11 november 2017

Businesscase Cultuurbedrijf Doetinchem

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft de raad besloten tot de uitwerking van het onderzoeksrapport van BMC met een voorstel tot de invulling van de gemeentelijke regie op de totstandkoming van een Cultuurbedrijf (Gruitpoort, Muziekschool, Amphion). Met de voorkeuren van de raad is het college aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in een Businesscase. Deze Businesscase stond tijdens de laatste raadsvergadering van 9 november op de agenda. De businesscase werd unaniem aangenomen waardoor er verder kan worden gegaan met het vormen van 1 cultuurbedrijf in Doetinchem. Namens het CDA heeft Bennie Vonk de volgende bijdrage gedaan.

''Op 6 juli hebben wij het college en de instellingen Amphion, De Gruitpoort en De Muziekschool op pad gestuurd om vervolgstappen te zetten op weg naar een gezamenlijk cultuurbedrijf waarin de huidige instellingen een duidelijke plaats moeten krijgen.

Het is wat de CDA fractie betreft nu het moment om de volgende stap te zetten. Dit hebben wij geconstateerd nadat in de beeldvormende raad duidelijk is geworden dat alle partijen nog steeds de meerwaarde en synergie voordelen inzien van een samenwerking binnen één Cultuurbedrijf Oost Gelderland. Is daarmee alles dan duidelijk zou je je af kunnen vragen? Het antwoord daarop is wat ons betreft ook duidelijk: “Dat is nog geenszins het geval”.

Maar wij hebben geconstateerd dat bij de muziekschool de bereidheid is ontstaan om specifieker in kaart te brengen waar de meeste pijn zal komen te liggen. Zij noemt het verder positief dat in de business case uitgesproken wordt dat de frictiekosten ten gevolge van de B3 status van het personeel voor rekening van de gemeente komt.

Onze fractie waardeert die opstelling van de muziekschool. Toch vragen wij ook aan het college om de muziekschool te helpen bij het realiseren van de bezuinigingstaakstelling van 200.000 euro in 2018 die gerealiseerd moet worden door een herverdeling van de regionale backofficekosten. Graag een reactie van de wethouder.

Wij hebben al eerder aangegeven dat wat de CDA fractie betreft deze hele transitie niet ten koste mag gaan van het huidige aanbod in de culturele sector. Dat er zaken zullen veranderen staat vast, maar het spreekwoord “geen oude schoenen weggooien voordat je de nieuwe hebt klaarstaan” is hier van toepassing. En dat geldt wat onze fractie betreft ook voor de huisvesting.

Graag wil ik ook de aandacht vestigen op een brief van de schoolbesturen die deze week is binnengekomen. Ze vragen betrokken te worden bij de ontwikkelingen. Onze fractie heeft zich hier in het verleden al vaker over uitgesproken. Zij zijn de huidige en toekomstige afnemers van de producten van het cultuurbedrijf. Zorg dat u in gesprek gaat bij de uitwerking van de plannen.

Kortom. De rookwolken die er nog boven het cultuurbedrijf hingen in juli beginnen wat de CDA fractie betreft op te trekken. Er staat veel op het spel en het hele transitietraject van de instellingen kent de nodige vraagtekens. Maar wij gaan er van uit dat de wil tot samenwerking in het cultuurbedrijf leidend zal blijven.

De meeste moed zal gevraagd worden van de medewerkers van de instellingen. Van de een meer dan van de ander. Dat realiseren wij ons terdege maar wij gaan er van uit dat er in de gesprekken met de mensen maximaal rekening wordt gehouden met hun wensen. Het uiteindelijke doel, een lange termijn houdbare culturele basisinfrastructuur moeten we als stip op de horizon voor ogen blijven houden.

Ik zou zeggen: aan de slag en graag een toezegging om de raad op de hoogte houden van de vorderingen. Te beginnen bij de voorjaarsnota van 2018.''

De wethouder erkende de vragen en zorgen van de CDA fractie en geeft deze een plek bij de uitwerkingen in het business plan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.