01 oktober 2018

Opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Ziekenhuis

Tijdens de raadsvergadering van 27 september lag opnieuw het bestemmingsplan ''Ziekenhuis - 2017'' voor ter bespreking. De reden was dat er een aantal kleine wijzigingen in het oorspronkelijke bestemmingsplan zijn aangebracht waardoor een drietal onderwerpen een betere borging heeft.

Woordvoerder Rob Veenes gaf namens het CDA de volgende bijdrage;

De stukken die voorliggen gaan over verfijning en meer borging op enkele onderdelen binnen het als sinds vorig jaar aangenomen bestemmingsplan ziekenhuis 2017.

Deze verfijningen of wellicht borgingen –de zogenoemde reparaties- zijn samen te vatten onder 3 onderwerpen:
Ten eerste ontsluiting van de omgeving, meer bescherming van de status van het monument, en tot slot de parkeerregeling.

Ten aanzien van de ontsluiting vinden wij als CDA dat er een duidelijk en helder plan ligt. Niet alles blijft bij hetzelfde bij een dergelijke bouw in het buitengebied, maar er is nu wel een gedetailleerde omschrijving en invulling gegeven aan de onsluiting van locaties van woningen aan de Boekeltweg, Oude Sluisweg als ook enkele door agrariërs gebruikte landbouwpercelen.

Ten aanzien van woning en monument aan de Kemnaderallee 5/5A is als eerste beter geborgd dat het ook hier goed ontsloten wordt. Door een toevoeging in het bestemmingsplan van een voorwaardelijke verplichting van ontsluiting is hiermee geborgd dat er daadwerkelijk een goede ontsluiting wordt gerealiseerd.
Daarnaast is de beschermde status verstevigd en dieper verankerd in het bestemmingsplan. Zoals bekend wordt het monument weliswaar beschermd door de Erfgoedverordening, maar wordt deze nu aangevuld met een bescherming vanuit het bestemmingsplan. Het opnemen van het sloopverbod van monumentale gebouwen als ook het opnemen van een bebouwingsvrije zone rondom het monument zien wij als CDA dan ook als een goede toevoegingen en verfijning binnen het bestaande bestemmingsplan, ter behoud van het monument, nu maar ook in de toekomst.

Tot slot de parkeerregeling. Dit voorstel dat vandaag voorligt regelt tegelijkertijd dat wij het ziekenhuis verplichten een minimum aantal parkeerplaatsen te realiseren van 1675 stuks. Deze parkeerregeling was niet opgenomen in de eerste versie van het bestemmingsplan. Om het aantal te borgen is het ons inziens verstandig dit onderdeel nu alsnog op te nemen in het bestemmingsplan.

Kortom wij als CDA kunnen goed leven met deze accentenwijziging en zullen als fractie dan ook voor dit voorstel stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.