28 juni 2019

Jaarrekening 2018 en Kadernota 2020

In de raadsvergadering van 27 juni bespraken we de jaarrekening van 2018 en Kadernota. Over beiden was het CDA kritisch: 2018 was helemaal niet zo'n goed jaar voor Doesburg, er zijn zorgen om de snelheid van invulling centrumplan Beinum en wat is de bandbreedte eigenlijk voor de extra kosten die we moeten gaan maken voor het rehabilitatieplan wegen?

  1. Geld uit de voorziening onderhoud wegen is niet volledig besteed waardoor we dit geld nu bij het resultaat ahw op kunnen tellen en we op een beperkt tekort op het jaarrekeningresultaat van tussen de 50 en 100k (als we de nu nog indicatieve meicirculaire meetellen) uitkomen.  Gelet op de forse opgave vanuit de jeugdzorg (854k) houden we zo net het hoofd wel/net niet boven water. Maar er is uiteindelijk voorzien geld gewoon niet uitgegeven. Dat is wat ons betreft toch echt een forse nuancering op de kop van het tekstbericht: "2018 was een goed jaar voor Doesburg". Ongepast wat ons betreft.
  2. Op onze vraag of het realistisch is te verwachten (gelet op de financiƫle situatie van de gemeente) dat in 2021 gestart wordt met de herontwikkeling van centrum Beinum heeft de wethouder in de commissie aangegeven een slag om de arm te moeten gaan houden omdat we zeker niet kunnen zeggen dat we in 2021 woningen op Beinum kunnen gaan bouwen daar er nog onduidelijkheid is over het toe te kennen wooncontingent. Daarmee lijkt er een serieus risico te ontstaan dat deze mooie plannen in deze coalitieperiode wellicht geeneens gestart kunnen gaan worden. En dat is best lastig. Hoe gaan we dat de inwoners van de Beinum uitleggen? Wanneer verwacht de wethouder hier meer duidelijkheid over te kunnen geven? Wat heeft dit voor gevolgen voor de sporthal? Gaat de bespreking over de toekomst van sporthallen in Doesburg ook op slot? Wethouder van Veldhuizen gaf aan dat er eventueel deze coalitieperiode gestart kan worden met voorbereiden zonder dat er woningcontingent is toegezegd (dus zonder woningen).
  3. Er valt dit jaar niet veel te zeggen over de kadernota. Er staat weinig in. 10.000 voor integraal veiligheidsbeleider hier, 9000 ODRA daar, 12000 E-depot en de vermaledijde jaarlijkse 150.000 verhoging van de voorziening van onderhoud gebouwen. Hier is een wethouder op afgetreden waarna er in de laatste commissie BO is gesproken over de feitelijke gang van zaken. De belangrijkste vragen hierin over hoe is het mogelijk geweest dat dit heeft kunnen gebeuren, dat niemand van het college ingreep, en welke lessen er geleerd zijn om dit te voorkomen zijn wat ons betreft onvoldoende en onbevredigend beantwoord. Daarom hebben wij in dezelfde vergadering  samen met D66 en de SP een motie op de agenda gezet om het college de gelegenheid te geven hier de komende tijd breder op te reageren.
  4. In februari was toegezegd dat we als raad een rehabilitatieplan wegen zouden ontvangen in deze maand. Dat is niet gebeurd. De wethouder gaf in de commissie aan dat het plan gereed is maar dat er voor is gekozen er niet zoveel druk op te leggen omdat eea dan in september besproken kan worden samen met andere voorstellen. Daarom staat dit hele plan nu op p.m. Pro Memorie. Maar ons vermoeden is toch dat het hier wel eens om heel significante bedragen kan gaan. En de doorrekening zal nog niet geheel gereed zijn, maar om dit zo te laten zweven terwijl we net een tegenvaller voor de voorziening onderhoud gebouwen hebben te verstouwen is wat ons betreft jammer. Daarom de vraag of de wethouder in deze vergadering een bandbreedte wil aangeven van de komende gewenste investeringskredieten voor Rehabilitatie Wegen. Wethouder van Veldhuizen reageerde dat er in een bandbreedte van 100.000 tot 1,5 miljoen per jaar bij moet. Dat is uiteraard een enorme marge..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.