27 januari 2018

Sportbedrijf stap dichterbij

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari stond de businessplan sportbedrijf op de agenda. Lees hieronder onze bijdrage verzorgd door Bennie Ernst. Een ruime raadsmeerderheid stemde voor het voorstel.

Voorzitter, leden van de raad. In Doetinchem gaan we uit van de kracht van sport. Sport is voor veel inwoners van onze gemeente vooral een leuke activiteitom te doen en om naar te kijken of als vrijwilliger bij betrokken te zijn. Maar met de inzet van sport, kunnen we nog veel meer bereiken. Sport zorgt ervoor dat mensen kunnen meedoen in de samenleving, zorgtvoor leefbaarheid in de wijken en dorpen en voor het bijbrengen van normen en waarden. Ook levert sport een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van onzeinwoners. Uit het businessplan wordt duidelijk dat een sportbedrijf de sport inDoetinchem nog steviger op de kaart kan zetten. Aan de andere kant weten wij ook dat dit een grote operatie is. Dat dit ingrijpt bij alle organisaties en daardoor veel onrust met zich mee-brengt is ons als CDA ook in de beeldvormende raad wel weer duidelijk geworden. Voor de Stichting Achterhoekse Zaalsport Accommodatie zullen n.l. door de oprichting van het sportbedrijf grotendeels de activiteiten vervallen. Rozengaarde heeft de afgelopen jaren goed ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt en wij denken dan ook dat  juist zij, met hundeskundigheid, een belangrijke partner binnen dit sportbedrijf zijn endaardoor mede kunnen zorgen voor het welslagen van  het sportbedrijf.Uiteindelijk doen wij dit allemaal in het belang van de sport.

Voorzitter, wat wij wel heel belangrijk vinden is dat aan de kwartiermakerzeker de volgende 4 heldere opdrachten worden meegegeven. Namelijk:  1. Alle medewerkers zekerheid bieden; 2. Geen bezuinigingen doorvoeren; 3. De zorgen/vragen die er nu nog zijn bij Rozengaarde en Saza moeten    duidelijk  beantwoord worden. 4. Kwaliteit en zorgvuldigheid moeten voorop staan, als het daardoor niet anders kan, dan maar wat later van start. Als CDA zijn wij voor een kleine overheid en het afstoten van activiteiten die ook door anderen kunnen worden gedaan. Maar voor ons als CDA is het wel belangrijk dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het in stand houden van de accommodaties,het vaststellen van de gebruikerstarieven en de subsidies, zoals nu ookwordt voorgesteld. Ook willen wij halverwege 2018 een evaluatie over de stand van zaken en dan zijn wij zelf ook weer opnieuw in de gelegenheid om met alle partijen te spreken over deze voortgang. Tenslotte wensen wij de toekomstige kwartiermaker alle wijsheid om het sportbedrijf, onder de geschetste condities, in te richten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.