In Culemborg hebben wij oog voor de toekomst. Wij maken daarom serieus werk van klimaatbeleid.

Klimaatbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van samenleving, bedrijfsleven en politiek. Ons klimaatbeleid is op dit moment nog te veel gefocust op de ‘postzegel’ van Culemborg en grootschalige initiatieven van derden. In deze fase van de energietransitie zet het CDA liever in op kleinschalige projecten die lokaal direct tot aanwijsbare resultaten leiden. We denken dan aan gerichte inzet op energiebesparing, energieopslag, isolatie en zonnepanelen. Het CDA wil ruim baan geven aan initiatieven waarmee burgers en organisaties zelf actief aan de slag willen gaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Het CDA is zich bewust dat klimaatmaatregelen direct ingrijpen in het leven van inwoners. Het CDA wil deze opgave daarom in samenspraak met inwoners en op de Culemborgse maat uitvoeren. Dit geldt nadrukkelijk ook voor een eventueel tweede windpark. We willen mensen, bedrijven, instellingen en organisaties meenemen in de omslag naar een groene, gezonde en sociale economie. Door onze focus op een toekomstbestendig afvalbeleid, een groene leefomgeving en investeringen in concrete projecten die de CO2-uitstoot verminderen dragen we bij aan het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten, zoals de plaatsing van windmolens, en bieden ruimere regelingen voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan het eigen huis. Uitgangspunt is dat we behouden wat van waarde is en durven te vernieuwen waar dat nodig is. We kijken daarmee verder dan de dag van vandaag.

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:
+ Keuze voor windenergie passend bij Culemborgse maat en landelijke normen
+ Afschaffing betaling per lediging bij afvalinzameling door de Avri
+ Goede bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers (incl. open houden Vianense Poort)
+ Investeren in vergroening en concrete (kleinschalige) verduurzamingsprojecten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.