Jeugd & Onderwijs

In de gemeente Doetinchem leveren jongeren haast ongemerkt een grote bijdrage aan de dynamiek in onze gemeente. Daar zijn tal van voorbeelden van: optredens via de muziekschool en in Amphion, de inbreng van de jeugd bij schutterijen in Gaanderen, Nieuw Wehl en Wehl , stages bij bedrijven en instellingen, vele sportactiviteiten en de jongerenactiviteiten in de Gruitpoort. Deze positieve bijdrage van de jeugd laat zien dat er meer mogelijk is. Ook hier kan de gemeente optreden als verbinder en regisseur. De gemeente moet attent zijn op de ‘leefbaarheid’ voor jongeren en voorzieningen op peil houden. De voor- en naschoolse opvang op wijkniveau is al een succes door inzet van de sportverenigingen.

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. De gemeente heeft scholen met goed onderwijs. De belangrijkste taak voor de gemeente is de huisvesting van scholen in een veilige omgeving. Het afnemend aantal jongeren in de toekomst betekent dat investeringen goed doordacht moeten worden.

Een belangrijke vraag ligt bij de afstemming van opleidingen op de lokale bedrijvigheid. Het CDA wil dat jongeren ‘uit de eigen opleiding’ zoveel mogelijk in de regio kunnen blijven. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de scholen en de lokale en regionale bedrijven noodzakelijk. Omdat de Achterhoek een krachtige industrie- en bouwsector heeft, zijn goede technische opleidingen belangrijk voor de regio.

De gemeente bemoeit zich niet direct met de kwaliteit van het onderwijs, maar let wel op de raakvlakken met het jeugdbeleid. De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind zo nodig aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de jeugdhulp en dat scholen en jeugdinstellingen zich samen verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Nog steeds groeien kinderen op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich te ontplooien en volop mee te doen in de maatschappij.

 Doetinchem is dé onderwijsstad van de regio. De gemeente moet actief ondersteuning bieden om deze positie verder te verstevigen. Bijvoorbeeld bij de lobby voor het aanpassen van regels, waardoor het ook voor kleinere (maak)bedrijven mogelijk wordt om mbo-studenten met een ICT-opleiding een stageplek te bieden.

 Het CDA ondersteunt de ambitie van de Achterhoek om dé stage-, afstudeer- en traineeregio van Nederland te worden. Profilering met bijvoorbeeld ‘SmartHub’ en de slogan ‘Toekomst in de Maak’ wordt toegejuicht.

 Het CDA bepleit dat scholen waar mogelijk, onderwijs ook aan bieden in het Engels, Duits of Achterhoeks. Dit zal de arbeidskansen van de leerlingen vergroten.

 Het CDA stelt voor een heldere sociale kaart op te stellen zodat inwoners, scholen, sport en buurtcoaches elkaar nog beter weten te vinden.

 De jeugd heeft de toekomst. Het CDA is groot voorstander van het actief betrekken van jongeren bij de ontwikkeling van hun gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.