In een Zorgzame stad telt iedereen mee. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. Het CDA wil dat ouderen zelfstandiger ouder kunnen worden. Het wil dat er meer en gerichte aandacht komt voor deze soms kwetsbare en vaak ook nog vitale doelgroep.

Daarom zet het CDA in op verbeteren van de zelfredzaamheid van mensen. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Door een wethouder specifiek de doelgroep ouderen in de portefeuille te geven, denkt het CDA dat er meer en gerichte aandacht zal komen voor deze soms kwetsbare en vaak ook nog vitale doelgroep.

De vergrijzing van de bevolking heeft ook gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg van later.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn kwetsbaar. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid. Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde te laten komen. Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet. Ook zien wij de voordelen van een zogenaamde vitaliteitstest.

De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. Oudere werklozen die actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger verdienen waardering van de samenleving. 

In de stad zijn diverse voorzieningen waar ouderen of mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen doen. Denk aan Proeftuin de Ontmoeting in Bon Vie, Odense Huis, Het Huis van de Buurt in Culemborg Oost of de Huiskamer in de Ghandi. Het CDA Culemborg koestert dit en de vrijwilligers die dit mogelijk maken en wil deze ontmoetingsfuncties voor de wijk behouden.

Concreet:
- Het CDA wil dat er een vaste wethouder als aanspreekpunt voor ouderen wordt aangewezen.
- Het CDA wil dat de gemeente actief werkt aan terugdringen van eenzaamheid.
- Het CDA wil voor ouderen dat zij door de gemeente na het bereiken van hun AOW-gerechtigde leeftijd worden geïnformeerd over hoe zij hun kennis en ervaring blijvend kunnen inzetten binnen de stad.
- Het CDA wil voor ouderen dat deze groeiende groep zelfstandig oud(er) kan worden en toegang blijft houden tot benodigde voorzieningen.
- Het CDA wil dat de gemeente in samenwerking met partners jaarlijks een vitaliteitstest voor 60+ers gaat uitvoeren.
- Het CDA wil voor ouderen dat wordt behouden dat werkzoekenden, die gedurende langere tijd enkele dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, gedurende een vooraf bepaalde periode worden vrijgesteld van sollicitatieplicht.

Zie verder ook de onderwerpen thuiszorg, zorgverlening, vitaliteitstest en zelfredzaamheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.