25 april 2019

Waarom lijkt alles op slot te zitten in Doesburg?

In de Raadsvergadering van 25 april hebben we in de rondvraag het college bevraagd over de ogenschijnlijke stilstand van veel projecten.

Sinds enkele jaren zijn er diverse grote projecten in de planning opgenomen om in Doesburg tot uitvoer te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de herinrichting van het Kernwinkelgebied; het Centrumplan Beinum; de Revitalisering van de Kloostertuin en de realisatie van een openbaar invalidentoilet in de binnenstad. Al deze plannen zijn prachtig gepresenteerd en konden op warm enthousiasme binnen en buiten de raad rekenen.

De huidige coalitie heeft aangegeven geen bijzondere visie voor de langere termijn te hebben ;bovenstaande projecten eerst te willen realiseren en de Algemene Reserve aan het einde van deze regeerperiode op een ondergrens van 8 miljoen te willen houden. Wij hebben hier tijdens de algemene beschouwingen al een motie over ingediend en opheldering over gevraagd, maar de status van eerder genoemde projecten lijkt een half jaar later onveranderd.

Vanuit het perspectief van veel Doesburgers is er ook weinig veranderd. De Kloostertuin ligt er nog net zo bij; het Centrumplan Beinum en de uitvoering daarvan lijken ver weg; de binnenstad is onveranderd... Ook als fractie worden wij geconfronteerd met een kritische achterban die vindt dat er zaken te lang blijven liggen, een adequate aanpak mist en vindt dat er onnodig hoge reserves worden aangehouden. Waarom gebeurt er ogenschijnlijk niets?

Als CDA hebben we een constructieve houding ten opzichte van de coalitie, maar aan de andere kant vinden we het goed dat hier in de openbaarheid, aan de volksvertegenwoordigers, duidelijkheid wordt gegeven over de actuele status van al deze projecten. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. De afgelopen jaren zijn veel plannen uitgerold zoals de herinrichting, centrumplan Beinum, de Revitalisering van de Kloostertuin en de realisatie van een openbaar invalidentoilet in de binnenstad. Zou u nu een update willen geven over de status van al deze mooie plannen?
 2. Welke van bovengenoemde projecten zijn qua uitvoering prioriteit voor het college?
 3. Verwacht het college dat alle plannen haalbaar, betaalbaar en realiseerbaar zijn binnen de huidige raadsperiode? Zo ja, hoe? Zo nee: waarom niet?
 4. Is het waarschijnlijk om voldoende (zie MIA) cofinanciering te realiseren? Zo ja, geldt dit voor alle projecten? Zo nee, hoe komt dit en wat zijn de consequenties voor plannen indien voldoende cofinanciering uitblijft?
 5. We weten dat er een ondergrens van de Algemene Reserve van acht miljoen euro is gelegd door de coalitie. Komt deze ondergrens in gevaar zonder bezuinigingen door te voeren wanneer we alle projecten gaan uitvoeren met de informatie die we nu weten? Zo ja, hoe denkt het college hierop te anticiperen? Zo nee, wat zijn de vervolgstappen?
 6. Is het reƫel om enerzijds de algemene reserve op een hoogte van 8 miljoen te houden en anderzijds bovengenoemde projecten zonder cofinanciering te realiseren?
 7. Is het college bereid om via bijvoorbeeld de gemeentepagina in krant of website de burgers te informeren over de huidige stand van zaken? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Wethouder van Veldhuizen heeft in haar beantwoording o.a. de volgende zaken aangegeven:

 • ze snapt de geschetste teleurstelling bij veel Doesburgers
 • een aantal projecten staat in de startblokken
 • voor het Centrumplan Beinum is eerst een onderzoek afgerond. Ze komt hiermee op korte termijn naar de Raad
 • de uitvoering van de projecten vraagt om forse investeringen. Ze komt daarom met een financieringsvoorstel naar de Raad
 • Cofinanciering is lastig, maar er zijn andere mogelijkheden. Het ontbreken van cofinanciering heeft geen belemmering te zijn voor de uitvoering van de projecten
 • de 8 miljoen in de Algemene Reserve moet de stand zijn aan het einde van de regeerperiode van dit college, er is ruimte om daar tijdelijk onder te gaan
 • de 8 miljoen is geen harde ondergrens, met goede plannen is het mogelijk hier onderdoor te gaan
 • we staan als college op het punt eea breed met u te delen, daar zullen we de raad bij betrekken

Vooralsnog is onze conclusie dat het financieel moeilijk is projecten uitgevoerd te krijgen maar dat met goede plannen de rigide ondergrens van 8 miljoen kan sneuvelen. We zien daarom uit naar de beloofde informatie op korte termijn zodat we ook alle Doesburgers mee kunnen nemen in de uitvoeringsplannen en planning van de op stapel staande projecten. Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.