30 april 2021

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Bahrseweg

Beleidskader
In het jaar 2019 was het vastgestelde beleidskader duurzame energie al een heikel punt bij ons als CDA fractie. Immers wij zijn in eerste instantie niet voor het opofferen van vruchtbare landbouwgrond te gunsten van in dit geval een zonnepark.

De werkelijkheid steekt anders in elkaar en dat is dat er een energievraagstuk en -opgave ligt. Om deze opgave enigszins in de perken te houden hebben wij er destijds dan ook voor gezorgd dat er een maximering kwam van 1-3% van onze landbouwgrond, als ook dat er géén concentratie komt van parken rondom verdeelstations. Daar staan wij dan ook nog volledig achter.

Feiten
Deze werkelijkheid gebied ons te zeggen dat wij bij een voorstel als deze dan ook moeten kijken naar de feiten.

Los van onderbuikgevoelens.
En dat feit is, dat initiatiefnemer gewoon recht heeft op een zonnepark.
Laten we dat ook maar helder stellen: Initiatiefnemer heeft recht op dit park, of je nu principieel voor of principieel tegen bent.
Feit is ook dat daarbij een degelijk participatie traject dient te worden gevoerd, maar tegelijkertijd dat een niet goed gevoerd participatietraject niet per definitie steun krijgt van deze Raad van State. Met andere woorden, het is niet leidend voor een al dan niet afkeuren van een vergunning.

Participatie
En is dat participatietraject goed gevoerd?
Die vraag kun je, nee moet je jezelf als fractie stellen en daar zullen verschillende antwoorden op komen. Wat wel vast te stellen is, is het feit dat er een vorm van participatie heeft plaatsgevonden. Het park is verplaats en anders vormgegeven. Er is ook een inpassingsplan gemaakt naar overleg en inspraak met de directe omgeving.
Wat echter ook vast te stellen is, is dat initiatiefnemer financiële participatie als wezenlijk onderdeel ziet van deze participatie.
En daar wringt onze schoen. Dat deze financiële participatie pas wordt ingevuld, na verstrekking van de definitieve vergunning in combinatie met definitieve verstrekking van de benodigde SDE subsidie, is ons veel te mager. Dit moet vooraf een betere en een meer definitieve invulling krijgen.

Ruiming en amendement
Voorzitter ik wil graag nog twee punten maken, waarna ik overga tot indienen van ons amendement. Ten eerste de vraag ‘als je voor dit project bent,.. dan ben je ook voor de windmolens’, immers het is hetzelfde beleidskader.
En dat willen wij ten stelligste ontkennen!
Immers er ligt geen voorstel, dat is 1, en 2 is, er komen eerst nog één of meerdere expertmeetings; die wellicht invloed hebben op ons als raadsleden in het kader van de meningsvorming. Om daar nu al een uitspraak over te doen is veel te vroeg. Wij staan er niet  om te springen.

En het laatste punt wat wij willen maken, dat ook terug komt in ons amendement, is het feit, dat wij geen ‘’tweede Rutgers” willen gaan creëren. Ik noem het misschien wat populistisch, maar een kosten vaststelling van ruiming van het park, maximaal 15 jaar voor definitieve ruiming is wat ons betreft te onzeker. In die periode kan er veel gebeuren. En wie is er aansprakelijk mocht deze pot onvoldoende blijken te zijn? Het is ons te onduidelijk en twijfelachtig wie er aansprakelijk is op het moment er te weinig geld in de pot zit danwel een der partijen niet meer blijkt te bestaan. Letwel, als alles uitgevoerd wordt zoals voorgenomen is er geen vuiltje aan de lucht. Maar in een periode van 25 jaar kan er veel gebeuren.

Deze ruiming als ook de eerder genoemde invulling van participatie willen wij kunnen toetsen én goedkeuren. Dit willen wij doen middels een raadsbehandeling van de anterieure overeenkomst.

Klik hier voor het amendement Zonnepark

Tekst uitgesproken voor woordvoerder VIncent Heuthorst

Bron afbeelding: Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.