Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente waarin we leven. In een gemeente die voorlopig blijft groeien maar tegelijkertijd sterk vergrijst zetten wij extra in op gezinnen, preventie, gezondheid en het verbinden van generaties. Wie echt hulp nodig heeft dient hierop te kunnen rekenen.

Gezond en veilig samen leven

1.1 Zorg in de buurt

Geld voor de zorg gaat naar de zorg. Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt om ervoor te zorgen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar blijft.

Het CDA kiest voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg, dus ook in onze gemeente. Waar mogelijk organiseert de gemeente een vangnet voor mensen die weinig te besteden hebben, en voert het gericht beleid om de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen.

In de wijk willen we dat de zorg zoveel mogelijk als één team samenwerkt. Het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener is al helemaal vervelend. Een vertrouwd gezicht is belangrijk. Bij de behandeling van de Beleidsnota Sociaal domein heeft het CDA daarom samen met andere partijen toegevoegd dat inwoners met complexe (medische) problemen een vast contactpersoon krijgen. We blijven ook de komende raadsperiode erop toezien dat dit gebeurt en inwoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten in de nabijheid beschikbaar zijn. Voor wat betreft het CDA blijven wij dit doen in goede samenwerking met de huisartsenpost in Tiel.

Het CDA is een groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging. Dat is zorgfinanciering die de mens centraal stelt, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) of een vouchersysteem waarmee zorg kan worden ingekocht wanneer een persoon daarvoor kiest. Zo beschermen we de menselijke maat in de zorg. Het persoonsvolgend budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten.

Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Ook de vindbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website en folders heeft extra aandacht nodig.

De gemeente zorgt voor beperkte procedures en subsidies om families en buurten te helpen. Dat geldt ook voor de verantwoording door zorgorganisaties.

De meeste mensen die zorg nodig hebben, willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Het CDA wil deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen.

Voor het CDA is het betaalbaar en beschikbaar houden van zorg voor wie dat nodig heeft belangrijk. De uitvoering van het abonnementstarief in de WMO heeft oneerlijke effecten. Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking voor mensen die de zorg best zelf hadden kunnen betalen. Door de invoering van het abonnementstarief zijn onze gemeentelijke kosten enorm gestegen. Hierdoor houden wij minder geld over voor de mensen die de zorg echt nodig hebben en dat is waar het om draait. Het CDA wil de bijdrage van inwoners voor Wmo-ondersteuning meer in evenwicht laten zijn met de kosten. Daarvoor blijft het CDA zich ook de komende periode inzetten.

1.2 Zorg in de regio

Het CDA wil samen met de regio komen tot een regionaal zorgaanbod voor de zwaardere zorg. Procedures worden op elkaar afgestemd zodat zorgaanbieders niet bij iedere gemeente een andere procedure hoeven te volgen.

Daarnaast zetten wij ons in voor behoud van regioziekenhuizen, zodat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is. De maximale aanrijtijd van ambulances moet bewaakt worden.

1.3 Steun voor wie een ander helpt

Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang te faciliteren en maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur.

Het CDA wil aandacht voor jongeren die naast hun opleiding of werk mantelzorg verlenen. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij een basisvoorwaarde. We sluiten daarvoor aan bij bestaande faciliteiten.

We stimuleren dat mantelzorgers en ervaringsdeskundigen worden betrokken bij het opstellen en de uitvoering van beleid.

Het CDA wil het realiseren van woonruimte voor mantelzorgers naast de woning van degene die zorg nodig heeft mogelijk maken. Ook blijven wij de professionele ondersteuning van mantelzorgers organiseren voor informatie, advies of praktische hulp.

Rond de dag van de mantelzorg blijven wij mantelzorgers in het zonnetje zetten in de vorm van een mantelzorgcompliment.

1.4 Jongeren moeten kansen krijgen

Voor het CDA is het belangrijk dat jongeren de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarom vindt het CDA sport, cultuur en onderwijs belangrijk.

Culemborg heeft goede onderwijs- en sportvoorzieningen. Buiten schooltijd zijn jongeren vaak op zoek naar (zinvolle) vrijetijdsbesteding en stages/ werk. Om de toegang tot sport en cultuur voor iedere jongere mogelijk te maken moet het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds blijven bestaan. Verenigingen kunnen helpen om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

Het CDA wil de opleidingskansen van jongeren vergroten door bijvoorbeeld extra in te zetten op huiswerkbegeleiding. Ook wil het CDA dat jongeren bekend zijn met en toegang kunnen krijgen tot culturele, educatieve en sportieve faciliteiten.

We bieden hulp bij het zoeken van stageplaatsen en banen voor jongeren. Ook proberen we jongeren op andere manieren te ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, bijvoorbeeld door zomerscholen of extra begeleiding te faciliteren.

1.5 Jeugdhulp en WMO

We willen professionals in onze wijkteams die zelf aan de slag gaan met wat nodig is voor onze inwoners. Zij moeten zich meer gaan richten op voorkomen van (gezondheids)problemen.

In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en wordt er bezuinigd op andere noodzakelijke dingen. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding. We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Met jeugdzorg aanbieders en maken we duidelijke afspraken. We voeren adequate controle uit op de financiën.

Om ervoor te zorgen dat inwoners ook de zorg krijgen die ze nodig hebben, heeft het CDA samen met andere partijen opgeroepen om bij het maken van afspraken met zorgaanbieders over budgetplafonds, ervoor te zorgen dat dit ertoe leidt dat inwoners die acute zorg nodig hebben deze ook krijgen. Mogelijke negatieve consequenties (zoals wachtlijsten) worden zoveel mogelijk beperkt.

Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp en de WMO.

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen.

Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen (zorg)mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.

Toereikende zorg bestaat natuurlijk uit een goede samenwerking met huisartsen en andere verwijzers. We hebben goed contact met de huisartsen en andere verwijzers en overleggen met hen over de mogelijkheid tot het inzetten van specifieke expertise op het gebied van Jeugdhulp en Wmo.

1.6 Perspectief op werk

Het CDA wil de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt versterken. Het vergroot het toekomstperspectief op werk en inkomen binnen onze regio. Zowel voor vinden van een stageplaats, een baan of opleidingstraject en/of omscholing. Door samen op te trekken in de regio worden de kansen op het ontvangen van Rijksgelden voor bijvoorbeeld initiatieven als HUB Rivierenland vergroot.

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. We blijven daarom inzetten op het verbeteren van de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven.

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties. Op die wijze doen jongeren ervaring op met het leveren van een bijdrage aan  de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie.

Wij zetten in op werkgelegenheid; tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg. Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het voorkomen van werkloosheid.

Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar, die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht.

1.7 Meer aandacht en zorg voor onze ouderen

Het CDA wil dat er meer en gerichte aandacht komt voor de vaak nog vitale en soms kwetsbare doelgroep ouderen. We streven naar huisbezoeken voor alle ouderen die dat willen. We zetten extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke diensttijd. Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.

Wij willen dat ouderen in onze stad zelfstandig ouder kunnen worden. In samenwerking met welzijnsorganisaties, buurtsportcoaches, lokale zorg- en beweegaanbieders zorgen wij ervoor dat zij bekend zijn met alle sport en beweegmogelijkheden in onze stad.

Het CDA wil dat ouderen na het bereiken van hun AOW-gerechtigde leeftijd door de gemeente worden geïnformeerd over hoe zij hun kennis en ervaring blijvend kunnen inzetten binnen de stad. We zetten erop in dat mensen in onze stad zelfstandig oud(er) kunnen worden en toegang blijven houden tot benodigde voorzieningen.

Ook wil het  CDA dat Culemborg een Dementievriendelijke gemeente wordt. Dit houdt in dat de gemeente zich actief inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. 

Initiatieven die het omzien naar elkaar bevorderen, worden gestimuleerd vanuit de gemeente. Wij ondersteunen initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, kerken, moskeeën et cetera met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren.

Waar dat kan zetten wij in op het behoud van voorzieningen waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Dit kunnen ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen.

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn. We zijn blij met de vele vrijwilligersinitiatieven zoals Klaartje en de Flat-Express. We brengen deze mogelijkheden verder onder de aandacht van inwoners en stimuleren onderlinge samenwerking.

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van (zorg)voorzieningen. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen, zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben.

Ook heeft het CDA zich afgelopen periode hard gemaakt voor inwoners met incontinentieproblemen. Wat het CDA betreft worden deze inwoners niet onnodig met hoge kosten geconfronteerd als gevolg van de keuze voor een inzamelingssysteem waarbij wordt betaald per aangeboden vuilniszak. Het CDA zal zich dan ook blijven hard maken voor een alternatieve en betaalbare oplossing.

De komende raadsperiode willen wij grote stappen zetten op het gebied van ouderenhuisvesting. Er dienen concrete nieuwbouwplannen ontwikkeld en gerealiseerd te worden om het tekort aan kwalitatief passende ouderenwoningen en verpleeghuiscapaciteit op te lossen.

We willen een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg en de mogelijke oprichting van zorgcoöperaties faciliteren. We zorgen voor een snellere behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen en familiehuizen.

Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van veiligheid. Wij geven meer voorlichting en willen dat de politie, banken en bedrijven extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.

Voor mensen in de laatste levensfase is het van belang dat zij mogen rekenen op goede zorg en ondersteuning met aandacht voor zingevingsvragen. Waar mogelijk steunen en-of faciliteren wij initiatieven als Hospice Nocturne. Wel willen wij hierin de samenwerking tussen de verschillende initiatieven stimuleren.

1.8 Meer Culemborgers in beweging

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, maar ook om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, zetten wij de komende raadsperiode extra in op preventie en gezondheid. Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen en zorgt ook voor verbinding tussen generaties en culturen. Wij willen daarom werk maken van een positieve en inclusieve sport- en beweegcultuur in onze stad. We zien graag dat iedere Culemborger de kansen ziet en benut en aan sport plezier beleeft.

Het in 2021 gesloten sportakkoord vormt voor het CDA de basis om meer Culemborgers te laten sporten en bewegen. Het CDA wil dat er geld wordt vrijgemaakt om dit sportakkoord te concretiseren. De afspraken zijn nu nog te vrijblijvend. Als het aan het CDA ligt komt daar verandering in. Het CDA ziet graag dat de gemeente meer regie pakt en zorgt voor de nodige verbinding en samenhang. Zo willen wij het contact tussen de sport- en beweegsector met werkgevers, welzijn, zorg, onderwijs en de cultuursector versterken en de vindbaarheid en toegankelijkheid van het bestaande sport en beweegaanbod vergroten.

Onze gemeente is de laatste jaren erg terughoudend geweest een rol te pakken op gebied van Sport en bewegen. Zo is Culemborg één van de weinige gemeenten in de regio die geen buurtsportcoaches heeft. We verwachten veel van de verenigingen zelf. Misschien wel te veel. Gevolg is dat er nu vooral veel kleinschalige initiatieven zijn, die allemaal worden opgepakt door vrijwilligers. Om die reden is het CDA voorstander van de inzet van buurtsportcoaches en/of een sportregisseur.

Het CDA wil dat inwoners bekend zijn met de sportmogelijkheden die onze stad hen biedt. Sport, bewegen en buitenspelen zijn geweldige middelen om stadsgenoten te ontmoeten en ook nog eens gezond bezig te zijn. Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten.

De gemeente moet zorgdragen voor goede sport- en speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. Burgerinitiatieven op het gebied van sport en bewegen, speelvelden, scouting en kindervakantiewerk kunnen rekenen op medewerking van het CDA.

Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen of aan een sportactiviteit kunnen deelnemen. Om zeker te stellen dat iedereen die dat wil mee kan doen wil het CDA het Jeugdsportfonds behouden, zodat ook kinderen van ouders die dit niet kunnen betalen, kunnen sporten.

We zetten sportvoorzieningen multifunctioneel in voor de buurt. We bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg-, welzijns-, en jeugdinstellingen. En we stimuleren dat alle doelgroepen kunnen sporten. De gemeente kan eraan bijdragen dat scholen, organisaties in de kinderopvang, welzijnsinstelling en ouderenbonden elkaar weten te vinden.

Wij willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen. Corona heeft laten zien dat sporten en bewegen in de buitenlucht altijd een goede optie is. Voorzieningen om te spelen en te sporten in de buitenlucht verlagen de drempel om in beweging te komen. Het CDA ziet de openbare ruimte daarom graag meer ‘beweegvriendelijk’ ingericht.

Het CDA ziet sport breder dan alleen bewegen. Ook gezonde voeding en een rookvrije omgeving dragen bij aan het voorkomen van zorgkosten op de langere termijn. Het CDA wil kinderen de gelegenheid bieden veel, veilig en rookvrij buiten te spelen. Het CDA heeft in de afgelopen raadsperiode met een motie opgeroepen om in te zetten op een Rookvrije Generatie.

We zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in om roken en drugsgebruik te ontmoedigen. Overlast, opslag en recreatief gebruik van lachgas gaan wij tegen. In de afgelopen raadsperiode hebben wij er met anderen voor gezorgd dat een verbod op recreatief gebruik van lachgas is opgenomen in de lokale verordening.

Het CDA heeft in 2020 ingestemd met een nieuw speelruimteplan 2020-2030 voor onze stad. Het plan sluit aan bij de waarde die wij hechten aan samen spelen en bewegen van onze jeugd, en de een-op-een koppeling naar preventief jeugdbeleid. Het CDA ziet in de uitwerking van het speelruimteplan vooral kansen en mogelijkheden vanuit een bredere benadering van speelruimte. Daarbij wordt wat ons betreft actief de integratie en samenwerking met groene schoolpleinen, de twee Culemborgse sportparken, het Sportakkoord en het Samenspeel akkoord opgezocht.

Vanuit preventief oogpunt willen wij dat de gemeente, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties elkaar weten te vinden en meer samenwerken. We betrekken sportverenigingen en bekende (bij voorkeur lokale) sporters als ambassadeurs voor een gezonde leefstijl.

1.9 Tegengaan van eenzaamheid voor jong en oud

Het CDA zet zich in om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan.   Om dat te bereiken beschermen wij wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen. De ervaring van een thuis en omzien naar elkaar begint voor het CDA bij het gezin en de familie. Het zijn de natuurlijke verbanden waar inwoners op terug kunnen vallen. We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog.

Het CDA wil dat steun aan inwoners die dat nodig hebben zo dicht mogelijk bij het gezin wordt georganiseerd. Mensen die gezinnen ondersteunen worden daarbij geholpen. Een verregaande vorm van ondersteuning is pleegzorg. Er zijn pleeggezinnen waarin pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind. Wij willen dat er mogelijkheden zijn om in dit soort gevallen maatwerk te leveren en waar nodig extra budget beschikbaar kan worden gesteld. Deze ondersteuning moet aansluiten bij de wensen en ervaringen van pleegouders.

Bij ernstige problemen in het gezin willen wij dat er coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin. Deze regisseur draagt zorg voor de integratie binnen een plan van juridische-, relationele- en ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek. Nu zijn er te vaak te veel hulpverleners in huis die onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat situatie soms kan verslechteren. Wij pleiten ervoor dat er per gezin één aanspreekpunt vanuit de zorgverleners komt.

We zetten in op woonvormen die tijdelijke opvang bieden voor ouders met kinderen in een echtscheidingssituatie. Zo kunnen kinderen in een rustige omgeving opgroeien.

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. We zorgen dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis laagdrempelig bereikbaar is, met voldoende personeel dat goed opgeleid is. Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor meer problemen op korte en lange termijn. Hoe eerder een oplossing, hoe beter.

1.10 Terugdringen laaggeletterdheid

De laaggeletterdheid in onze regio is veel te hoog. Wanneer mensen niet goed kunnen lezen of schrijven zet hen dat onterecht en onnodig op achterstand in de samenleving. Om deze reden pleit het CDA voor een regionaal leesoffensief.

In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. Zo is bij een kwart, van onze 15-jarigen, de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Laaggeletterden komen vaak moeilijker dan niet-laaggeletterden uit de bijstand, maken meer gebruik van de zorg en vinden het lastiger te communiceren met de gemeente. Dit veroorzaakt extra kosten en creëert onbegrip. Wij pakken dit probleem aan door de gemeentelijke communicatie erop aan te passen, initiatieven als taalcoaches te stimuleren en actief in te zetten op een bredere aanpak om laaggeletterdheid terug te dringen.

Het CDA wil dat wij laaggeletterdheid sneller gaan signaleren. We nemen deel aan lokale allianties om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden te kunnen bereiken en hen te verwijzen naar leeraanbod. Het CDA wil dat de bibliotheek en onderwijsinstellingen meer middelen en ruimte krijgen om de vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te brengen.

Investeren in laaggeletterde inwoners loont. De aanpak van laaggeletterdheid levert als voordeel op dat inwoners zich volwaardig lid van de samenleving voelen, actief meedoen en zich gezonder voelen (dus besparingen op de gezondheidszorg). Daarnaast ontstaan er meer kansen voor inwoners op de arbeidsmarkt (dus besparing op bijstandsuitkeringen) en wordt het onderwijs verbeterd.

1.11 Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen

Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We willen de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien waar nodig maatwerk kunnen bieden. Risicogroepen willen we preventief bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen. Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.

Wij willen in de huidige energiecrisis kijken hoe wij mensen met een beperkt inkomen kunnen helpen bij het betaalbaar houden van hun energiefactuur. Ook zij moeten de (financiële) voordelen genieten van energiebesparende maatregelen.

Ook arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving. Waar nodig draagt de gemeente bij in de kosten.

We faciliteren voorzieningen als de voedselbank en kledingbank door verschillende initiatieven met elkaar te verbinden en onderlinge samenwerking te versterken.

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten voor de betrokkenen en de samenleving.

Wij willen dat de (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zijn voor ons onaanvaardbaar. Daarnaast steunen wij maatschappelijke initiatieven voor armoede bestrijding.

Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. Alle mogelijkheden moeten worden benut om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, waarbij zo nodig gelijktijdig andere (zorg)problemen worden opgelost. Het CDA wil dat de toegangsnorm voor minimaregelingen op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft.

1.12 Goed onderwijs vraagt goede voorzieningen

Goed onderwijs vormt de sleutel voor de toekomst van ieder kind. Het is onze taak om kinderen thuis, op school en voor en na schooltijd goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving. Zo krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Ook al is de invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs zeer beperkt, op lokaal niveau blijven wij inzetten op talentontwikkeling van kansarme kinderen en het tegengaan van achterstanden.

Goed onderwijs vraagt om goede huisvestingsvoorzieningen. Deze huisvesting dient gezond, duurzaam en geschikt te zijn voor het te geven onderwijs. Het CDA ziet schoolgebouwen als onderdeel van het maatschappelijk vastgoed en wil in de komende raadsperiode samen met de schoolbesturen zoeken naar investeringsmogelijkheden om deze gebouwen in de komende tien jaar te verduurzamen. In deze opgave neemt het ook het binnenklimaat, de bezetting en de buitenruimte mee. Corona heeft het belang van een goed binnenklimaat benadrukt. Ook hebben wij met het vaststellen van het speelruimteplan en groenbeleid gezien dat ruimte rondom scholen kan helpen in het realiseren van meer (groene) speelruimte in de stad. 

Het CDA wil een integrale afweging kunnen maken voor de benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting, waaronder de vervangende nieuwbouw en-of renovatie van de oude KWC-locatie. In de te maken afweging ziet het CDA graag de mogelijkheid onderzocht om de toekomstige huisvesting voor KWC mee te nemen in de te ontwikkelen Spoorzone. Bijkomend voordeel is dat het kruispunt Beethovenlaan wordt ontlast van fietsverkeer.

Voor het maken van een goede integrale afweging willen wij samen met de schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs en partners in de kinderopvang een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan voor de komende twintig jaar opstellen. Daarin nemen duurzaamheid en een goed binnenklimaat een belangrijke plek in.

1.13 Aandacht voor geestelijke gezondheidszorg

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk hulp en ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken. We hebben extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen instellingen, sociale wijkteams, maatschappelijke partners, de politie en de GGZ.

We willen verdere stappen zetten in de sluitende aanpak voor verwarde personen. Buurtbewoners kunnen nu nergens heen als zij zich zorgen maken over een buurtgenoot.

Het CDA wil dat de gemeente in haar zorgbeleid extra aandacht heeft voor dementerende personen en is blij met initiatieven als het Odensehuis. Het CDA heeft samen met andere partijen opgeroepen om te kijken hoe initiatieven als deze passen in het hele veld van zorg en ondersteuning. Op deze manier wordt het totale aanbod versterkt en de ervaring en inzet van inwoners optimaal ingezet.

1.14 Participatie en integratie

In onze stad is er respect voor elkaar. Culemborg is een groeiende stad met vele gezichten en culturen. Instellingen en organisaties die verschillende bevolkingsgroepen aan zich binden spelen voor het CDA een belangrijke rol bij het werken aan verbinding en samenhang in de samenleving. Het CDA is er voorstander van om ouderen en jongere generaties en verschillende bevolkingsgroepen meer met elkaar in contact kunnen brengen. Het steunt initiatieven die helpen om letterlijk en figuurlijk elkaars taal te spreken.

In de laatste decennia is het aantal inwoners in onze stad verdubbeld. Onze stad is aantrekkelijk door haar historie als Vrijstad. Het CDA zou graag zien dat er in de komende raadsperiode gekeken wordt naar vormen van uitwisseling tussen oude en nieuwe Culemborgers.

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt.

Begeleiding naar goed onderwijs is essentieel voor integratie. Schooluitval moet voorkomen worden. Het CDA streeft ernaar dat alle instromers een goede beheersing van de Nederlandse taal krijgen. Dit dient als opstap naar goed onderwijs, deelname aan verenigings- en vrijwilligerswerk en het vinden van een baan. Bij dit laatste is ook de houding van werkgevers essentieel. Iedereen verdient gelijke kansen op een baan of stageplek en de werkgevers zijn degenen die hiervoor aan de lat staan.

Het CDA zet zich in voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, Werkzaak en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. De tegenprestatie zien wij als een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan  de tegenprestatie ook een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan.

Het CDA wil dat de gemeente samen met verenigingen kijkt naar de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle besteding te geven die ook de verenigingen ten goede komt.

Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers verzorgd. We willen zorgdragen dat er voldoende betaalde krachten zijn om de maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig om de vrijwilligers goed te laten functioneren.

In de afgelopen raadsperiode werden we in Culemborg opgeschrikt door de gevolgen van het Kinderpardon. Als lokale CDA afdeling vinden wij het niet uit te leggen dat de staatssecretaris uitzonderingsmogelijkheden onbenut laat en gezinnen met kinderen die in onze stad wonen en hier volledig zijn geïntegreerd, worden uitgezet. Met steun vanuit de Culemborgse gemeenschap ondertekende het CDA daarom een motie en een stelde het samen met andere lokale CDA afdelingen een landelijke partijresolutie op.

Ook de komende periode blijft integratie een belangrijk thema. Het CDA is een voorstander van het huisvesten van statushouders, waarbij een goede balans moet worden gezocht met het aanpakken van de krapte op de woningmarkt.

1.15 Inclusie en anti-discriminatie

Iedereen moet volledig mee kunnen doen in de samenleving. We voeren het VN-verdrag Handicap zoveel mogelijk uit. Wij willen dat de gemeente samen met ervaringsdeskundigen en organisaties zoals de stichting Culemborg Toegankelijk, ten minste eenmaal per jaar naar druk bezochte plekken in de gemeente gaat om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen.

Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. We willen dat mensen met en zonder beperking waar mogelijk samen kunnen wonen, recreëren, sporten en bewegen. Dit vraagt om een inclusieve en toegankelijke stad. Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen zorgen we voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen Tevens zorgen wij in samenspraak met ondernemers voor openbaar en voor iedereen toegankelijke toiletten in de verschillende winkelcentra.

Wij willen dat de gemeente als werkgever werkt aan een inclusieve organisatie. Dit betekent bewustwording creëren bij de eigen medewerkers en inclusief werken aan beleid. Bij het uitzetten van vacatures zorgen we ervoor dat deze inclusief zijn. Sollicitanten met diverse (migratie)achtergronden, of mensen met een mogelijke arbeidsbeperking moeten zich uitgenodigd voelen om te reageren op vacatures.

In ons land en onze gemeente is er de afgelopen decennia veel bereikt voor LHBTIQ+ personen. Zeven op de tien LHBTIQ+’ers krijgen echter nog te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Op school is ‘homo’ één van de meest gebruikte scheldwoorden. Daarom is het nodig een bijdrage te leveren aan een klimaat van tolerantie en acceptatie. Een klimaat waarin discriminatie wordt tegengegaan en waarin burgers weerbaar zijn en zich gewaardeerd voelen. 

Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm is voor ons een belangrijk aandachtspunt. We brengen we onze gemeentelijke antidiscriminatie voorziening regelmatig onder de aandacht.

In een zorgzame stad:

Bieden wij perspectief na de coronapandemie. Benutten wij de getoonde veerkracht in de samenleving als een springplank om samen sterker uit deze crisis te komen.

Hebben wij elkaar nodig. Zolang wij elkaar weten te vinden en bereid zijn voor elkaar zorg te dragen, kunnen we iedere uitdaging aan.

Dragen wij samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen nodig is en ieder mens telt. 

 

Om dit te bereiken zet CDA in op:

+ Betere zorg en ondersteuning probleemgezinnen
+ Bieden van kansen voor onze jongeren en starters
+ Een dementievriendelijke gemeente
+ Terugdringen laaggeletterdheid, eenzaamheid en armoede
+ Meer Culemborgers in beweging door concretisering sportakkoord
+ Meer participatie, integratie, inclusie, toegankelijkheid en anti-discriminatie
+ Investeren in gezinnen en vrijwilligers (rond onderwijs, sport en ouderenzorg)

Voor verdere toelichting:
Lees ons verkiezingsprogramma Zij aan Zij! 2022-2026 

Voor verantwoording afgelopen raadsperiode:
Lees onze verantwoording over gemaakte keuzes periode 2018-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.