08 augustus 2017

Rens Steintjes: 'Het CDA blijft mijn club'

Wie is onze fractievoorzitter Rens Steintjes? Wij stellen hem aan u voor.
Rens is 43 jaar, woonachtig in Wehl, elektromonteur, getrouwd en vader van drie kinderen (8-10-12 jaar). ‘Mijn vader had destijds contact met Harrie Leijten, voorzitter van CDA Wehl die versterking zocht bij het bestuur. Via Harrie werd ik bij het CDA betrokken.’

Constructieve samenwerking

Voor de gemeentelijke herindeling in 2005 heeft Rens Steintjes nog enige tijd in de raad van gemeente Wehl gezeten. ‘Als bestuurslid kwam ik als lijstduwer op de CDA-lijst voor de gemeente Wehl. Buiten de verwachting om volgde ik even later Gerard Helmink op als raadslid. Het was een mooie kans om dat raadswerk in Wehl mee te maken. Ik was toen 29 jaar en politiek geïnteresseerd. In Wehl ben ik nog bestuurslid van de Stichting Sport en Recreatie geweest.

Door constructieve samenwerking en goed onderling vertrouwen in de fractie volgde Rens na twee periodes als lid van de gemeenteraad in Wehl en Doetinchem Martin Thus op als fractievoorzitter van het CDA Doetinchem.

Samen dingen doen

Als raadslid had Rens als aandachtsgebied ruimtelijke ordening en verkeer. Nog steeds heeft dat als fractievoorzitter zijn belangstelling. Rens is met name trots op de realisatie van de Oostelijke Rondweg, waar jarenlang over gedebatteerd werd. ‘Uiteindelijk is deze verbindingsweg waar ik, politiek gezien, dikwijls mijn steentje aan heb bijgedragen, toch aangelegd. Als CDA-fractie hebben we veel dingen van de grond gekregen.

Naast de rondweg zijn dat onder andere ook de topsporthal op sportpark Zuid. Onze kracht is het maatschappelijk midden. Sport, cultuur en het verenigingsleven zijn essentieel. En dat ondersteunen wij als CDA. Het meedoen-arrangement in de gemeente Doetinchem kent een breed aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Maar met name om alle kinderen daaraan mee te laten doen. Ook de sociaal zwakkeren worden hierdoor beter betrokken in de maatschappij.

Ons doel is om inwoners samen dingen te laten doen, hen ruimte en initiatief geven en de binnenstad beter bereikbaar te maken.

Burger- en overheidsparticipatie zijn veranderingen die zijn ingezet. We werken daar langzaam naar toe. Dat kan niet in één keer gerealiseerd worden.  Bouwfase Iseldoks 2 gaat nu in. Daardoor komen mooie verbindingen tot stand. De Terborgseweg wordt aangepakt waardoor er een betere overgang vanaf het station naar de binnenstad zal ontstaan.

Levensloopbestendig

Rond de crises werden veel projecten gesaneerd. Nu worden ze, mede gezien de vergrijzing en de toenemende krimp, in een ander meer doordacht tempo voortgezet. Er wordt meer levensloopbestendig gedacht. Voor wie bouw je en op welke plek? Het aanvalsplan binnenstad Doetinchem is een mooi schoolvoorbeeld en komt rechtstreeks uit het CDA programma. We werken aan opvallende markeringen voor de binnenstad, waaronder de groene gevel op het C&A pand.

Ook voor de omliggende dorpen en wijken hebben we eerlijke, gelijkwaardige aandacht en is er volop energie en beweging. Er wordt gestreefd naar een groter draagvlak voor de verdere ontwikkeling van het centrumplan van Wehl.

Het creëren van een compact centrum met goede voorzieningen is van levensbelang. Alleen door het versterken van de dorpskernen blijft detailhandel levensvatbaar. Wehl is gunstig gelegen met een goed sport- en winkelniveau, een station en het ligt direct aan de snelweg. Dat moet je in stand houden. In de voorjaarsnota zijn investerings- gelden opgenomen voor de diverse plannen. 

Verbindende rol

‘Als fractievoorzitter ben ik nu het eerste aanspreekpunt van de CDA Doetinchem, leid ik de groep, verzorg de agendaplanning, de sturing en verdeling van de vele contacten en heb een grote verbindende rol binnen de coalitie. Voor ieder besluitvormende raad is er een coalitieoverleg.’

 Rens geeft aan dat er nu een sterk en hecht team staat. ‘Wij hechten veel waarde aan meningen en reacties van onze raadsleden die geografisch gezien goed verspreid wonen. We trekken als fractie nu duidelijk één lijn en komen daarmee ook krachtiger en stabieler over als één team! Met zeven raadsleden, oude rotten en nieuwe politieke talenten, hebben we een relatief grote fractie. En het CDA heeft in de twee wethouders Peter Drenth en Ingrid Lambregts: echte politieke toppers.’

Niet herkiesbaar

Rens benadrukt dat de politiek, zijn passie, vaak langzaam werkt. ‘Eerst tot een eenduidig standpunt in de fractie komen, dat uitgedragen en inbrengen in de raad. Zo werken wij kunnen op deze wijze echt wel wat veranderen, het verschil maken!

Als regel binnen CDA Doetinchem geldt dat personen maximaal drie periodes binnen dezelfde functie politiek opereren.’ Rens Steintjes is daarom bij de gemeenteraadsvekiezingen 2018, ondanks het grote vertrouwen vanuit de achterban, niet herkiesbaar. ‘Het CDA blijft mijn club. Ik heb me er altijd met veel plezier en enthousiasme voor ingezet. Er komt vast wel weer iets moois op mijn pad! In de resterende maanden zal ik mijn taak met grote motivatie uitoefenen. Daarbij wil ik nog eens richting gemeenteraads-verkiezingen de succesvolle samenwerking benadrukken binnen onze fractie en coalitie.’

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.