05 februari 2017

Kleine Doetinchemse inbreng in het verkiezingsprogramma van het CDA

Het definitieve CDA verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing is klaar. In vergelijking met het concept verkiezingsprogramma zijn er door de CDA leden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De meest in het oog springende zijn het behouden van de OV-chipkaart  voor onze studenten,  het instellen van een kiesdrempel en koersen op een verhoging van het defensiebudget volgens de richtlijnen van de NAVO. Binnen het defensiedomein is er daarnaast ook nog een aanpassing overgenomen die voorgesteld werd vanuit onze eigen CDA afdeling.
Het gaat om een hele kleine, maar wezenlijke aanpassing. Er wordt nu niet enkel meer gestreefd naar samenwerking door het Nederlandse leger met andere Europese legers in het algemeen, maar samenwerking wordt alleen gezocht wanneer het andere land een gezamenlijk strategisch belang deelt met Nederland. Hiermee wordt de kerntaak van ons leger, het beschermen van de veiligheid van Nederland en haar inwoners nadrukkelijker onderstreept.

Hoe kwam deze wijziging tot stand?
Bijna iedereen heeft wel een mening over politiek. Als lid van een politieke partij verkeer je in de gelukkige omstandigheid om je eigen mening samen met gelijkgestemden te delen, te toetsen en om te zetten in een visie op hoe je de samenleving kan inrichten. Toen CDA Doetinchem lid Paul Hilferink de volgende zin las in het CDA verkiezingsprogramma vroeg hij zich af of hij het hiermee eens kon zijn:

Het veiligheidsdomein omvat ook een sterkere Europese samenwerking op het gebied van defensie. Met de huidige risico’s van terrorisme, de instabiliteit aan de grenzen van Europa en de nieuwe, bescheidener rol voor de Verenigde Staten haar eigen verantwoordelijkheid waarmaken op het terrein van defensie. Die samenwerking bouwen we op van onderop en in wederzijds vertrouwen.

Een dag na het lezen van die zin stond Hilferink in de klei van het West-Vlaamse Ieper. Hij bestudeerde hier een op het oog onbeduidende heuvel in het landschap. Deze heuvel was in 1915 in de Eerste Wereldoorlog tijdens de Tweede Slag bij Ieper het middelpunt van een felle strijd tussen de Duitsers en de geallieerden.
Tijdens deze slag werd er in 1915 voor het eerst in de geschiedenis gifgas gebruikt. In de veldslag trokken Britse, Canadese en Franse troepen samen als geallieerden op. Dit werd (noodzakelijk) afgedwongen van hogerhand in de politiek en de legertop. In de strijd zelf overheerste opmerkelijk genoeg het feit dat de soldaten ten strijde trokken met de naam van hun eigen natie op de lippen. Enkel de indringende verbondenheid met het vaderland gaf de kracht en de moed om een zekere dood tegemoet te treden wanneer je verhalen van ooggetuigen leest. Nergens in die beschrijvingen lees je dat de soldaten streden voor België, of de geallieerde zaak. Dit deed Hilferink realiseren dat het voorliggende onderdeel van het CDA verkiezingsprogramma wellicht iets te politiek wenselijk ingestoken was en daarom schreef hij, in overleg met de leden van CDA afdeling Doetinchem een voorstel tot wijziging (amendement).

Een interview met de commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp, dat op  maandag 21 november in de NRC stond, sterkte Hilferink in zijn zienswijze. Dit is wat Middendorp zei n.a.v. de wens van het komen tot een Europees leger zoals geuit door Juncker en Verhofstadt:

„Het zijn politieke keuzes, maar ik heb er wel een paar bedenkingen bij. Eén daarvan is dat je veel zeggenschap inlevert. Dan gaat het over waar we onze militairen inzetten, en voor welke doelen. Een Europees leger klinkt mooi, maar er zijn grote verschillen tussen de belangen van Nederland en andere landen. Wel pleit ik, net als de minister, voor meer samenwerking met andere EU- en NAVO-landen. Dat is niet vrijblijvend; we moeten proportioneel bijdragen. De groei van ons defensiebudget naar het Europees gemiddelde is de eerste stap.”

De ervaring in Ieper gecombineerd met kennis van de werkwijze van het Nederlandse leger en de opmerkingen van Middeldorp leidden tot de volgende argumenten die aan het CDA congres van 14 januari jl. namens de CDA afdeling Doetinchem voorgelegd werden.

Het Nederlandse leger werkt al jaren intensief, van onderop, samen met landen waar ons land strategische belangen mee deelt. Denk bijvoorbeeld aan Duitsland in het geval van de Landmacht en België bij de Luchtmacht. Met deze landen deelt Nederland een duidelijk strategisch belang. De strategische belangen van Nederland liggen niet exclusief in Europa Daarnaast heb je bij 'Europa' de lastigheid dat EU en Europa niet hetzelfde betekenen. Laten we artikel 2.6.1e daarom vooral de nadruk leggen op het strategisch belang van Nederland en vanuit dat principe zoeken naar samenwerking die dat belang voorop stelt. Ons leger heeft in de diepste kern immers de taak om onze nationale soevereiniteit te verdedigen.

Deze argumenten onderbouwden het volgende voorstel tot wijziging van het concept verkiezingsprogramma. De vetgedrukte zin zou daar toegevoegd moeten gaan worden.

Het veiligheidsdomein omvat ook een sterkere Europese samenwerking op het gebied van defensie. Met de huidige risico’s van terrorisme, de instabiliteit aan de grenzen van Europa en de nieuwe, bescheidener rol voor de Verenigde Staten, moet Nederland binnen Europa samen met landen die een gezamenlijk strategisch belang delen haar eigen verantwoordelijkheid waarmaken op het terrein van defensie. Die samenwerking bouwen we op van onderop en in wederzijds vertrouwen.

Het bleek dat de CDA afdeling Doetinchem met dit voorstel precies de juiste snaar raakte binnen het CDA. Het amendement werd unaniem door de CDA partijleden aangenomen.
Politiek is dus niet alleen ver weg in Den Haag. Ook vanuit Doetinchem mag je een mening hebben en deze delen met de rest van het land!

Lee het hele CDA verkiezingsprogramma hier: https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/ 

Word je ook lid van onze afdeling? We ontmoeten je graag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.