04 april 2020

Onderzoeksvragen nieuwe sporthallocatie Doesburg

Het is goed dat, ondanks de coronacrisis, de ontwikkelingen rondom de locatie voor de nieuw te bouwen sporthal in Doesburg niet stil liggen. Wethouder van Veldhuizen heeft aangegeven dat er nader onderzoek zou plaats vinden en dat alle fracties in de gelegenheid werden gesteld om onderzoeksvragen in te dienen.

Als CDA hebben we veel vragen vanuit de insprekers, inloopavond en eigen achterban gebundeld, aangevuld en ingediend bij de externe partij die het onderzoek zal uitvoeren.

Afgelopen vrijdag 3 april hebben onze raadsleden Stan Hillenaar en Wim Robbertsen het (digitale) overleg gehad en de input besproken.

In welk tijdspad het onderzoek en besluitvorming precies gaat plaatsvinden is onzeker, gelet op de huidige coronacrisis.

Als CDA hebben we de volgende onderzoeksvragen ingediend:

Oriënterende vragen, voorafgaand aan een gedegen besluit

 • Welke criteria zijn belangrijk bij het bepalen van een locatie voor een nieuwe sporthal in Doesburg en waarom? Wat denken de verschillende stakeholders/belanghebbenden over het belang van deze criteria?
 • Wat zijn de landelijke trends in de behoefte naar binnensport– accommodaties en zwembaden?
 • Wat zijn de ontwikkelingen qua binnensport en demografie in de regio? In hoeverre kan Doesburg nu of op termijn een regiofunctie vervullen hierin? In hoeverre is daarbij rekening gehouden met de landelijke trends?
 • Is er met de locatiekeuze rekening gehouden met de demografische ontwikkeling in de verschillende wijken?
 • Als het gaat om het centrum van een wijk, welke functies zijn dan belangrijk voor de beleving en het functioneren van de wijk?
 • Wat is voor volgende partijen van belang als het gaat om een binnensportaccommodatie in Doesburg: college / raad, sportverenigingen, basisscholen, zorgorganisaties, mogelijke marktpartijen e.a.
 • Is of komt er een visie op sport of sportaccommodaties die van belang zou kunnen zijn bij het afwegen van diverse mogelijkheden waar het gaat om locatiebepaling van een nieuwe sporthal?

De locatie sporthal in centrum Beinum (Beumerskamp)

 • Welke functie zou Centrum Beinum moeten hebben volgens de bewoners van Beinum?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een sporthal aan de gewenste centrumfunctie van Centrum Beinum?Is er onderzocht hoe groot de parkeerdruk wordt op de Beumerskamp bij het behouden van een sporthal op deze locatie? Is er onderzocht welke normen gehanteerd moeten worden bij een centrum met woon- winkel- en sportvoorzieningen op één plek? Is er een indicatie van piekmomenten in de parkeerbehoefte? Welke mogelijke oplossingen zijn beschikbaar bij overmatige parkeervragen? Wat zijn de kosten van het mogelijk maken van deze oplossingen en wat zijn de kosten die de bewoners en bezoekers moeten maken om van parkeerfaciliteiten gebruik te maken?
 • Zijn de, in het verkennend onderzoek genoemde bouwkosten nog reëel anno 2020 e.v.? Wat zou een raming op dit moment opleveren?
 • Met welke kosten kan sporthal Beumerskamp door middel van klein of groot onderhoud langer in gebruik blijven?
 • Is er een rapport, waaruit blijkt dat er voorzieningen nodig zijn om de sporthal Beumerskamp conform veiligheidsvoorschriften brandweer te krijgen en welke voorzieningen zijn dat? Wat zijn hiervan de mogelijke kosten? Wanneer is de laatste gebruiksvergunning voor sporthal Beumerskamp verleend?
 • Is er in de plannen rekening mee gehouden dat bij uitbreiding/nieuwbouw van de supermarkt er mogelijkheden zijn voor een tijdelijke voorziening, maar dat er bij herbouw van een sporthal ter plekke geen logistieke mogelijkheid is van een tijdelijke voorziening?
 • In de raads- en commissievergaderingen over de locatie Beumerskamp worden diverse uitspraken gedaan. Zo zou er een mogelijkheid zijn bij plaatsing van de sporthal op de huidige locatie en uitbreiding van de supermarkt, dat er een parkeervoorziening zou kunnen worden gesitueerd op de Breedestraat. Hoe heeft het College de praktische uitwerking daarvan voor ogen? Is de supermarkt er dan aan gehouden om een parkeerwacht in te huren die bij de toegang tot de parkeerplaats vraagt naar de bestemming van het voertuig? Als de bestemming supermarkt is, mag de auto doorrijden en bij bestemming sporthal wordt de auto doorverwezen naar de Breedestraat?
 • Heeft het College met het voorstel parkeren Breedestraat zekerheid dat de bezoekers van de sporthal niet zullen parkeren in de straten rond de sporthal of op de Breedestraat dichter bij de sporthal dan de voorziene parkeerplaats?
 • Is er in de toekomstvisie van dit centrumgebied Beinum stil gestaan bij de bestemming wonen op deze plek zodat meer jonge mensen en gezinnen zich kunnen vestigen in Doesburg? En zo ja, is er op de plek dan genoeg ruimte voor een uitbreiding van het winkelaanbod, woonbestemming en een sporthal die aan de huidige afmetingseisen voldoet en ook nog aan parkeerfaciliteiten voor de nieuwe bewoners, de winkelende bewoners en de sporters?
 • In hoeverre wordt er bij de locatiekeuze Centrum Beinum rekening gehouden met de uitgangspunten (visie) Naar Buiten in Beinum?

Mogelijkheden andere locaties, waaronder met name Den Helder

 • In enkele landelijke onderzoeken naar de wens van het voorzieningenpijl in wijken en buurten, wordt meermalen een zwembad genoemd. Om de huidige krimp tegen te gaan, wordt, blijkens de beleidsplannen van de gemeente, gestreefd naar het zijn van een aantrekkelijke stad voor middeninkomens. Welke invloed heeft het beschikbaar hebben van een sporthal en zwembad op dit beleid?
 • Welke voordelen op het gebied van energiereducering zijn te realiseren bij samenvoegen van zwembad en sporthal? Is er een mogelijkheid om de warmte van de ene voorziening (bijvoorbeeld het zwembad) in te zetten om zo het energieverbruik van de andere voorziening te verminderen?
 • Heeft het College onderzocht welke synergiemogelijkheden er maximaal zijn te genereren als zwembad en sporthal op één locatie zitten? Wat is daar voor nodig en binnen welke tijd kan daarin voorzien zijn?
 • Is er onderzocht in hoeverre het verwerven van grond bij het zwembad realistisch, nodig en betaalbaar is om hier een sporthal te bouwen?
 • Kan gegarandeerd worden, dat realisatie van een sporthal in combinatie met het zwembad niet ten koste zal gaan van het Fruitmuseum ’t Olde Ras?
 • Is er onderzoek beschikbaar waarin feiten staan over de levensduur van het huidige zwembad?
 • Is er onderzoek gedaan naar de kosten van renovatie van het huidige zwembad over 10-15 jaar en de mogelijkheid om deze investering naar voren te halen in combinatie met energiebesparende maatregelen?

Aanvullende vragen

 • In de raads- en commissievergaderingen zijn opmerkingen gemaakt over o.a. het beheer van de kantine van de nieuwe sporthal. Dat zou volgens de wethouder aanbesteed moeten worden. Onder welke wetgeving valt deze eis van aanbesteden, waar de wethouder aan refereert? Klopt het dat in de huidige situatie van kantinebeheer van de verschillende sportaccommodaties in Doesburg geen sprake van aanbesteden is geweest?
 • Is er onderzocht wat de kosten zijn die scholen voor vervoer van hun leerlingen moeten maken als er sprake is van gebruik van de nieuwe sporthal door de diverse scholen (niet alleen inzake het gebruik van de huidige Beumerskamp door de bovenbouw van de Wetelaar, maar ook het gebruik door andere basisscholen bij sluiting van de kleinere gymzalen als Armgardstraat en Wilgenstraat)? Zijn de scholen in dit onderzoek betrokken?
 • Is er onderzoek gedaan/mogelijk naar de kosten en voorwaarden om de gymzaal van de Wetelaar dusdanig te verbouwen dat zij niet langer afhankelijk zijn van een sportgelegenheid elders? Is de basisschool de Wetelaar in dit onderzoek betrokken?
 • Kan er inzicht gegeven worden in de resultaten van de opgestelde businesscase voor de verschillende opties o.b.v. een programma van eisen? Zijn hierin alle gebouw gebonden investerings- en exploitatiekosten meegenomen zoals: inkomsten uit verhuur, opbrengsten horeca, opbrengsten uit eventuele zonnepanelen etc.?
 • Op welke wijze worden er uitgangspunten gesteld aan de uitstraling/vormgeving van de nieuwe sporthal, ongeacht in welke wijk deze komt te staan? Zijn er eisen gesteld aan de inpassing van de uiterlijke vorm van de sporthal in een bepaalde wijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld de kosten bepalend zijn voor de opdrachtverlening met het gevaar dat buurtbewoners opgezadeld worden met een goedkope betonnen doos? Worden bewoners betrokken bij deze uiterlijke vorm van een substantieel gebouw in hun wijk/buurt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.