Gezonde gemeentefinanciën

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. De gemeentelijke inkomsten zijn afkomstig van eigen inkomsten en uitkeringen van het Rijk. Uitgangspunten voor het financiële beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en matige lokale lasten. Het CDA vindt dat gelden efficiënt besteed moeten worden aan voorzieningen voor de inwoners. Dit betekent onder meer een goed werkend ambtelijk apparaat, adequate bedrijfsvoering en een takenpakket dat rekening houdt met uitbesteding en privatisering waar dit voordelen biedt. Tot slot dient de gemeente te zorgen voor een structureel gezonde financiële positie, met voldoende reserves en toereikende solvabiliteit, zodat lasten niet naar toekomstige generaties worden geschoven.

 Het CDA wil het bestaande financiële beleid voortzetten. Dat betekent dat de gemeentelijke lasten relatief niet stijgen.

 De OZB mag alleen met een inflatiecorrectie stijgen, tenzij de extra opbrengsten voor een specifiek doel worden gebruikt, dus niet het sluitend maken van de begroting.

 De lastendruk voor onze inwoners moet verantwoord en inzichtelijk zijn: Onverklaarbare stijgingen zijn niet acceptabel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.