01 oktober 2021

Second opinion bij bestemmingsplan Verhuellweg

In de raadsvergadering van 30 september is het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg’ van de agenda gehaald. De motie voor een second opinion, die we samen met D66, PvdA/GroenLinks en SP hebben ingediend, is aangenomen. Deze second opinion hoeft niet alle onderzoeken opnieuw uit te voeren, maar moet kijken naar de uitgangspunten, juistheid en compleetheid van deze onderzoeken. Om niet op de uitkomst hiervan vooruit te lopen hebben we het agendapunt met het raadsvoorstel bestemmingsplan Verhuellweg van de agenda moeten halen.

Dit besluit en deze stap zijn niet licht genomen. Al tijdens de commissie VROM op 8 september hebben we aangegeven formeel geen obstakels te zien, zover we dat kunnen beoordelen, maar tegelijk de niet-formele kant niet te willen negeren. De commissie was bedoeld om te beraadslagen. Dit betekent dat we in ons latere besluit serieus willen meewegen wat er tijdens een commissie wordt ingebracht en besproken.

Als volksvertegenwoordigers hebben we met veel mensen contact gehad. Vooral heel redelijke, verstandige Doesburgers die zich oprecht zorgen maken over de kwaliteit van hun leefomgeving, over de natuur of over de effecten voor de gezondheid. De onrust onder de Doesburgse bevolking was hoog. Een record aantal insprekers, vele zienswijzen, posters, gesprekken... Wij hebben besloten dit naar waarde mee te wegen. Simpelweg omdat het ertoe doet. Deze mensen mogen serieus genomen worden. Ook al zijn we het misschien niet met ze eens.

Tegelijk constateerden we dat gedurende het proces (en wellicht al sinds het LEID) serieus wantrouwen was gegroeid tegen de lokale overheid op dit onderwerp. Zowel tegen college van B&W als tegen de Raad. Wat ons betreft onterecht, maar het was er wel. Wij hebben deze motie uiteindelijk ook ingediend om middels geborgde zekerheid (uitkomst of effect second opinion) te werken aan herstel van rust, vertrouwen en begrip. Dat is veel waard en dan zijn enkele maanden uitstel, hoe vervelend ook, overzichtelijk.

Tegelijk staan wij voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanaf dat moment zullen burgers veel meer betrokken moeten worden bij besluitvorming. Welnu, we hebben nu gezien hoe betrokken burgers eruit zien. Hoe ze met elkaar zienswijzen indienen. Inspreken. De politiek benaderen. Als overheid zullen we ons daarom ook meer moeten verplaatsen in die burger. Dat begint met luisteren, met interesse, met betrokkenheid.

 

Als CDA hebben we uitgesproken geenszins te twijfelen aan de integriteit of onafhankelijkheid van de gemeente, de bedrijven of adviesbureau Sweco. We zien het zo: stel je bent bij de dokter en krijgt een belangrijke diagnose. Je omgeving zegt in grote getale: dat is een vreemde diagnose, hebben ze dit wel onderzocht? En dat? Wij zijn geen arts en denken: hoe kunnen we dit beoordelen? Wellicht dat we een andere arts een second opinion kunnen laten doen. Dan hebben we zekerheid. En zo is het hier.

Fractievoorzitter Wim Robbertsen kijkt met gemengde gevoelens terug: “De afwegingen vallen me zwaar. Het bleek moeilijk uit te leggen dat het uitvoeren van een second opinion niet hetzelfde is als het willen wegjagen van bedrijven of werkgelegenheid. Of dat dit allemaal een show voor de bühne was want in maart zijn verkiezingen. Of dat we geen vertrouwen hebben. Uiteindelijk moeten we als Raad een besluit nemen en tegelijk belangen en geluiden uit de bevolking wegen. Rotra en Ubbink hebben alle recht een wijziging bestemmingsplan aan te vragen. Zo zijn de spelregels. Wij zullen dat moeten controleren volgens de spelregels. Maar dat maakt het nog niet gemakkelijk. En dat geldt dus ook voor veel Doesburgers. Daarom een kleine pas op de plaats. Om te werken aan herstel van vertrouwen en rust en een liefst breder gedragen besluit straks op het bestemmingsplan.”

Het college heeft, bij monde van wethouder Boone, aangegeven de aangenomen motie in beraad te nemen. IJs en weder dienende komt hij daar hopelijk voor de komende raadsvergadering op terug. Dan zal blijken of het college de motie naast zich neerlegt of uit gaat voeren.

Lees de tekst van de motie hier. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.