14 mei 2020

Hoe verder zonder Kadernota?

Het college is voornemens dit jaar geen Kadernota op te stellen en legt dit voorstel daarom bij de Raad neer. Als CDA vinden we dit dusdanig belangrijk dat we het voorstel hadden geagendeerd voor de commissie van 13 mei. 

Vorig jaar was de Kadernota beleidsarm, dit jaar zal hij niet komen, zo is het voorstel en volgend jaar is hij waarschijnlijk weer beleidsarm. Door alle effecten van de Coronacrisis zijn diverse zaken financieel onzeker geworden, nog even los van effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. Daar hebben we begrip voor. 

Toch is het niet verstrekken van een Kadernota wel een gemis. In de Kadernota kunnen we kaders meegeven richting de komende begroting van 2021. Die kaders bieden houvast in onzekere tijden. Want hoe gaan we dat nu doen? Hoe gaat het college belangrijke onderwerpen vanuit de Raad meenemen als deze nu niet bekend worden? Er is namelijk wel wat aan de hand in onze maatschappij. De Coronacrisis slaat diepe wonden en misschien moeten we sommige projecten wel op een lager pitje zetten. Het project Vitale Binnenstad bijvoorbeeld. Veel ondernemers, zo weten wij, maken zich zorgen over een volgende drempel op weg naar een gezonde omzet. Het revitaliseren van riolering en straat zal forse impact hebben. Is dat niet iets waarvan we nu moeten richting moeten geven?Omdat we het als CDA fractie belangrijk vinden dat de Raad zoveel als mogelijk inzicht heeft in de effecten van deze crisis voor bijvoorbeeld onze ondernemers, iedereen die werkzaam is in de toerismesector en voor bijvoorbeeld sociaal en economisch zwakkeren, hebben wij enkele vragen gesteld aan wethouder van Veldhuizen, waaronder:

  1. In welke mate helpen de scenario’s van het CPB en inventarisatie van het VNG bij het maken van een inschatting naar de mogelijke effecten van deze situatie?
  2. U geeft aan dat er voor de vaststelling van de technische uitgangspunten van de kadernota een separaat voorstel wordt voorgelegd. Wat komt hier in te staan? Wanneer kunnen wij deze tegemoet zien?

De wethouder geeft aan dat we als raad altijd zelf met input mogen komen en dat als het college informatie heeft die hout snijdt ze daarmee naar de Raad zullen komen.  Dat klinkt logisch, maar is wat ons betreft een niet bevredigend antwoord. Uiteraard kan de Raad met input komen, maar het beoordelen van scenarios en effecten van de Coronacrisis is input die vanuit het stadhuis moet komen. Daarnaast hebben we aangegeven behoefte te hebben aan toelichting, input en debat. Het verzoek richt zich op een inspanningsverplichting om voor het zomerreces met een soort financiele barometer te komen en na het zomerreces met een overzicht van de mogelijke effecten van de Coronacrisis voor samenleving en financien. We vinden het belangrijk daar het debat over aan te gaan.

Vooralsnog zullen we op zoek gaan naar mogelijkheden om deze belangrijke instrumenten niet zomaar aan de kant te leggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.