26 mei 2023

Herijking parokeervergunningenbeleid unaniem en gewijzigd aangenomen

Nog één keer stond de herijking van het parkeervergunningenbeleid voor de binnenstad op de politieke agenda. Er is ontzettend veel tijd besteed door alle fracties aan dit belangrijk stuk voor binnenstad bewoners en ondernemers. En met een mooie uitkomst: de Raad heeft de nieuwe verordening en aanwijsbesluiten en nadere regels unaniem aangenomen. Met belangrijke moties en amendementen. Ook het amendement om de dure digitalisering vooralsnog uit het besluit te halen werd, mede door de ondersteuning van de wethouder, unaniem aangenomen. De motie waarvan wij mede indiener waren en een belangrijke bijdrage hebben geleverd is tevens unaniem aangenomen. Een krachtig besluit met empathie voor de situatie en de moeilijkheid ervan vanuit het college.

Onze bijdrage in de Raad:

De klankbordgroep Vitale Binnenstad, bewoners en ondernemers uit Doesburg, en de gemeenteraad hebben het afgelopen jaren meerdere malen uitgesproken of onderstreept: we hebben een parkeerprobleem in Doesburg. Er is nu sprake van willekeur, onmogelijke handhaving, onveiligheid, veel onduidelijkheid voor bezoekers en bewoners en er staan tientallen mensen op wachtlijsten omdat ze hun auto met het huidige systeem niet in de buurt kunnen parkeren. Boetes worden met succes aangevochten en het systeem is niet al te klantonvriendelijk.

Dit is allemaal niet nieuw. Het in de vorige Raad vastgestelde rapport Vitale Binnenstad dateert van oktober 2020. Hierin zat klip en klaar, stap 2, de herijking van het parkeervergunningensysteem. De in de raad van januari 2022 aangenomen Startnotie herijking parkeervergunningensysteem was zelfs een hamerstuk. De Raad is eerder akkoord gegaan met een herijking in 3 stappen:

  • De herijking van het parkeervergunningenbeleid zelf
  • De digitalisering
  • En als derde de werking van het nieuwe systeem in 2023

Het doel was altijd, maak het eerlijker, kloppender en transparanter en, eerder, leefbaar. De vraag die voorligt is dan ook of we met het voorliggend voorstel onze doelstellingen halen. De discussie OF we dus moeten herijken of digitaliseren begrijpen we niet zo goed. Laten we na Flora23 niet opnieuw een tegenstrijdig besluit nemen.

In de startnotie gaf het college aan rond de afgelopen zomer meer duidelijkheid te willen geven rond de eventuele kosten van de digitalisering. We zijn blij dat er, met vragen, nu iets op tafel ligt, maar dit had, zoals eerder aangegeven, bij het raadsvoorstel moeten zitten.

Eerlijker

Bij de waarde en deugd van de eerlijkheid denken we aan gelijke kansen, geen willekeur, recht doen, redelijkheid en billijkheid, goed luisteren. Het zegt ook iets over ons. Is de procedure eerlijk? Wordt er correcte informatie gebruikt? Konden burgers participeren? En wat is daarmee gedaan? Zijn er mogelijkheden in beleid om fouten later te herstellen?

Het beleid zoals dit nu voorligt is wat ons betreft eerlijker dan het was. Iedere bewoner moet straks kunnen parkeren op beperkte loopafstand. Gelijke kansen. Er is geen willekeur meer en mensen wordt de optie geboden bezwaar te maken.

Het proces om te komen tot dit beleid kon wellicht beter. De Klankbordgroep voelt zich niet of beperkt gehoord  waarmee de participatie aanwezig, maar beperkt was. Daarbij was niet alle informatie, zoals goede cijfers en financiële inzage van de kosten van digitalisering, voorhanden.

Kloppender

Het klopt, maar het moet nog meer kloppen. Dit is een lastige doelstelling voorzitter. We zien deze ook niet echt concreet uitgewerkt. Tegelijkertijd begrijpen we hem wel. Iets wat eerlijk is moet ook kunnen werken. Voor iedere belanghebbende.

Transparanter

Een meer transparant parkeervergunningensysteem betekent dat de keuzes helder zijn, waarom de keuzes zo gemaakt zijn en is duidelijk en inzichtelijk welke spelregels worden gehanteerd. Van vergunningsaanvraag tot bebording. Hier komt ook de keuze voor de digitalisering om de hoek kijken. Het is niet voor niets dat we de Raad hier belang aan hecht: transparantie, eerlijkheid en dingen kloppender maken liggen dicht bij elkaar.

In deze lijn hebben wij ook een bijdrage geleverd aan de door de Stadspartij Doesburg ingediende motie.

We vinden het eerlijker als bewoners die reeds een vergunning hadden van voor het staande beleid, dus voor 2009, uitgezonderd worden van de regel dat je met een POET geen vergunning krijgt. Dit is toegevoegd aan de motie.

We vinden het eerlijker dat het bezit van wel of geen POET omkeerbaar moet zijn voor nieuwe bewoners. Via een omgevingsvergunning. Dit draagt op een positieve manier bij aan de waarde van de huizen en eventuele kosten voor het herstraten voor de POET komen op rekening van degene die de verandering wenst. Daarom hebben we hier ook een bepaling voor opgenomen in de motie.

We vinden het transparanter dat evaluatie niet alleen op het stadskantoor of in dit stadhuis plaatsvindt, maar dat de Wijkraad hierin ook wordt betrokken. Dit helpt de Wijkraad belangrijker worden en biedt de mogelijkheid voor wijkbewoners om dingen op hun eigen manier te monitoren en te delen. Ook deze is toegevoegd aan de motie.

Er zijn ook zorgen en er blijven vragen.

Een van die zorgen is de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad voor bezoekers die slecht ter been, of minder valide zijn. Vaak onze eigen inwoners. De ondernemers in de binnenstad maken zich zorgen over de nabije toekomst van de binnenstad. Hoeveel ondernemers gaan de komende jaren stoppen? Hoe aantrekkelijk en bereikbaar is de binnenstad? We zullen moeten knokken om de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te houden de komende jaren. Het is daarom goed dat de markt als betaald parkeerterrein gehandhaafd blijft. Zou het college willen nadenken of zij hier nog specifiek oplossingen voor kan aandragen? Wellicht in overleg met de ondernemers en bijvoorbeeld de Stichting Gehandicaptenraad?

Het parkeerprobleem voor bezoekers is daarmee niet opgelost. Dit probleem wordt ook al jaren groter. Er staat gelukkig iets over in het coalitieakkoord maar als CDA doen we wederom de oproep: onderzoek de mogelijkheden tot verdiept of ondergronds meerlaags parkeren op de Bleek in combinatie met woningbouw, het liefst in de stijl van de oude Ambachtschool. 2 vliegen in 1 klap. Mooie woningen, geen uitzicht op blik, meer veiligheid en capaciteit.

Er leven ook zorgen over de indeling van de zones. De indeling hiervan volgt logischerwijs het stratenpatroon maar kan ter plekke nog best wat onhandige situaties oproepen daarmee. Want aan welke kant van het lijntje mag je parkeren? In straten waar geen parkeerplaatsen voor de deur is kan dit onhandige situaties opleveren. De bewoners hier in de Roggestraat bijvoorbeeld parkeren grotendeels op de vlakbij gelegen Markt. Het kaartje is hier niet geheel duidelijk over. De bijbehorende tabel zegt echter duidelijk dat de Roggestraat (o.a.) een grens is en niet in het vergunningengebied van de Markt valt. Als oud-bewoner van de Roggestraat triggert mij dit om het college te verzoeken hier nauwkeurig naar te kijken en de indeling, waar nodig, slimmer te maken en daarmee de leefbaarheid te garanderen. Wilt u dat toezeggen?

De andere zorg gaat over de financiën. Daar moeten we geen euro teveel van uitgeven. Dat is eerlijk richting alle Doesburgers en helpt ons om de beperkte financiële slagkracht die we hebben te behouden.

Het college heeft enig, maar beperkt, inzicht gegeven in de kosten van digitalisering en het instraten. Onze vraag aan het college is

  • of zij kan zeggen of zij voor 90% scherp heeft wat de kosten/baten zijn van het nieuwe systeem tov het oude.
  • Als op dit moment de handhavingskosten gelijk blijven omdat we het nu nog niet uitbesteden dan is de vraag: gaan/moeten we het wel gaan uitbesteden en wat is het financiële perspectief daarbij
  • 4000 uur interne besteding parkeervergunningen. Wat zijn de uren excl de toezichthouders? Gaan onze huidige toezichthouders met de nieuwe apparatuur werken?
  • zijn er naast het digitale vergunningensysteem geen structurele (andere, tov het huidige systeem) lasten te verwachten mbt het parkeervergunningenbeleid?
  • orde van grootte: wat zijn de kosten van een update van de software van de controle apparatuur?

We hebben lang en vaak gesproken: stellen we eerst het kader vast zodat alles zich kan gaan zetten, we eventueel bij kunnen sturen op detailniveau en dan alles per huis weten of gaan we wederom uitstellen, alles tot op huisniveau in kaart brengen en dan een kader stellen. Voor beide zijn degelijke argumenten. We hebben gekozen voor het eerste. Omdat de kaders voldoen aan de doelstellingen, we eerder al duidelijke richting hebben gegeven als raad en omdat het tijd wordt. We hebben al tijd gekregen, die hebben we goed kunnen gebruiken, daar zijn we dankbaar voor. Nu tijd om als Raad niet alles vooruit te schuiven. Dus laten we starten. Wellicht ziet het college in de tussentijd nog mogelijkheden om de zorgen rondom de kosten van de digitalisering weg te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.