14 oktober 2020

Strategische Koers Vastgoed: geven we plek aan verenigingen?

Het college stelt voor om ter voorbereiding op een uitvoeringsplan een koers vast te stellen voor vastgoed op de langere termijn. Hierin zijn opgenomen het verkopen/slopen van divers gemeentelijk vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan de Harmonie (MDVS als gebruiker) maar ook de Horizon Stad en het Archief. Tijdens de commissievergadering van 14 oktober sprak de heer Hermanns in namens de muziekvereniging. Zij waren onaangenaam verrast en willen graag samen met de gemeente en andere partijen op zoek naar een alternatieve locatie, bij voorkeur de sportzaal op de Armgardstraat. In eerdere vergaderingen bleek ook dat bijv de Wijkraad Ooi een vergelijkbaar probleem heeft.

Het is ansich goed dat er een stuk voor ons ligt rondom gemeentelijke vastgoed. Het stuk is duidelijk en overzichtelijk als je het bekijkt vanuit het oogpunt van effectiviteit. Hoe kunnen we op vastgoed bezuinigen, en voor welke keuzes kom je dan te staan? en wat bespaart dit? Dat soort vragen. Erg financieel ingestoken dus.

Als CDA missen we in dit stuk de maatschappelijke gevolgen. Of misschien scherper gesteld  “Wat is het maatschappelijk offer"?

Want wat zijn de consequenties van het afstoten van het vastgoed maatschappelijk gezien? Waar creëren we dan in de toekomst nieuwe mogelijkheden om te kunnen faciliteren? Oftewel, waar blijft de muziekvereniging, waar vergaderen de wijkraden, wat doen we met initiatieven als het naaiatelier, kunnen we een huiskamer bieden voor een steeds groter wordende eenzaamheid? Of gewoon het sport en spel?  

In de koers staat een belangrijke tekst die we helder willen onderstrepen: "Uit de onderbouwing op de bovenstaande twee thema’s en de vragen die daarbij horen, moet blijken of de gemeentelijke accommodatie tot het kernbezit behoort. Als daaruit blijkt dat de accommodatie niet tot het kernbezit hoort, bijvoorbeeld omdat het beleidsdoel met andere instrumenten beter of goedkoper bereikt kan worden, wordt overgegaan tot afstoten van het vastgoed. In het geval het gebouw een gebruiker huisvest, kan het afstoten pas plaatsvinden als er een oplossing voor de huisvestingsvraag gevonden is." De beantwoording van de wethouder hierop is wat ons betreft nog te vrijblijvend. Dit moet een harde eis zijn wat ons betreft. We beraden ons daarom ook hoe we dit scherp willen maken tijdens de raadsvergadering. Als we meerdere partijen meekrijgen lijkt een motie het beste instrument.

Op onze vraag naar een behoeftebepaling / meting onder (potentiele) gebruikers gaf wethouder Boone aan dit pas bij het uitvoeringsplan mee te nemen. De koers is volgens de wethouder geen vrijbrief, er is nog veel flexibiliteit mogelijk bij de uitvoering. 

We zijn positief over de uitspraken van Stadspartij en wethouder over het opzetten en het belang van een multifunctionele accomodatie in bijvoorbeeld de sportzaal van de Armgardstraat. Dat biedt perspectief! Als CDA onderstrepen we het belang van dit soort wijkvoorzieningen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.