15 februari 2020

Motie "Locatiebepaling sporthal"

Afgelopen weken zijn er in en rond de commissievergadering veel nieuwe feiten en argumenten op tafel gelegd. Door wijkbewoners, wijkraad, zwembad, ondernemers, grondeigenaar, 't Olde Ras en DWV.

De reactie van het college bestond o.a. uit argumenten als:

 • het is goed dat de Raad eerst een locatie bepaalt alvorens er met de bewoners en belanghebbenden gesproken gaat worden;
 • er is een roep vanuit de bewoners om een sporthal op Beinum;
 • we kunnen geen 4 maanden wachten op de Toekomstvisie Doesburg, want de bewoners van Beinum wachten al zo lang; 
 • er zijn geen synergie voordelen als er een sporthal bij het zwembad wordt gevoegd;
 • de eigenaar van de grond bij het zwembad is niet genegen grond te verkopen;
 • de gemeente gaat failliet als er over 10-15 jaar renovatie of aanpassing van het huidige zwembad nodig is naast een nieuw te bouwen sporthal;

Al deze argumenten blijken niet steekhoudend en/of niet waar.

Daarom dienen we samen met D66 en de SP een motie in waarin we het college opdragen verder in te zoomen op de eigenschappen en voor-en nadelen van de twee belangrijkste locaties (zwembad, Beumerskamp) en daar ook de tijd voor te nemen. In de tussentijd komt dan ook het visie stuk uit over de toekomst van Doesburg. Deze zou wellicht prima als onderligger gebruikt kunnen worden. Ook kan de gemeente in de tussentijd haar oor te luisteren leggen bij bewoners, ondernemers, wijkraad, zwembad, zwembadgebruikers, etc.

Donderdag 20 februari zal de motie worden ingediend bij het agendapunt over de locatiebepaling van een nieuw te bouwen sporthal. U bent daarbij van harte welkom! De vergadering start 19:00u in het stadhuis.

De tekst van de motie zoals hij nu voorligt is:

Gehoord hebbende:

 • de debatten tijdens de commissie VROM van 9 oktober 2019 en van 5 februari 2020;
 • de insprekers van Stichting Overdekt Zwembad Doesburg, Wijkraad Beinum, ’t Olde Ras, DWV en bewoners uit Beinum;

Constaterende dat:

 • er nu een voorstel ligt dat voorziet in een locatiebepaling van een nieuw te bouwen hybride sporthal op de Beumerskamp;
 • deze keuze gebaseerd is op een verkennend onderzoek;
 • er met de omgeving, de bewoners van Beinum, Wijkraad, ondernemers en de scholen hierover geen gesprek is geweest;
 • bewoners van Beinum via een goed bezochte inloopavond en een enquête duidelijk hebben aangegeven geen voorkeur te hebben voor een nieuwe sporthal in het Centrum van de Beumerskamp;                                                                                                              
 • er inmiddels nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen en er geen tijd of mogelijkheid is deze nader te onderzoeken zodat de Raad een goed gewogen besluit kan nemen;
 • het stichtingsbestuur van het zwembad een alternatief heeft gepresenteerd, dat zeer nadrukkelijk aangeeft voordelen te zien om sporthal en zwembad op enige wijze te integreren;
 • de eigenaar van de grond naast het zwembad wel degelijk bereid is tot overleg over verkoop of ruil van deze grond;
 • in de inspraak beargumenteerd is aangegeven dat de kosten van de variant Beumerskamp te laag zijn ingeschat;
 • er belangrijke financiële keuzes worden gemaakt zonder een sportvisie voor de lange termijn;

Overwegende dat:

 • de door het college genoemde argumenten niet steekhoudend zijn door veel betrokkenen worden  ontkend, ontkracht of gerelativeerd;
 • gelet op de nieuwe feiten en omstandigheden over zowel de variant op Beumerskamp als op Den Helder, een nader verdiepend onderzoek zonder meer noodzakelijk is;

Verzoekt het college:

 • meer tijd te nemen voor nader overleg met bewoners, scholen, wijkraad, zwembad en betrokkenen
 • nader onderzoek te doen, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen;
 • in overleg te treden met de regio en in kaart te brengen welke kansen, mogelijkheden en risico’s meegewogen moeten worden;
 • van toepassing zijnde visie uit Toekomstvisie Doesburg nadrukkelijk in te zetten bij besluitvorming rondom sportaccommodaties;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.