06 februari 2020

Levendige behandeling sporthal Beinum in commissie VROM

 

Vijf insprekers, goede argumenten en toch een sporthal op de Beumerskamp?

Tijdens de bespreking van het voorstel van het college om op de Beumerskamp een nieuwe sporthal te plaatsen zijn veel goede (en ook nieuwe) argumenten op tafel gelegd. Zo gaven de insprekers, partijen en college bijv de argumenten:

 • dat er wel degelijk synergievoordelen te halen vallen bij het samenvoegen van zwembad en sporthal (zwembad)
 • dat het met de "ettelijke miljoenen" zoals door de wethouder genoemd en benodigd voor renovatie van het zwembad over 10-15 jaar nog wel mee lijkt te vallen (zwembad)
 • dat de geschetste parkeerproblemen bij het zwembad relatief eenvoudig op te lossen zijn (zwembad, DWV)
 • wees een aantrekkelijke stad qua voorzieningen zodat niet alleen ouderen naar Doesburg komen (DWV)
 • stuur op beheerskosten van zwembad en sporthal(DWV)
 • kijk naar andere gemeenten waar veel multifunctionele sportaccommodaties zijn en zie dat het daar goed gaat (DWV)
 • de ingeschatte bouwkosten voor een nieuwe sporthal zijn gebaseerd op mogelijk bouwkosten index van 2016, daarna zijn de bouwkosten fors gestegen (Wezenberg)
 • parkeren en verblijven als functie van een plein op Beinum is een lastig samen te voegen ambitie (Wezenberg)
 • toets je ambities aan aan de Toekomstvisie Doesburg (oplevering juni) (Wezenberg)
 • bomen in boomgaard 't Olde Ras kun je niet verplaatsen (Olde Ras)
 • we kunnen het nu niet goed beoordelen, nader onderzoek nodig, bijv over de mogelijkheden bij het zwembad (D66)
 • je moet geen sporthal midden in een wijk willen plaatsen, de huidige stond aan de rand van de wijk Beinum, die daarna is uitgebreid (SP)
 • Multifunctionaliteit nieuwe sporthal meenemen in ontwerp (VVD)
 • de huidige sporthal en sportzalen zijn in een dusdanige staat dat het college niet langer wil wachten met besluitvorming (college)
 • eigenaar grond bij zwembad wenst onder geen beding te verkopen (college) (maar ook: ga in gesprek, wij schatten in dat een goed gesprek mogelijk moet zijn) (zwembad)
 • als je verdiept wil gaan parkeren op de Beinum dan zul je ook betaald moeten gaan parkeren (Wezenberg)
 • het beheer van zwembad en sporthal zal aanbesteed moeten worden (eerste keer dat stichting zwembad dit hoorde) (college)

Voorlopige conclusie is dat CDA, D66 en SP hardop afvragen: waarom nu een locatie bepalen en de tegengeluiden van bewoners, zwembad, DWV etc te negeren, zonder dat er verder ingezoomd is op de locaties Beumerskamp en Den Helder? Er is teveel onduidelijkheid om nu weloverwogen een besluit te nemen terwijl dit zo'n grote impact heeft op de leefomgeving Beinum centrum.

Onze eigen inbreng in eerste termijn:
In de commissie van 9 oktober zei de wethouder tegen de politieke partijen: “U vertegenwoordigt de bewoners, dus dan is ook aan u om te horen wat er wel en niet (.. zin stopte), maar wij hebben begrepen dat er vanuit de bewoners een roep is om de sporthal te behouden”. Wel, wij zijn wezen luisteren en hebben geconstateerd dat die roep om de sporthal bij bewoners en wijkraad onbekend of anders was. Wij vinden het belangrijk te onderstrepen dat het geluid van de bewoners serieus genomen moet worden. Of je het er mee eens bent of niet. Zo’n geluid moet je niet willen negeren. Luister tijdig naar ze, ga in gesprek en niet pas als er een plan ligt.

Als CDA missen we een integrale afweging voor het centrum van Beinum. In het Raadsvoorstel staat: ”De sporthal is een functie die naar zijn aard goed past bij het centrum van Beinum”. Op de vraag waaruit dit dan blijkt werd tijdens het vragenuur geantwoord dat dit blijkt uit de structuurvisie. Dat zou iets zeggen over publieksaantrekkelijke functies en “een waardig hart”. Opvallend is dat in de structuurvisie wordt gesproken over een “centraal ontmoetingspunt dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk” en “Een warenhuis” met maatschappelijke en sociale functies gecombineerd met uitsluitend de bestaande commerciële functies”. Als we dat naast de input van de inloopavond leggen kunnen we constateren dat bewoners en raad hetzelfde voor ogen hebben, maar dat bewoners een sporthal daar duidelijk geen onderdeel van uit vinden maken. Voor bijv ontmoeting en leefbaarheid heeft, volgens deze bewoners, de sporthal amper toegevoegde waarde. Sterker: een aanzienlijke gebouw in het Centrum van Beinum beperkt de mogelijkheden voor ontmoeting en leefbaarheid. De discussie zou dus wat ons betreft eerst gevoerd moeten worden over het Centrum van Beinum (in de wijk) en daarna pas over een sporthal, als dit gewenst is.

Ondertussen zijn we met veel betrokkenen in deze stad bezig een Toekomstvisie op te stellen. Een prachtig project en proces. Mogelijk zeggen de uitkomsten hiervan ook iets over het centrum van Beinum, over sporten, over ontmoetingsplekken, etc. Waarom zouden we dan nu voor de muziek uitlopen onder het mom van “ze hebben al zo lang gewacht”. Wil je lang of kort wachten op iets wat je niet persé wil, is toch een beetje een typische vraagstelling. Bewoners willen graag een mooie centrum, maar als de sporthal daar een stoorzender is, dan is wachten op een betere oplossing wellicht een voordeel ipv een nadeel.

Naast de functie en de, door veel bewoners betwijfelde, toegevoegde waarde van een sporthal voor Centrum Beinum heeft een nieuwe sporthal ook nog een belangrijk effect: een soms serieus parkeerprobleem. Er komen mensen sporten, mensen komen sporters brengen, er zijn andere activiteiten, een supermarkt die wil groeien.

Opvallend is dat in het rapport het leerlingvervoer voor de multifunctionele accommodatie bij het zwembad ipv € 8.000/jaar nu ruim € 34.000 kost. Het vragenuur leverde op dat dit verklaarbaar is doordat de kinderen van de Wetelaar met leerlingenvervoer naar Den Helder zouden moeten. Een opvallend verschil, wat de optie bij het zwembad ineens de variant met de hoogste kosten (=excl kapitaallasten) maakt, terwijl hij anders de variant met de minste kosten was geweest.

In het rapport binnensportaccommodaties is bij de selectie voorkeurslocaties een matrix opgenomen. Deze werkt met rode, oranje en groene vlaggetjes. Van geen specifiek aandachtspunt naar mogelijke uitsluitingscriteria. Beumerskamp heeft hier 2 groene vlaggetjes meer dan Den Helder. Maar als je de tekst over de aandachtspunten leest vallen dingen op. Zo staat het vlaggetje over archeologie en cultuurhistorie op groen terwijl op pagina 29 als apart aandachtspunt staat: voor deze locatie geldt een hoge archeologische verwachtingswaarde. Zo ook het ambitieniveau. Het lijkt toch echt logisch dat deze ook op oranje moeten staan. En als dat zo is is de matrix tussen de locaties Beumerskamp en zwembad in balans.

Er ligt een belangrijke keuze voor. Wij hopen dat we tijdens de overleggen in en rondom commissie en raad met elkaar laten zien dat:

 • Het belangrijk is tijdig te luisteren naar bewoners alvorens een bepalende keuze voor te leggen;
 • Het belangrijk is nader onderzoek te doen naar
  • De mogelijkheid van het versterken van de gymzaal van de Wetelaar
  • De realistische kansen om een duurzame sporthal of een sportzaal met het zwembad te integreren, in overleg met het zwembad en de gebruikers
  • Hoe andere gemeentes om ons heen dezelfde uitdagingen aanpakken;
 • De Toekomstvisie Doesburg mogelijkheden en visie gaat opleveren;
 • Een visie op sport, visie op het voorzieningenniveau van onze stad (als we zo hard de middeninkomens nodig hebben dan zal onze stad ook aantrekkelijk voor hen moeten zijn) en een visie op binnensport accommodaties in onze stad en regio onmisbaar zijn. Om met Jesse Klaver te eindigen, het is goed om besluiten niet enkel te laten leunen op financiën of op rapporten. Wij, commissieleden, raad en college, zijn politici en geen managers. Aan ons gezamenlijk de taak vanuit een visie op onze samenleving keuzes te maken. Soms kosten die keuzes geld, maar net zo vaak biedt een heldere visie ook openingen voor creatieve uitvoering die voor bijna iedereen een win-win situatie oplevert.


Als CDA pleiten wij voor tijd waarin goed onderzoek gedaan kan worden, samen met de betrokkenen. Als volksvertegenwoordigers zijn wij van harte bereid daarin constructief mee te denken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.