Mensen, bedrijven, verenigingen en organisaties moeten de ruimte krijgen. De gemeente moet hen daarbij niet in de weg lopen. Of niet thuis geven. We willen ook geen gemeente die alles zelf wil bedenken. Of mensen opzadelt met rompslomp en regels. De gemeente moet de partner zijn van Culemborgers met plannen en ideeën. Een partner die voor vernieuwende en nuttige ideeën openstaat. Dit vraagt een betrokken gemeentebestuur. Een ondernemende stad moet veel te bieden hebben. Op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, werk en vrije tijd. We vinden het belangrijk dat dit aanbod goed en veelzijdig is. En iedereen moet er gebruik van kunnen maken.

Concreet willen wij dat er:
- dat de gemeente een betrouwbare en actieve partner voor organisaties en ondernemers is.
- de gemeente werkt aan de positionering van een aantrekkelijke ondernemersstad.
- regels en vergunningen worden verminderd! Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met algemene regels of met een melding.
- ruim baan wordt geboden aan vernieuwende ideeën, experimenten en bedrijfsconcepten.
- de goede sportieve en culturele faciliteiten die Culemborg heeft op peil blijven.
- de Fransche school behouden blijft voor de binnenstad.- er meer uitwisseling gaat plaatsvinden tussen buurt(panels), cultuur, sport en welzijn.
- dat sport- en cultuur faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn.
- de gemeente samen met de sportverenigingen ambieert sportgemeente van het jaar te worden.
- samen met sportverenigingen en inwoners wordt onderzocht of de openbare ruimten rondom sportpark Terweijde en het sportpark van Focus’07 kunnen worden ingericht als “beweegparken”.
- geld wordt vrijgemaakt voor de noodzakelijke vervanging van de velden voor hockey en voetbalverenigingen.- verenigingsgebouwen voor sport en cultuur vrijgesteld worden van de OZB.
- verenigingen een beroep kunnen doen op het duurzaamheidsfonds.

Meer lezen over onze standpunten rond het thema 'Ondernemend'?

Lees ons complete werkprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 met daarin een toelichting per onderwerp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.