12 januari 2023

Herijking parkeervergunningensysteem

Tijdens de commissie VROM van 11 januari is een voortgangsbrief over de herijking van het parkeervergunningensysteem besproken. Er waren 6 insprekers die helder en concreet hun zorgen deelden bij de uitgangspunten zoals in de brief omschreven. Onze conclusie bij de avond was: raadsbreed zijn er vraagtekens vergelijkbaar met die van de insprekers. Waarom is deze algehele maatregel (vergunningen niet meer straatgebonden maar gehele binnenstad) de juiste, welke cijfers onderbouwen dit en hoe werkt het maatwerk rondom mensen die lastig in hun garage kunnen parkeren of inmanouvreren? 

Onze bijdrage deze vergadering: Parkeren raakt iedereen. Bewoners, goed of slecht te been, ondernemers, bezoekers en het raakt zelfs onze portemonnee. Het gaat over gemak, bereikbaarheid en leefbaarheid. We zijn daarom ook content met de insteek van het college om eerst uitgangspunten en voortgangspunten te delen met de Raad alvorens een besluit voor te liggen. Dit helpt iedereen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen en uitvoeriger te beraadslagen, ook en vooral buiten deze zaal. Complimenten daarvoor.

Bij dit soort onderwerpen is het goed eens terug te kijken waar we vandaan komen en wat de aanleiding was. Belangrijk punt was het aannemen van de adviesnota Vitale binnenstad Doesburg in november 2020. Voorzien van een presentatie, moties, een amendement en het advies van de eerder opgerichte Klankbordgroep Verkeer. Tevens ligt er een startnotie die als onderligger fungeert bij het nu uitgevoerde onderzoek. Uiteindelijk hebben we in oktober 2020 besloten de adviezen vanuit het boekje Vitale Binnenstad over te nemen. Hierbij zat ook het advies tot herijking van het vergunningsysteem. Kortom: er is gedragen besluitvorming rondom de voorkant van dit proces.

Doelstellingen bij Vitale binnenstad waren oa: 

 • Leefbare en prettige binnenstad voor bewoners en ondernemers
 • Oplossen verkeersknelpunten
 • Oplossen parkeerproblemen

We lezen in de voorliggende brief dat knelpunten opgelost worden (conform Vitale binnenstad) en dat eea toekomstbestendig wordt. De doelstelling over leefbaarheid vinden we helaas niet terug. Dat zou wat ons betreft wel moeten en plaatst enkele discussies toch in een ander licht. Wil het college dit meenemen in de verdere uitwerking?

We lezen en weten dat het huidige systeem tot knelpunten heeft geleid en dat er ook wel willekeurigheid ingeslopen lijkt, die niet gemakkelijk te veranderen is. Het is daarom goed alles nu tegen het licht te houden, met de doelstellingen voor alle bewoners en ondernemers daarbij in gedachten. Daarbij hebben we ons als CDA verdiept in de eerdere verslagen van de klankbordgroep en de argumenten van de briefschrijvers. Alles in perspectief beschouwend komen we daarom tot de volgende vragen:

 1. Het huidige systeem zou bewerkelijk zijn voor ambtenaren. Wilt u toelichten hoe groot het verschil zou zijn als we dit zouden automatiseren?
 2. Minder parkeerplaatsen in de binnenstad voor bezoekers betekent ook minder zoekverkeer. Mits aldus bebord, volgens het rapport Vitale Binnenstad. Daar lezen we niet over. Komt er ook nieuwe of aangepaste bebording om bezoekers hier op te wijzen? En worden met de vrije plaatsen de bewoners niet de nieuwe zoekers?
 3. We gaan parkeerplaatsen instraten. Betekent dit ook dat je enkel nog daar mag parkeren? Met andere woorden: alleen parkeren in de vakken?
 4. In 2022 is een nieuwe inventarisatie gedaan van adressen met eigen parkeergelegenheid. Mensen worden aangeschreven en om te controleren of hun parkeergelegenheid voldoet aan de minimale eisen die in de Nadere Regels Parkeerverordening zijn opgenomen. Wat is dit? Wij kunnen geen aparte verordening Nadere Regels Parkeerverordening vinden en het staat hier met hoofdletters geschreven. Wel lezen we in art 13 van de parkeerverordening dat het college van B&W nadere regels KAN stellen, maar ze staan er niet. Wat wordt hier bedoeld? Graag een toelichting. https://doesburg.raadsinformatie.nl/document/7088982/1#search=%22parkeerverordening%22
 5. Stap 5 van het overgenomen advies Vitale Binnenstad was het toevoegen van extra handhaving. Zeker met een overgang van het ene naar het andere systeem wel extra belangrijk. Wat zijn de plannen hiervoor?
 6. We lezen bij een van de briefschrijvers dat er mensen bereid zijn om mee te denken. Tegelijkertijd lezen we dat parallel aan dit proces inwoners en andere belangstellenden geïnformeerd worden via een persbericht en een artikel in de Regiobode. Serieus? Gaan we dat nu weer zo doen? Dit college heeft een duidelijke opdracht in het kader van burgerparticipatie en wij kunnen ons prima voorstellen dat dit ook beter kan. Graag een toelichting of het college bereid is hier op een andere manier mee om te gaan. Het lijkt ons evident dat alle betrokken burgers goed kunnen begrijpen waarom er welke keuzes gemaakt gaan worden. Ook dat is politiek.
 7. De leefbaarheid. Heel specifiek willen we aandacht vragen voor de oudere bewoners van de binnenstad en hen die minder mobiel zijn. Sommige garages voldoen net aan de minimale eisen maar de smalle straten vragen toch een goed bestuurder met het insteken. Daarbij moeten de garagedeuren naar binnen open slaan en is de toegang en draairuimte op straat soms erg beperkt. Zo willen we toch niet de toenemende vergrijzing in de binnenstad bestrijden? We zijn blij te lezen dat er maatwerk gezocht wordt, maar wat ons betreft ook coulance. Houd rekening met de situatie en de bewoners. Wij verzoeken het college daarom om de menselijke maat te hanteren. Wellicht met tijdelijke oplossingen. Graag een toelichting hoe dit maatwerk eruit kan zien. Daarbij: is er voldoende capaciteit om tijdig maatwerk te leveren?
 8. Eerder hebben wij een motie ingediend omdat we ons zorgen maken over mensen die slecht ter been zijn en door het nieuwe systeem wellicht geconfronteerd worden met een grotere loopafstand tot hun auto. Aan welke oplossing denkt het college voor deze mensen?
 9. Het college geeft heldere argumenten over het huidige vergunningsysteem per straat. De klankbordgroep en het rapport Vitale Binnenstad spraken over oplossingen in kleine sectoren of middels een overloop per straat. Hier is van afgeweken. Wat zijn hiervan de redenen?
 10. Cijfers. De nieuwe situatie is beperkt onderbouwd in de brief maar schetst dat men in de gehele binnenstad en bijbehorende schil met een vergunning kan gaan parkeren. Dit zou een verruiming zijn. In aantal vergunningen, maar niet in plaatsen, toch? Graag een toelichting. 
 11. Er is onduidelijkheid over alle genoemde aantallen. Zeker als we die gaan vergelijken met de stukken vanuit de Klankbordgroep en Vitale Binnenstad. Begrip helpt bij draagvlak, daarom cruciaal dat er duidelijkheid gaat komen. Op een rij:
  1. Hoe was het in 2020?
   1. Er waren 555 parkeerplaatsen voor vergunninghouders in de binnenstad + 121 in betaalde parkeerzones. Totaal dus 676 parkeerplaatsen
   2. Er waren 511 vergunningen totaal waarvan er maar 461 uitgegeven waren. Er waren er dus 50 over
   3. De wachtlijst in 2020 was voor 39 woningen en 7 bedrijven 
   4. Mensen met eigen parkeerruimte hadden soms een vergunning
  2. Hoe is het idee nu voor de toekomst
   1. Er komen 700 parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Dat is 24 meer
   2. Er kunnen 600 vergunningen worden verstrekt, dat is inclusief de wachtlijst van 75 bewoners
   3. Mensen met eigen parkeer ruimte krijgen geen vergunning meer. Er is dus naast een stijging ook een mindering in vergunningen

Dit roept bij ons een paar belangrijke vragen op:

 1. Wat is de verklaring van het aantal uit te geven vergunningen van 461 naar 600?
 2. Wat is de verklaring van de stijging van de wachtlijst van 39 naar 75?
 3. Hoeveel bewoners staan op de nominatie hun vergunning te verliezen?
 4. Zou u ons schriftelijk willen informeren waar en hoeveel de knelpunten en wachtlijsten zijn?
 5. Laat dit rekensommetje niet zien dat het probleem beperkt is en misschien wel op te lossen is door de methode zoals in de Vitale Binnenstad en klankbordgroep benoemd, namelijk het verdelen van de binnenstad in sectoren met een overloo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.