12 juli 2021

Beheersverordening Landelijk Gebied - 2021

De beheersverordening landelijk gebied zou,… of is eigenlijk niet meer een vastlegging van feiten. Met als doel een eenduidig planologisch kader te creëren om in de toekomst, vanwege het ontbreken van een actueel bestemmingsplan, initiatieven eenvoudig te kunnen toetsten. 
De term ‘noodoplossing’ wordt in deze wel eens gebruikt. Dit vinden wij wel iets te makkelijk, gezien het feit we vooralsnog nog wel zijn gebonden aan deze manier van werken. 
Kleine planologische ontwikkelingen kunnen eenvoudig geregeld worden via deze verordening. Maar de grotere moeten toch via het planologisch kader, of nog verder, via een verordening worden geregeld. En juist deze laatste bevordert de snelheid en flexibiliteit niet. 


Maar los van het algemene. 
Wij waren als CDA verbaasd dat er op meerdere plaatsen in het gehele buitengebied, agrarische gronden in een keer, zomaar, werden bestemd als natuur. Met louter en alleen de motivatie dat deze beter past bij de feitelijkheid. 
De feitelijkheid is,… dat natuur, ook simpelweg kan én mag worden gecreëerd op gronden die de bestemming agrarisch hebben. En niet per definitie de bestemming natuur dienen te hebben. Maar dat is nog tot daar aan toe. Daarover kun je discussiëren, en dat mag. Sterker nog daar kun je een democratisch besluit over nemen. 
Maar dan kan het niet zo zijn, dat deze bestemmingswijziging in een keer opgenomen is in deze verordening, zonder dat daarbij in het verleden de gebruikelijke inspraak is geweest. Dit vonden wij vreemd, ongemakkelijk en zeker niet wenselijk. 
Nog los van het feit of je voor of tegen zou zijn. 

Wij zijn dan ook blij dat wij hebben bereikt dat deze bestemmingen niet gewijzigd worden. Dat agrarische grond agrarisch blijft, los van de invulling. 
Dit is goed voor het landelijk gebied, maar zeker ook voor haar inwoners en gebruikers, wat veelal agrarisch ondernemers zijn. 
Natura 2000 gebieden; stikstofdepositie. 

Voorzitter tot slot. 
Het is een breed, complex en groot dossier. Er zijn ongeveer 1600 adressen benaderd. Daar zijn een 80 reacties op gekomen, wat heeft geleid tot een significant aantal wijzigingen. Of dit veel of weinig is laten wij graag in het midden. 
Waar wij nog wel graag op willen wijzen, dat mochten er zaken onverhoopt toch nog incorrect zijn weergegeven, daar op passende en correcte wijze mee wordt omgegaan, mits de feitelijkheid klopt. 

Voor ons als raadsleden is het niet onze taak iedere wijziging te toetsen. De toelichting op de beheersverordening geeft ons een beeld van hoofdlijnen. De reactienota geeft ons een beeld van de belanghebbende, met daarbij de beantwoording of motivatie. En tot slot de nota van wijzigingen geeft ons het beeld van datgeen is aangepast. 

Misschien is het een idee om in de toekomst te bezien hoe wij om moeten gaan met een beoordeling van dergelijke stukken. Wellicht is dit toch de juiste manier, maar misschien kan het ook wat tastbaarder. 

Bovenstaande is de bijdrage die uitgesproken is door onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli 2021.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.