06 juni 2020

Blij met tijdelijke afsluiting binnenstad?

Ons wordt regelmatig de vraag gesteld of wij als CDA blij zijn met de tijdelijke afsluiting van de binnenstad. Het stond zelfs in ons verkiezingsprogramma, dus de blijdschap moet groot zijn, zo is de gedachte.

Toch ontbreekt die blijdschap omdat we worstelen met de gang van zaken, communicatie, effecten en situatie. Dat behoeft uitleg. Daarom treft u hieronder een uiteenzetting van de gang van zaken en onze rol daarin.

Als CDA Doesburg constateren wij dat er onduidelijke communicatie is over o.a. de grond van het besluit. Was het een verkeersbesluit? Of een maatregel op basis van een noodverordening? Er was geen verkeersbesluit te vinden en ook een aanwijsbesluit op basis van de noodverordening was er niet. Als er een verkeersbesluit was genomen was er mogelijkheid geweest om als belanghebbenden bezwaar of beroep aan te tekenen. Wat wat ons betreft gewenst zou zijn zeker nu de belangen van ondernemers zwaar zouden moeten wegen. Zij hebben al fors te lijden onder de coronacrisis. Nu er een besluit op basis van de BABW ligt (geen verkeersbesluit) leunt de gemeente zwaar op artikel 34 (e.v.) waarin staat dat maatregelen kunnen worden uitgevoerd “a. ingeval van de uitvoering van werken, opdooi, de doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard”.

Nu de toeristen de weg naar Doesburg weer hebben gevonden is het onvermijdelijk drukker op straat. De overheid zal daarom ook maatregelen moeten treffen. Daarvoor hebben wij begrip.
Geen begrip hebben wij op de wijze waarop dit is gebeurd, zeker gelet op de huidige situatie. Zoals uit onze enquête al bleek maken ondernemers zich zorgen over de toekomst. De coronacrisis hakt er bij veel ondernemers fors in. Om dan zo’n twee weken van te voren te communiceren dat de binnenstad vanaf de middag op slot gaat is uiterst onhandig en onverstandig. Al jaren zijn ondernemers en bewoners via bijv een klankbordgroep betrokken bij de toekomstige plannen. En ondanks verschillen is er begrip voor elkaars positie ontstaan. Nu zijn er 43 ondernemers (meer dan de helft) uiterst ongelukkig met de maatregelen en lopen de emoties hoog op. De goodwill lijkt verspild, mensen staan soms tegenover elkaar en van begrip voor de positie en situatie van ondernemers en bewoners blijkt weinig. Onnodig en bijzonder jammer.

Mag dit zomaar? Ja, een college kan ansich dit soort maatregelen nemen. Dat mag het. Of het gebruikte artikel 34 uit de BABW hiervoor gebruikt kan worden? Wat ons betreft een vraagteken, maar dat is voer voor juristen. Belangrijker nu is de vraag of het verstandig is om zulke heftige maatregelen te nemen zonder eerst met elkaar in gesprek te gaan? Zonder ook de politiek erbij te betrekken? Als dagelijks bestuur is het goed bewust te zijn dat elk besluit een politiek besluit is. Als we teveel managen, verliezen we het vertrouwen van mensen. Daarom zullen wij ons blijven inzetten voor overleg voor het nemen van een besluit uit: ga in overleg met de ondernemers, met de bewoners, met de belanghebbenden.

De genomen maatregel kan niet zonder meer verlengd worden. Of zij wordt een verkeersbesluit of eea gaat via de Raad als onderdeel van een groter plan (Vitale Binnenstad). Als CDA zullen wij ons blijven inzetten voor zorgvuldige communicatie en besluitvorming.

Zijn wij dus blij met de tijdelijke afsluiting van de binnenstad? Het antwoord is nee. Wij zijn helemaal niet blij met de wijze waarop het college gemeend heeft eenzijdig de binnenstad te sluiten. Het staat namelijk haaks op datgene waar het college zich zo graag laat voorstaan: transparantie.

---------------------------------------------------------------------------------------

Wat staat er in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 over de binnenstad?
CDA Doesburg wil:  Een periodieke afsluiting van de binnenstad voor gemotoriseerd verkeer van mei tot en met september vanaf 13.00u in overleg met de lokale ondernemers • Een weekend afsluiting van de Roggestraat van mei tot en met september • Dat de bloembakken aan de lantaarnpalen in de binnenstad behouden blijven • Bij het opnieuw bestraten van het kernwinkelgebied rekening houden met rolstoelvriendelijke en passende bestrating en een goede waterhuishouding.

Enquête Doesburgse ondernemers
Op 23 april hebben we als CDA de uitkomst van een enquête onder Doesburgse ondernemers gepresenteerd. 29 ondernemers hebben met ons hun situatie en mening gedeeld. Zij (51,7%) laten zien dat ze zich vooral zorgen maken over het voortbestaan van hun onderneming na de crisis. 17% van de respondenten maakt zich zelfs al zorgen voor de onderneming op kortere termijn.

We hebben bij de presentatie gezegd “Dit signaal geeft ook aan dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van een weg uit deze crisis voor een groot deel de levensvatbaarheid van deze ondernemingen kan bepalen. (…) Als CDA maken we ons zorgen over onze ondernemers en missen in de communicatie vooralsnog concrete plannen en beleid die gericht zijn op levensvatbaarheid voor onze ondernemers na deze crisis. Wellicht lijkt het voor sommigen wat vroeg daar nu over na te denken, maar voor veel ondernemers zijn de zorgen zo groot dat wij niet gewacht deze week de volgende vraag bij het college neer te leggen: "Wat zijn, naast de maatregelen zoals het meedoen aan de kooplokaal website en belastinguitstel voor ondernemers, voornemens of plannen van het college voor effectieve maatregelen die ondernemers helpen overeind te blijven en door te starten in de anderhalve meter-maatschappij? (denk aan plannen bijvoorbeeld als een loket, een fonds voor renteloze lening etc)."
In de raadsvergadering heeft de burgemeester vervolgens kort toegelicht met een Taskforce 1,5 meter te komen.

Aanmelding (11 mei) rondvraag commissie VROM-BO 13 mei
Voor deze commissie melden we op 11 mei een rondvraag aan over de nieuwe taskforce. Onze vraag zou zijn (maar ingehaald door persbericht): “Tijdens de laatste raadsvergadering deelde burgemeester mee dat er een taskforce opgericht werd die ook met bijv ondernemers de effecten van de 1,5 meter maatschappij wil aanpakken. Gelet op de nood van veel ondernemers zijn wij benieuwd of er al vordering te melden zijn en of u inzicht kan geven in water te gebeuren staat en wanneer.”

Persbericht gemeente 13 mei
De gemeente brengt op 13 mei een persbericht uit wat ingaat op de Taskforce 1,5 meter. Deze taskforce heeft enkele maatregelen aangekondigd die tevens in onderzoek waren voor het project Vitale Binnenstad. De gemeente schrijft: “Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de binnenstad vanaf 1 juni tot in ieder geval 30 september 2020 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.”
Als toelichting geeft wethouder van Veldhuizen aan: “De plannen die in onderzoek zijn binnen het project Vitale Binnenstad, krijgen nu een vliegende start. Het afsluiten van het kernwinkelgebied biedt Doesburg een economische impuls met aandacht voor de volksgezondheid. Daarnaast is het
een onverwachte kans om zonder veel ingewikkeldheden een aantal plannen voor de binnenstad nu op een natuurgetrouwe wijze tijdelijk samen te testen. Die mogelijkheid grijp ik graag aan.” Een uitspraak die later (omdat deze niet paste in de gebruikte argumentatie voor de afsluiting) werd afgezwakt.

Onze fractievoorzitter Stan Hillenaar schrijft een dag later in een blog: “Maar de pijn zit hem niet in het voornemen de binnenstad te sluiten of de werkelijke noodzaak. Wel zit de pijn in het gekozen moment van het persbericht. Zonder aankondiging dien ik als raadslid uit de krant te halen dat dit staat te gebeuren. Drie uur voor een commissievergadering waar het CDA al een vraag had ingediend omtrent de te verwachten maatregelen van de taskforce.”

Schriftelijke vragen 21 mei
Op 21 mei stuurt onze fractie de volgende schriftelijke vragen naar de griffie:

  1. Op basis van welke motivering (art/lid WVW? Noodverordening ivm Corona?) is het besluit genomen om de binnenstad tijdelijk te sluiten voor verkeer?
  2. Is de voorgenomen afsluiting een consequentie van de anderhalve meter-maatschappij?
  3. Is er voorafgaand aan het besluit overleg geweest met de klankbordgroep of andere stakeholders?
  4. Wethouder Veldhuizen zei: “De plannen die in onderzoek zijn binnen het project Vitale binnenstad, krijgen nu een vliegende start". Welke plannen worden hiermee bedoeld en welk onderzoek is hiermee gemoeid. Wat zijn de onderzoeksvragen?
  5. Is er een alternatief voor bedrijven die niet in de ochtend bevoorraad kunnen worden?
  6. Vind er een tussentijdse evaluatie plaats? Zo ja, wanneer vindt de eerste evaluatie van deze afsluiting plaats en met wie wordt er dan geëvalueerd?
  7. Welke rol is hier voor de SCBD weggelegd, en is zij betrokken geweest in de besluitvorming?
  8. Welke bevoegdheden heeft de taskforce? Aan wie hebben zij verantwoording af te leggen?
  9. Hoe wordt er omgegaan met de bereikbaarheid van hulpdiensten en minder validen?

Tot op heden (6 juni) zijn deze vragen niet beantwoord.

Eerste nieuwsbrief “Goed thuis in Doesburg”
Op 28 mei verspreidt de gemeente aan bewoners en ondernemers in de binnenstad een eerste nieuwsbrief. Deze brief geeft verdere duiding aan de genomen maatregelen. De gemeente schrijft daarin oa: “Onder de noemer Goed thuis in Doesburg wordt de binnenstad van 1 juni - 30 september afgesloten voor verkeer. Dit doen wij om ruimte te bieden aan de 1,5 meter samenleving waar wij vanwege het Coronavirus voorlopig allemaal mee te maken hebben.” Om bij kanttekeningen te vervolgen: “Wat is de reden van het tijdelijk afsluiten van de binnenstad? Gebaseerd op de noodverordening heeft het college van b&w besloten tot deze tijdelijke maatregel om lokaal invulling te geven aan de 1,5 meter samenleving. De gezondheid en veiligheid van onze inwoners staan hierbij voorop.”

Openbaar advies 2 juni
Achter de openbare besluitenlijst van het college ligt een openbaar advies. Hierin lezen we over de tijdelijke verkeersmaatregel: “Het instellen van een geslotenverklaring in het kernwinkelgebied voor alle voertuigen maandag t/m zondag de hele dag uitgezonderd van 7-11h”

In de verdere toelichting op de 1,5 meter samenleving lezen we:  “Voorlopig zal er sprake zijn van een 1,5 meter samenleving. Met de tijdelijke verkeersmaatregelen bieden we extra verblijfs- en loopruimte in de binnenstad op plekken
waar dat nodig wordt geacht in verband met de publiekstrekkende werking en de
concentratie/clustering van terrassen (kernwinkelgebied/winkelstraten en omgeving stadhuis).
Hiermee stellen we iedereen in staat om de landelijke basisregel (“houd 1,5 meter afstand”) in
acht te nemen.”

Tevens lezen we meer over de basis van het besluit: “Voor de tijdelijke verkeersmaatregelen nemen we geen verkeersbesluit. Artikel 34 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) biedt ons als wegbeheerder de juridische grondslag om zonder verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen op/langs onze eigen gemeentelijke wegen te nemen. Voorwaarde is dat de maatregelen geen permanent karakter hebben en korter duren dan 4 maanden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.