04 november 2018

CDA geeft steun aan motie biodiversiteit

Tijdens de raadsvergadering van 1 november diende een aantal partijen een motie in met betrekking tot biodiversiteit. De CDA fractie heeft steun gegeven aan deze motie. De motie besloot het volgende:

ROEPT HET COLLEGE OP OM

* aan te geven welke maatregelen de gemeente Doetinchem nu al uitvoert om biodiversiteit te bevorderen;
* het belang van biodiversiteit, als uitgangspunt en vooruitlopend op de keuzes die worden gemaakt, mee te nemen in de op te stellen omgevingsvisie;

Woordvoerder Rob Veenes deed namens de fractie de volgende bijdrage:

De positieve effecten van groen in de omgeving waarin wij leven zijn bekend. Het inrichten van de openbare ruimte met groen, rekening houdend met biodiversiteit is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners in gemeente Doetinchem zoals wij als CDA al schreven in ons verkiezingsprogramma.

Echter of de achteruitgang daadwerkelijk ‘dramatisch’ genoemd moet worden, daar kan wat ons betreft over worden gediscussieerd. Je kunt ook kijken naar datgene wat al wel gebeurd. Als je objectief kijkt naar het buitengebied, dan gebeurd hier juist al heel veel! Akkerrandenbeheer of winterfoerageergebieden zijn daarbij slechts twee van een scala aan te noemen voorbeelden die weldegelijk zorgen voor een toename aan biodiversiteit. Daarnaast willen wij als CDA graag wijzen op het initiatief van het Wereld NatuurFonds WNF samen met partners die een biodiversiteitmonitor heeft opgericht ter bevordering van de toename aan biodiversiteit in het buitengebied. Het werkgebied van veel agrariërs.

Aan dit initiatief heeft het gros van de grondgebonden bedrijven zich verbonden. Kortom het is een goede zaak dat de gemeente Doetinchem in beeld brengt wat er nu al gebeurd. En dat biodiversiteit een plaats krijgt binnen onze gemeente is een begrijpelijk iets. Vandaar dat wij de motie kunnen steunen zoals deze er nu ligt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.