11 februari 2021

Ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Verhuellweg

In de afgelopen weken kon men een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Verhuellweg door Rotra, Ubbink en De Blikvanger. Deze mooi Doesburgse bedrijven willen hun terrein slimmer en beter inrichten en de laad- en loskade verlengen.

Er zijn 54 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Dat is een fors aantal. Veel zienswijzen lijken een paar belangrijke kernpunten te hebben zoals verkeer (geluid, uitstoot), aanzicht en inpassing. Maar ook groter: hoort dit wel bij Doesburg?

Als CDA vinden we het goed als bewoners en belanghebbenden zich roeren en betrokken weten. Wel zien we dat er nu wat onrust is ontstaan die wellicht door goede communicatie en informatie vanuit de gemeente voorkomen had kunnen worden. De 3 bedrijven hebben overigens een paginagrote advertentie in de krant geplaatst, waarvoor veel waardering van onze zijde.

Naast bewoners hebben ook diverse belangengroepen zoals de Gestichten en erfgoedvereniging Heemschut een zienswijze ingediend. De Stadspartij gaf in de commissie van 10 februari aan (middels een rondvraag) verbaasd te zijn over de, volgens hen, eenzijdige uitlatingen en houding van de Gestichten. Dit verbaasde ons weer. Het is een ieder namelijk vrij zienswijzen in te dienen en daarover te communiceren, wat het effect daar ook van is. Het was goed dat Burgemeester van der Meijs dit ook benadrukte, al gaf ze ook wel aan verrast te zien door de publicatie in de Regiobode. Daar waren namelijk afspraken over gemaakt.

Als CDA hebben wij op 28 januari vragen ingediend bij het college. Ook al is dit vroeg in het proces, er is onrust aanwezig en ook wij hebben, vooruitlopend op de zienswijzenota enkele vragen:

  1. in hoeverre en op welke wijze is er in het voorliggende plan rekening gehouden met de gevoeligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied?
  2. wat zijn de verwachtingen over de toename/afname van het aantal transportbewegingen over weg en water bij deze twee bedrijven in Doesburg, wanneer eea volledig is uitgevoerd?
  3. wordt er rekening mee gehouden, of is men daartoe bereid, om alle nieuwe daken aldus te maken dat het mogelijk wordt zonnepanelen te plaatsen? Niet alleen voor eigen gebruik, maar denk ook aan initiatieven vanuit bewoners van Doesburg. In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit lijken hier namelijk geen aanvullende voorwaarden aan verbonden.
  4. in het rapport 'Cultuurhistorie en landschappelijke inpassing' van Jan Bruyn Landschapsarchitectuur wordt gesproken over een inpassing in het landschap middels populieren en schietwilgen. Dit verbetert het aanzicht vanuit de Fraterwaard (en verder). In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit lijkt geen bijzondere eis te zijn opgesteld voor het aanzicht van gebouwen vanuit landelijk gebied. Is het college bereid hier nadere eisen aan te stellen? Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van bepaalde kleuren op de gevelbeplating.
  5. N.a.v. Nota Ruimtelijke Kwaliteit C 03.01: in hoeverre passen de voorgestelde bouwwerken naar vorm, schaal en stijl in onze stedenbouwkundige opzet?
  6. In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit staat als ambitie voor bedrijventerreinen dat  "Aan bebouwing en terreinen die wel in het zicht liggen, worden hoge kwaliteitseisen gesteld". Welke hoge kwaliteitseisen zijn dit? En wordt hieraan voldaan in het voorliggende plan?

Vooralsnog zullen de betrokken ambtenaren zich eerst focussen op het reageren op de ingediende zienswijzen. Voor de Raad zal er een informatiebijeenkomst worden belegd. Als CDA benadrukken wij dat we onze vragen schriftelijk beantwoord willen zien.

Het proces zal nog even duren. Er wordt nu, door de ambtenaren, hard gewerkt aan een reactienota op de zienswijzen. Deze zal met het bestemmingsplan en bijlagen voorliggen in een commissie- en raadsvergadering medio zomer 2021. Vervolgens zijn mensen in de gelegenheid de definitieve stukken in te zien en eventueel beroep aan te tekenen (en kan eea onverhoopt bij de Raad van State terechtkomen).

Wij vormen ons nog geen oordeel over de voorliggende plannen. Daarvoor zijn er nog teveel vragen en is de reactie op de zienswijzen bijzonder relevant. Daarom blijven wij graag op de hoogte van betrokkenen.

Fractievoorzitter Stan Hillenaar en raadslid Wim Robbertsen, bereikbaar via [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.