04 juli 2022

Jaarrekening 2021 en Kadernota 2023

De jaarrekening van 2021 laat een mooi resultaat zien. We beseffen ons dat sommige dingen eenmalig zijn en dat het er vanaf 2025 serieus anders uit kan gaan zien, maar we tellen ook onze zegeningen.

Tijdens de commissievergadering hebben we wat dingen aangestipt die bij ons nog wat vragen opriepen of aandacht nodig hebben. Zo is daar de onderbesteding van gelden voor de energietransitie. Het rapport van de Rekenkamer was duidelijk: informeer de Raad over waar je staat en wat de effecten zijn. Wat is er nodig om bij te blijven? Wij hopen dat we dit jaar nog bijgepraat gaan worden over de status zodat we weten hoe we aan deze gigantische opgave moeten en kunnen voldoen.

Tegelijk met de jaarstukken zijn ook er ook bestemmingen benoemd om vanuit het overschot te financieren. Zoals door ons in eerdere jaren gezegd: dit zou wat ons betreft ook in een apart raadsvoorstel opgenomen kunnen worden. Het voorkomt ook amenderen van de jaarstukken waar je mee in kunt stemmen.

In deze bestemmingen zitten wat bijzondere posten. Er zijn de diverse onderzoeken zoals ook in het coalitieakkoord benoemd. Heel fijn dat dit zo kan. Ook het opstellen van een visie op toerisme is wat ons betreft uiterst relevant. Goed dat we hier op inzetten. De skatebaan voor jongeren was voor ons een verrassing. Misschien ook wel omdat in gesprekken met mensen bij 0313 niet direct nut en noodzaak naar boven kwam voor zo’n grote investering. We gunnen het ze van harte, maar we gunnen het ook alle andere jongeren en kinderen die daar niet skaten. Wij hopen dat we de jongeren bij 0313 ontzettend blij kunnen maken met een prachtige skate- of stepbaan, maar hopen tegelijkertijd dat niet al het geld nodig blijkt te zijn.

Dat er vier ton naar Buiten in Beinum zou gaan was geen verrassing. De wijk knapt er enorm van op en we zijn dan ook alleen maar blij dat we deze mogelijkheden nu hebben. De gemeentelijke canon is een mooi initiatief, we gaan ervan uit dat het geld goed besteed zal worden zodat ook alle Doesburgers hiervan kunnen gaan genieten.

De huidige geopolitieke en economische situatie leidt ertoe dat mensen in armoede geraken enkel en alleen al door de stijging van de kosten van energie. Het is goed dat het Rijk hier maatregelen op neemt. Het idee van de fixbrigade uit de motie van D66 vinden wij een sympathiek idee en we zijn dan ook benieuwd hoe het college hier naar kijkt. Waarom dit bedrag 200k is, is ons nog steeds een raadsel. We hebben dit jaar wel wat onderbouwing bij dit soort grote bedragen gemist. Tegelijkertijd zijn we overtuigd van het risico en noodzaak hiertoe. Mocht het niet genoeg zijn, wat we niet hopen, dan gaan we ervan uit dat het college met een nieuw voorstel naar de Raad zal komen.

Kadernota

Het nieuwe college levert een relatief beleidsarme kadernota op. En dat is logisch. De inkt van het coalitieakkoord is nog maar net opgedroogd en het collegeprogramma moet nog geschreven worden. Met de kadernota kunnen wij instemmen. Tegelijkertijd beseffen we dat we daarmee ook instemmen met een taakstelling van meer dan één miljoen euro. Structureel. Dat zal veel van ons als Raad en college gaan vragen de komende tijd. Moeilijke beslissingen, ingewikkelde stukken, grote belangen. We zien uit naar de inhoudelijke behandeling daarvan en gaan ervan uit dat we Doesburg een leefbare stad kunnen houden.

Tijdens de commissievergadering hebben we onze wens geuit om, zij het nog indicatief, de resultaten van de meicirculaire mee te nemen. We hebben zelf ook wat vingeroefeningen met de rekenmodellen gedaan zoals die beschikbaar zijn gesteld en zien dan dat er incidenteel nog wel wat lucht in zit. Zo realistisch mogelijk met kadernota en programmabegroting omgaan is wat ons betreft een groot goed. We hoeven ons niet rijk te rekenen, maar zeker ook niet arm. Dat zouden we hierbij nogmaals willen onderstrepen. “De basis moet op orde zijn” zo zei formateur van Haaren. En zo is het. Het betekent wat ons betreft ook dat we de basis scherp in beeld hebben. Waar staan we? Want met alle uitdagingen die nog op ons af zullen komen zullen we scherpe keuzes moeten maken. Dan hebben we grond onder de voeten nodig. Wij wensen het college succes met de verdere uitwerking van het coalitieakkoord en zijn daar ondertussen ontzettend benieuwd naar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.