15 mei 2018

Nieuwe coalitie: Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst

De fracties van CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GroenLinks presenteren hun coalitieagenda. Onder de titel ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ laten zij zien waar zij zich op richten in de periode 2018-2022. De coalitie werkt aan de hand van drie actuele, urgente thema’s die kansen bieden voor de gemeente Doetinchem: Doetinchem centrumstad, Sterke samenleving en Veranderende leefomgeving.

Maatschappelijke opgaven

De coalitie bouwt verder op de basis die de afgelopen vier jaar door dezelfde partijen is gelegd. Aan de hand van de drie thema’s grijpt de coalitie maatschappelijke opgaven aan. De thema’s gaan over mensen, stenen, groen, sociale samenhang, en een duurzame toekomst. Dit zijn dé bouwstenen van de gemeente Doetinchem.

1)    Doetinchem centrumstad

Dit thema omschrijft de maatschappelijk opgaven op het gebied van economische groei, een kwalitatieve en gastvrije binnenstad, fysieke bereikbaarheid van Doetinchem en het matchen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Vanuit de centrumrol zal Doetinchem nog nadrukkelijker de verbinding zoeken met de economische agenda’s van de provincie, omliggende regio’s, Rijk, Duitsland en Euregio.

2)    Sterke samenleving

De maatschappelijke opgaven binnen dit thema richten zich er op dat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen in de samenleving door te werken of op andere wijze te participeren. Daartoe is het zaak verder te werken aan een samenhangend beleid, waarbij preventie de kern is van de opgave en waarbij kansen benut worden om sport, onderwijs en cultuureducatie met elkaar te verbinden. De coalitie geeft bijzondere aandacht aan de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers.

3)    Veranderende leefomgeving

De wereld verandert, de grenzen tussen het fysieke en sociale domein vervagen. Dat biedt ook kansen. De maatschappelijke opgaven binnen het thema Veranderende leefomgeving richten zich op de implementatie van de omgevingswet, het werken aan een energieneutraal Doetinchem, het duiden van demografische ontwikkelingen voor wonen, werken en (onderwijs)voorzieningen en het vormen van integrale gebiedsvisies in Doetinchem, Wehl en Gaanderen.

Samenwerking

De afgelopen jaren is in diverse projecten en trajecten samengewerkt met onder meer inwoners, ondernemers en organisaties. Dit levert veel energie en breed gedragen oplossingen op, die een gemeente alleen nooit kan bereiken. Deze werkwijze smaakt naar meer en wordt de nieuwe standaard van deze coalitie.

Samenstelling college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt zes wethouders. De concept portefeuilleverdeling is als volgt:

-           Burgemeester Mark Boumans

Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie, Personeel & Organisatie, Communicatie, Klachten, Bezwaar en Beroep, Algemene Plaatselijke Verordening, Integrale Handhaving, Regionale aangelegenheden, Internationale samenwerking, Lobby, Kabinet en Representatie.

-           Wethouder CDA Ingrid Lambregts (100%)

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Binnenstad, Dorp-, Wijk- & Buurtontwikkeling, (Middel-)grote stedenoverleg, Bouw- & Woningtoezicht, Water, Natuur & Landschap, Projectwethouder Gebiedsvisie(s).

-           Wethouder CDA Rens Steintjes (75%)

Verkeer, Bestuurlijk opdrachtgever BUHA, Accommodaties, Sport.

-           Wethouder VVD Maureen Sluiter (100%)

Economische Zaken, Onderwijs, Jeugdzorg, Jeugd, Cultuur, Cultuurhistorie, Bestuurlijk opdrachtgever Buurtplein, Projectwethouder Gebiedsvisie(s).

-           Wethouder CU-SGP Henk Bulten (75%)

Financiën, Grondbedrijf, Nutsvoorzieningen, Circulaire economie en Recreatie & Toerisme.

-           Wethouder D66 Jorik Huizinga (100%)

Werk & Inkomen, Participatiewet, Armoedebeleid, Volksgezondheid, Asielbeleid, Dierenwelzijn, Dienstverlening en Bedrijfsvoering, Projectwethouder Gebiedsvisie(s).

-           Wethouder GroenLinks Frans Langeveld (75%)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Maatschappelijke opvang/OGGz, Duurzaamheid, Diversiteit, Milieu & Omgevingsdienst Achterhoek

 

bron: doetinchem.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.