Werk en participatie

De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, een complexe situatie rondom de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW-bedrijf) en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving.

CDA Doesburg wil:

  • dat de gemeente Doesburg een voorbeeldfunctie vervult. Het gaat hierbij om werkstages of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en no- riskpolissen voor werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en proefplaatsingen met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching
  • dat de gemeente blijvend bemiddeling voor bijstandsgerechtigden organiseert voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door een vrijwilligerssteunpunt 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.