26 april 2018

Hoe invloed behouden bij Modulaire Gemeenschappelijke Regeling?

Op de raadsagenda van 26 april stonden een groot aantal documenten over de toekomst van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Centraal Gelderland, waarin Doesburg participeert. We hebben kennis genomen van diverse overdrachtsdocumenten, een nulmeting module inkoop en de jaarrekening van 2017 van de MGR.

Allereerst zien we als CDA het nut van een MGR voor een kleine stad als Doesburg. We haken aan bij een groter geheel waardoor we tegen een aantrekkelijk tarief participeren in datzelfde grotere geheel. Dat verstevigt enigszins onze zelfstandige positie. Het is goed mogelijk om, samenwerkend, op deze manier als kleine stad zelfstandig te blijven

Ten tweede kijken wij naar de toekomst. Ons inziens is het aannemelijk dat er de wens zal zijn om de MGR verder uit te breiden met extra modules of submodules. De raden van de participerende gemeentes zullen dan om toestemming gevraagd worden. Er is dus eigen regie per gemeente.

De wens ansich om nieuwe modules onder de MGR onder te brengen lijkt logisch: als gemeentes zo min mogelijk samenwerkingsvormen hebben te onderhouden scheelt dit in capaciteit en in bestuurlijke drukte. Voor ons als kleine gemeente ook niet onbelangrijk.

Een grotere MGR zal, ons inziens, als vanzelf minder flexibel (= minder efficient?) worden en de raad stukje bij beetje wat meer op afstand zetten. Dat roept de vraag op in hoeverre onze zeggenschap nog gaat. Tel daarbij op de door de wethouder in de commissie onderschreven druk die vanuit de andere participanten gelegd wordt om wel mee te doen als zij dat willen en de vraag blijft staan: hoeveel heeft Doesburg bij uitbreiding van de MGR nog te vertellen?

Al met al onderstreept dit wat ons betreft tevens het belang van een sterke bestuurlijke afvaardiging vanuit zelfstandig Doesburg.

In het voorstel zienswijze van de raad zijn 2 aandachtspunten opgenomen die wij volledig onderschrijven. 1. Er moet gewaakt worden voor het ontstaan van een log samenwerkingsconstruct door het toevoegen van nieuwe modules en 2. de gemeenteraad wil door de MGR graag op tijd meegenomen worden bij belangrijke ontwikkelingen. 

Daarom hebben wij een vraag gesteld over het eerste het eerste punt. Ja, er dient gewaakt te worden voor het ontstaan van een log samenwerkingsverband, maar daar zijn wij als bestuurlijke afvaardiging en raad zelf bij. Dit punt lijkt dus opgeschreven te zijn omdat we vermoeden dat de druk erg hoog wordt en we uiteindelijk ja gaan knikken als het zover is. Wil de wethouder uitleggen hoe we dit voorkomen en hoe het democratische geluid van de raad van Doesburg fier overeind blijft?

Wethouder Bollen gaf aan dat bovenstaande zorgen veel breder gedeeld worden. Er wordt daarom ook nagedacht om in de loop van het jaar naar de raden terug te komen met een voorstel waarin de raden/gemeentes hun geluid helder kunnen blijven laten horen. Wat het CDA betreft een belangrijk punt. We willen zo zelfstandig mogelijk blijven en moeten daarom bewaken hoe we zo min mogelijk uit handen geven en toch zo optimaal mogelijk samenwerken. Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.