27 januari 2022

Omgevingsagenda tussenstap naar omgevingsvisie

De bijdrage die onze woordvoerder Vincent Heuthorst uitgesproken heeft bij dit agendapunt:

Doetinchem is een gemeente waarin van alles gebeurt. Mensen wonen met plezier in het centrum, één van de wijken, dorpen of in het buitengebied. En allemaal ervaren we wel iets van de levendigheid, de dynamiek van de verschillende gebieden, de rust van de natuur en de hand van de agrariër in het landschap.

Tegelijkertijd leven we in een samenleving waar de druk op de ruimte steeds groter wordt. Het is een dynamische tijd. Mensen trekken vanuit de Randstad naar Doetinchem om te komen wonen, er wordt veel gevraagd van de agrarische sector en ook het klimaat legt beslag op de ruimte. Genoeg reden om met de omgevingsvisie keuzes te maken voor de toekomst van onze gemeente.

Vanavond neemt de gemeenteraad kennis van de omgevingsagenda en de daarin benoemde thema’s en opgaven.

Ontwikkelstrategie voor ‘Doetinchem woonstad en woondorpen’ richting 70.000 inwoners in 2036. ‘Doetinchem woongemeente voor iedereen’.
Woningbouwontwikkeling

Wat het CDA betreft is het belangrijk dat het soort woningen en de prijs waarvoor deze worden verkocht of verhuurd, zo goed mogelijk aansluit op de lokale vraag. We willen graag dat onze kinderen de keuze hebben om in hun eigen gemeente te blijven wonen. En we hebben aandacht gevraagd voor participatie, omdat het eigenaarschap van de ruimte waarin we leven bij de gebruikers van deze ruimte ligt, oftewel bij de inwoners van het centrum, de buurten en dorpen. In de dorpen willen we dat er gebouwd wordt voor eigen behoefte en voorzieningen dichtbij zijn en blijven. Daarmee blijft de sociale structuur van onze dorpen in de toekomst overeind.

Ontwikkelstrategie voor ‘toekomstbestendig centrum inclusief stationsomgeving’. ‘Mensen en ontmoeten’ en ‘Werkgemeente met ruimte voor talent en innovatie’.
Duurzame mobiliteit

Met de groei van het aantal inwoners is het onvermijdelijk dat ook de druk op de infrastructuur toeneemt. Wat het CDA betreft kan dit alleen goed worden ingevuld als er ruimte is voor alle soorten verkeer. Duurzame mobiliteit creëer je door het goede te stimuleren. Voor de fiets is dit het inrichten van veilige straten en routes zowel in centrum, wijken, dorpen als in het buitengebied. Voor de auto is dit onder andere het aanleggen van laadvoorzieningen. En vergeet ook niet de mobiliteitsbehoefte van de ouderen en minder validen in de gehele gemeente.

Voor de gebieden ‘Slangenburg en omgeving’ en ‘Gaanderen en omgeving’, samen met de agrarische ondernemers en andere betrokkenen in het gebied op zoek te gaan naar de optimale mogelijkheden in het gebied en daar gezamenlijk een procesaanpak voor op te stellen.

De natuur is misschien wel de grootste parel die we als gemeente Doetinchem hebben. De natuur geeft rust en ruimte en is uiteindelijk letterlijk van levensbelang. Alleen ontstaat en bestaat de natuur niet vanzelf. De agrarische sector is noodzakelijk als beheerder van de landschappen en productiegronden! En al onze agrarische ondernemers zijn bij elkaar de belangrijkste natuur- en landschapsbeheerders die we hebben. Voor velen wel bekend, maar we kunnen dit niet genoeg benadrukken. Als CDA staan we voor integrale gebiedsontwikkeling waarin volop plek is voor de agrarische ondernemers. Van deze ondernemers vragen we wel om de ontwikkeling mee door te maken robuust en houdbaar systeem. Allen met elkaar houden we ons buitengebied duurzaam in stand.

Tot slot,
Omgevingsagenda tussenstap naar de Omgevingsvisie vraagt de komende jaren nog om uitwerking. Per gebied moeten er toetsbare doelstellingen worden opgesteld. Dit zijn de spelregels die nodig zijn in gebiedsontwikkeling. Hiermee weten inwoners en initiatiefnemers waar ze aan toe zijn. En kan de gemeente een goed participatietraject opzetten. Het CDA met kennis en expertise er aan bij te dragen dat de Omgevingsvisie zorgvuldig wordt uitgewerkt en uiteindelijk bijdraagt aan een mooi Doetinchem, nu en in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.