12 juli 2021

Bestemmingsplan Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41

Het Tankstation. 
Een veel besproken en bediscussieerd onderwerp. Is het niet hier in de raad, dan wel daarbuiten. 

Zoals ook door ons vorig jaar aangegeven, vinden wij dit een goed raadsvoorstel. Dit hoeft niet gewijzigd te worden. En niet in de laatste plaats is de Raad van State het met ons eens. 
Sterker nog, die vraagt om een ruimtelijke onderbouwing waarom juist tegen dit raadsvoorstel zou  moeten worden gestemd. Die was er toen niet, en die is er nu niet. 
Strikt genomen gaat het niet eens over de locatie aan de ORW, als wel om het verwijderen van het recht aan de Wijnbergseweg, de aanleg van natuur, en niet alleen in feitelijk gebruik, maar ook op basis van bestemming. En tot slot wordt de veiligheidscontour geborgd.

Wij hebben als gemeente gevraagd wie naar deze locatie wil verhuizen. Wij als gemeenteraad hebben democratisch besloten dat deze locatie geschikt is. 
Dit voorstel doet recht aan de initiatiefnemer om de verplaatsing mogelijk te maken naar de Oostelijke Randweg, als ook geeft het invulling aan de door ons als raad goedgekeurde planologisch ruimte voor de vestiging van dit gasstation, op deze locatie. 

Niemand ….. heeft in de achterliggende periode van ruim 7 jaar er ooit naar gevraagd dit anders in te vullen. Geen enkel raadslid. Geen enkel collegelid. En dat is maar goed, immers volgens ons als CDA is dit een goede invulling. Tankstations met een gasinstallatie behoren aan een rondweg, en niet in een wijk als De Hoop, grenzend aan Het Weerdje. En zo hebben we het ook met elkaar afgesproken.
Wij noemen dit betrouwbare politiek. 
In die zin een duidelijk, herkenbaar en een rechtmatig verhaal. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat wij als CDA voor dit voorstel zijn. 

Maar voorzitter, er zijn nog twee aspecten waar wij graag aandacht voor vragen. 
En dat is niet omwille van de invulling en uitvoering van dit voorstel. 
Als wel naar aanleiding van, en de gevolgen die dit proces kan hebben naar de buitenwereld toe. 

Bij dit proces hebben wij als raadsleden, niet meer of minder dan bij andere voorstellen, de taak te toetsen en te beoordelen of iets past binnen de kaders die wij zelf als raad hebben meegegeven aan college. 
Het college geeft daar vervolgens invulling dan wel uitvoering aan. 
Wij als raad hebben ook de taak te luisteren naar datgeen in de samenleving leeft, en al dan niet naar te handelen. Maar tegelijkertijd ook het overzicht en weging van dat geluid op een juiste manier te schalen. 
Het kan niet zo zijn dat door beeldvorming, emotie of onderbuikgevoelens, feiten aan de kant worden geschoven, en daardoor besluiten worden genomen die niet houdbaar zijn. 
En tot slot nog de natuur. De uitbreiding van de Zumpe, de aanleg van deze natuur tot vooralsnog zo’n 120 hectare, komt groot deels door inspanningen van de huidige en voorgaande CDA wethouders die ruimtelijke ordening en natuur in hun portefeuille hebben. 
Maar buiten de Zumpe om, …. de meeste natuur wordt aangelegd in het buitengebied. Door boeren, burgers en buitenlui. Niet door de provincie, niet door de gemeente, maar door onze inwoners van de gemeente Doetinchem. 

Maar als er op deze manier, zoals bij dit dossier, gebruik gemaakt wordt van de functie natuur, om iets tegen te houden dat feitelijk mogelijk is, op basis van bestemming, maar ook op basis van onderzoeken, vrezen wij dat met een tegenstem aan dit voorstel, dit een verkeerd signaal is voor het naast elkaar kunnen laten bestaan van verschillende functies.
Het zou zomaar een tegenwerking kunnen hebben in het creëren van groene structuren in het buitengebied. Iets dat door beeldvorming wordt gecreëerd, maar niet de feitelijkheid behoeft te bevatten. Iets dat wij als CDA niet willen nastreven.


Bovenstaande is de bijdrage die uitgesproken is door onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli 2021.

Bron afbeelding: Pexels.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.