In een duurzame stad hebben wij oog voor de toekomst. We willen voor onze kinderen en kleinkinderen zorgen. We willen hun  een leefbare en veilige stad nalaten. We kijken daarom verder dan naar ons eigenbelang. Verder dan naar de dag van vandaag. Het is tijd dat we dit zo concreet mogelijk doen. We willen daarom aan een gemeente werken die in 2040 energieneutraal is. Dit betekent dat we alle energie die we verbruiken, zelf opwekken. Om dit te halen, moet iedereen meewerken. Duurzaamheid, maar ook schoon water en een schone lucht, gaat iedereen aan. Wat van waarde is willen wij behouden. De gemeente kan hierbij zelf een voorbeeld stellen. Dit door bijvoorbeeld scholen, kerken en sportverenigingen te helpen hun gebouwen te gaan verduurzamen.

Concreet willen wij dat er:
- samen met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een energieneutrale gemeente in 2040.
- iedereen bij de veranderingen in de energievoorziening meegenomen wordt.
- bij invulling van duurzaamheidsdoelstellingen wordt gekozen voor breed gedragen oplossingen.
- de lusten en lasten van het klimaatbeleid eerlijk zullen worden verdeeld.
- de natuur-, landschappelijke en recreatieve waarden in de Redichemse waard, het buitengebied, natuurgebieden en de bebouwde kom blijvende bescherming krijgt en waar nodig kan worden versterkt.
- het maatschappelijk vastgoed (zoals gemeentelijke kantoren, schoolgebouwen en sporthallen) voor 2025 energieneutraal wordt. De gemeente heeft immers een voorbeeldfunctie.
- energieregisseurs of energiecoaches worden ingezet om scholen, verenigingen, kerken en het bedrijfsleven te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen.
- wordt ingezet op slimme en schone vormen van mobiliteit (snelfietsroutes, oplaadpalen, bevoorrading winkels etc.);
- bij planontwikkelingen er meer vanuit een totaalvisie op de stad wordt geredeneerd.
- inwoners en bedrijfsleven serieus worden betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie.
- koopwoningen kunnen worden geisoleeerd met een sociaal krediet voor lagere inkomens.
- het tweerichtingsverkeer bij de doorgangen onder het spoor, zoals de Vianense Poort wordt behouden en waar mogelijk verbeterd.
- de gemeente inzet op voldoende woonruimte voor alle doelgroepen.

Meer lezen over onze standpunten rond het thema 'Duurzaam'?

Lees ons complete werkprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 met daarin een toelichting per onderwerp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.