Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg. Het CDA staat voor zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Waar mogelijk organiseert de gemeente een vangnet voor mensen met een smalle beurs, en voert ze waar mogelijk gericht beleid om de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben moeten hier ook gebruik van kunnen maken. Hierbij is het belangrijk dat zij snel en goed worden geholpen, niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, de zorg persoonlijk is en er wordt gewerkt met het principe 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener. Waar het CDA in een motie ook toe opgeroepen heeft is dat inwoners de ruimte hebben om zelf met ideeën te komen of om een ‘second opinion’ te vragen. 

Het CDA is om een groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging. Zorgfinanciering die de mens centraal stelt dus, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) of een vouchersysteem waarmee zorg kan worden ingekocht wanneer een persoon daarvoor kiest. Zo beschermen we de menselijke maat in de zorg. Het persoonsvolgend budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten. Hierdoor kan professionele zorg dicht bij huis worden geregeld. Wel is het van belang om de kwaliteit te blijven garanderen. De gemeente is eindverantwoordelijk dat het budget wordt besteed bij deskundige zorgverleners. Misbruik van het PGB komt helaas voor. De gemeente moet dit actief tegengegaan. Achteraf moeten mensen natuurlijk verantwoording afleggen om fraude tegen te gaan.

Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Ook de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website en folders heeft extra aandacht nodig. De gemeente zorgt voor beperkte procedures en subsidies om families en buurten te helpen. Dat geldt ook de verantwoording door zorgorganisaties. Samen met de formulierenbrigade worden regels verzameld die geschrapt kunnen worden en formulieren die eenvoudiger gemaakt kunnen worden. Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen.

Concreet:
- Het CDA wil dat zorg snel, persoonlijk en op maat wordt geleverd.
- Het CDA wil dat mensen voor zorg en ondersteuning bij één contactpersoon terecht kunnen.
- Het CDA wil dat er geen wachtlijsten mogen zijn voor het verkrijgen van zorg en ondersteuning.
- Het CDA wil dat de gemeente in haar zorgbeleid extra aandacht heeft voor verwarde en dementerende personen.

Zie ook de onderwerpen thuiszorg, verwarde personen en zelfredzaamheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.