeuren bij de komende Omgevingswet. De gemeente moet ervoor zorgen dat ze deze nieuwe taken goed kan uitvoeren, dat de democratische controle gewaarborgd is en samengewerkt wordt met andere bestuurlijke partners zoals het waterschap en de provincie. Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een toekomstvisie voor de gemeente. Het CDA wil deze kans niet onbenut laten. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is voor ons vanzelfsprekend. Belangrijk is dat het CDA zich onderscheidt door specifiek te vragen naar belemmeringen die worden ervaren bij ondernemerschap, en dit terugkoppelen aan het beleid waar dat aangepast kan worden. Om ondernemerschap optimale kansen te geven is het belangrijk om experimenten toe te staan. Regelgeving vanuit de ruimtelijke ordening kan dan soms in de weg zitten. Het CDA is voorstander van het creatief toepassen van regels op het moment dat flexibel ondernemerschap dat vraagt in het economisch belang van de gemeente. In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan.

Concreet:
- Het CDA wil voor zijn grondgebied dat planontwikkelingen meer vanuit een totaalvisie op de stad tot stand komen. Het CDA ziet de gemeente als bewaker van integraliteit.
- Het CDA wil dat inwoners en bedrijfsleven worden betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Dit stelt de gemeente in staat daadwerkelijk integraal en toekomstbestendig omgevingsbeleid te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.