12 november 2020

Complexe afwegingen bij "Vitale Binnenstad"

Op 11 november werd in de commissie VROM uitvoerig gesproken over het project de "Vitale Binnenstad".

Dit project beoogt een integraal plan ter verbetering van de binnenstad. Van parkeren, bereikbaarheid tot aan het periodiek afsluiten van het kernwinkelgebied. Sinds enige tijd waren er vrijwilligers in een klankbordgroep actief en zijn er onderzoeken gepleegd. De uitkomst hiervan werd integraal meegenomen tijdens de commissie, al dan niet begeleidt door een handvol insprekers. 

In de klankbordgroep zelf is niet op alles consensus gevonden, maar dit was ook geen doel. Wel is er onduidelijkheid ontstaan doordat er verschillen in de stukken ontstond die weer om duiding vroegen bij de klankbordleden. Zo gaf een van de insprekers aan dat de ingebrachte input vaak niet terug te vinden was of anders wordt uitgelegd. Maar ook dat er punten in de stukken staan waar nooit over is gesproken. "Niet acceptabel in een democratisch proces", luidde de conclusie van één van de insprekers.

Als CDA hadden we in ons laatste verkiezingsprogramma o.a. opgenomen dat we voor een periodieke afsluiting van de binnenstad zijn, in overleg met de betrokkenen. Het is daarom goed dat we nu in beweging zijn. Als CDA kijken wij zorgvuldig naar het proces en de communicatie daarin. Hoe worden belanghebbenden betrokken? Is het proces transparant en professioneel? En worden de verschillende belangen zorgvuldig en op inhoud gewogen. Wie een dergelijk project ook begeleidt, dit is geen sinecure. Daarom ook waardering voor college en betrokken ambtenaren.

Het proces is in opzet wat ons betreft OK, maar kwetsbaar. Diverse belanghebbenden met diverse meningen en een grote groep ongehoorde mensen. Het is daarom een gemiste kans dat niet alle andere bewoners en winkeliers geenqueteerd zijn. Het belevingsonderzoek blijkt een belangrijk instrument te zijn in het rapport om de meningen van betrokkenen te wegen. Wij begrijpen de briefschrijvers die hier zo hun kanttekeningen bij zetten. 

Een van de vele voorstellen is om de periodieke afsluiting in de zomer niet om 18u maar om 17u te beeindigen. Volgens wethouder van Veldhuizen levert dit een minder prettige situatie op voor bijvoorbeeld mensen die op een terras zitten. Aan de andere kant zien wij ook ondernemers zoals restaurant "China" en "Doneria" die o.a. met catering en afhaal werken en dus afhankelijker zijn van de bereikbaarheid van hun bedrijf. 

Goed nieuws was dat het uitbreiden van parkeerplaatsen op de Bleek een goede kanshebber is om de parkeerdruk te verlagen. Voor zo'n € 2.000-20.000 zouden 100 parkeerplaatsen kunnen worden gegenereerd. 

Als laatste hebben we aandacht gevraagd voor binnenstad bewoners die slecht te been zijn, maar geen recht hebben op een invalidekaart. Bij een herijking van het vergunningsysteem met een overloop naar andere straten zou het zomaar kunnen dat deze mensen ver moeten lopen naar hun auto. Dit is onwenselijk, zeker gelet op de bovengemiddelde vergrijzing van de binnenstad.

Als CDA zullen we alle belangen zo goed mogelijk moeten wegen om uiteindelijk een besluit te nemen of om amendementen/moties op te stellen als aanvulling op het voorliggend plan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.