15 september 2018

Tevreden met evaluatie Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg?

In de VROM commissie van 12 september lag de verkorte evaluatie van het Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (LEID) voor. En het was goed dat we iets in handen hadden om terug te kijken op een project, wat zeker in verkiezingstijd, een enorme maatschappelijke betrokkenheid heeft aangewakkerd. En wel om twee redenen: het ging over de toekomst van 2 voor Doesburg belangrijke en prachtige bedrijven: Rotra en Ubbink, maar ook over het gebruik van een Natura2000 gebied in de Fraterwaard.

In de afgelopen tijd, en zeker voor de verkiezingen, zijn ook wij door veel mensen benaderd over de gang van zaken rondom het LEID. Het meest gehoord was de opmerking dat mensen het gevoel kregen dat er een trein voorbij denderde waar je op z’n best bij aan kon sluiten. Dat LEID moest er komen, zo was het gevoel. Eerlijk gezegd heeft langzamerhand ook ons dat gevoel bekropen. Hoe zorgvuldig werd gehandeld? Het gaat hier immers om veel geld en reuring in onze stad. 

Het college geeft aan veel geleerd te hebben. Maar een stuk reflectie over communicatie, houding en zorgvuldigheid mag daar wat ons betreft aan toegevoegd worden. Goede punten voor een uitgebreide evaluatie, wat ons betreft. 

In de vergadering hebben wij een behoorlijk aantal vragen gesteld. De meeste daarvan zijn wat ons betreft naar tevredenheid beantwoord, maar niet alle. Een willekeurige opsomming van wat antwoorden van wethouder Mulder op onze vragen:

  1. er is niet meer informatie om tot een uitgebreidere evaluatie te komen
  2. het project wordt nog inhoudelijk afgerond waarbij er vooral bestemming-technisch met elkaar naar de toekomst wordt gekeken
  3. stichting Twickel heeft een grote draai gemaakt in de uitwerking van hun eigen visie en interpretatie daarvan. Toen werd het onmogelijk om verder te praten
  4. een jurist heeft onderzocht of er in een Natura2000 gebied geopereerd kon worden door de genoemde bedrijven. Daar zitten juridische verschillen t.o.v. een vergunnend traject. Er vindt geen herbestemming plaats. Tevens is er jurisprudentie over beschikbaar. Een technisch verhaal. De wethouder beloofde het schrijven van de jurist na te sturen
  5. op onze vragen wanneer eea wel tijdig realiseerbaar was geweest, welke grondprijs wel acceptabel was en welke variant mogelijk wel tijdig realiseerbaar was gaf de wethouder aan geen antwoord te kunnen geven. 
  6. op onze vraag wanneer het bekend was dat alles niet doorging gaf de wethouder aan dat “du moment dat we het wisten we het u gemeld hebben”. Dit “weten” was, volgens de wethouder, in de stuurgroep vergadering van 14 mei j.l. en het melden aan de doesburgers op de informatieavond 2 weken laten. Volgens de wethouder kwam het besluit als donderslag bij heldere hemel en is het tot het laatste moment spannend geweest. 

Terugkijkend gaf wethouder Mulder tevens aan kanttekeningen te hebben bij de functie die zij in de stuurgroep had (voorzitter). Dit kon in de toekomst misschien beter een externe voorzitter zijn. 

Al met al kunnen we ons aansluiten bij de opmerkingen van Pvda/GroenLinks of het niet beter was geweest de evaluatie als extern onderzoek te laten uitvoeren. We hebben daarom in de tweede termijn aan alle partijen gevraagd of het verstandig lijkt dit alsnog uit te voeren. PvdA/GroenLinks vond dit voor de hand liggend en wil dit overwegen, D66 kan zich er in vinden, evenals de SP. De VVD wil wachten tot alle informatie (mer rapportage bijv) beschikbaar is om dan te bezien of er behoefte is. De Stadspartij wijst op de mogelijkheid dat de Rekenkamer een onderzoek zou kunnen starten. Als CDA hopen wij dat dit onderzoek er komt zodat we objectief leerpunten verzamelen voor organisatie, samenwerking, college en gemeenteraad. We kunnen ons vinden in de wens van de VVD om te wachten tot alle informatie beschikbaar is. Vervolgens is het aan de Raad dit op te pakken. Of de Rekenkamer een onderzoek start is volledig ongewis, zij is namelijk onafhankelijk. 

Zijn we, als CDA Doesburg, tevreden met de evaluatie die er nu ligt? Het antwoord is nee. Naast bovengenoemde punten blijven er nog vraagtekens staan rond hoe, wanneer en waarom is besloten niet verder te gaan met LEID. Daarom hebben wij op 13 september gevraagd om inzage van de verslagen van de stuurgroep. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.