In een zorgzame stad krijgt iedereen kansen. Iedereen telt mee en werkt mee. En wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. Daarom vindt het CDA sport, welzijn en de ontwikkeling van talent belangrijk. En het CDA wil daarom ook een wethouder voor ouderen en een talentacademie voor kinderen. Vrijwilligers verdienen onze waardering. Voorkom dat ze overbelast raken! Het CDA ziet veiligheid als eerste behoefte. Vaak weet u zelf het beste wat er in uw wijk speelt. En hoe bepaalde zaken kunnen worden aangepakt. Mensen moeten daarom meer over hun buurt te zeggen krijgen. Een project als ‘De Buurt Bestuurt’ is daar voor bedoeld.

Concreet willen wij dat er:
- actief wordt gewerkt aan het terugdringen van taalachterstand, armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid.
- in alle wijken aan de slag wordt gegaan met de aanpak ‘De Buurt Bestuurt’.
- jeugdhulp en opvoedingsondersteuning laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn.
- er wordt geinvesteerd in taal; het is belangrijk om elkaars taal te spreken.
- scholen en bedrijfsleven samen met de gemeente zorgen voor voldoende stageplekken.
- opleidingskansen voor jongeren worden vergroot door huiswerkbegeleiding te stimuleren.
- jongeren bekend zijn en toegang hebben tot culturele, educatieve en sportieve faciliteiten.
- het organiseren van activiteiten (vrijwilligers- ondernemers) makkelijker wordt.
- er een vaste wethouder als aanspreekpunt voor ouderen wordt aangewezen.
- in samenwerking met partners jaarlijks een vitaliteitstest voor 60+ers wordt uitgevoerd.
- speelterreinen en schoolpleinen uitdagend, veilig, toegankelijk, rookvrij en schoon zijn.
- met partners rond onderwijs en brede school de Talentacademie actief een invulling krijgt.
- de gemeente meer open staat voor initiatieven (door inwoners, verenigingen, kerken, moskeeën en ondernemers) uit de stad en zorgt voor ondersteuning, verbinding en samenhang bij het verwezenlijken van deze initiatieven.
- procedures voor het aanvragen van passende zorg zo eenvoudig mogelijk zijn.

Meer lezen over onze standpunten rond het thema 'Zorgzaam'?

Lees ons complete werkprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 met daarin een toelichting per onderwerp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.