Omzien naar elkaar

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en de waardigheid van mensen. Gestart wordt bij de vraag wat mensen kunnen en welke mogelijkheden zij zien. Als ondersteuning nodig is, wordt ook gekeken naar het eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt hulp dichtbij geregeld. Wie – ook met steun van de omgeving – niet zelfredzaam kan zijn, krijgt ondersteuning en/of passende zorg, zodat er aansluiting blijft bij de samenleving. In deze lijn is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Doetinchem voortvarend ingevoerd. Het CDA staat achter de gedachte van de WMO dat ondersteuning en hulp afgestemd moeten zijn op de persoon zelf. Het is een uitdaging voor organisaties om zich aan te passen aan de mogelijkheden van iemand die zorg vraagt. Dat vergt een eerlijke en directe dialoog.De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Met het klimmen der jaren moeten goede, toegankelijke woningen en zorg aangeboden worden. Wij willen deze zorg dicht bij huis organiseren en versterken. Zodat mensen zo lang als mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen. Het in Doetinchem gevestigde regionale Slingeland Ziekenhuis kan hierbij een belangrijke aanjaagfunctie vervullen.Mantelzorgers zijn de zachte kracht en tegelijkertijd de oersterke motor in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De gemeente moet goed oog houden voor de draagkracht van mantelzorgers. De dagopvang moet op orde zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen.Het CDA onderkent de hartenkreet van de Sociale Raad dat er een omslag van denken nodig is in het omgaan met mensen met alle mogelijke vormen van beperkingen. Bijvoorbeeld laaggeletterd, slechtziend, blind, doof, een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Daarom ondersteunt het CDA de uitwerking van het VN-verdrag dat regelt dat iedereen, met of zonder beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.Een dakloze heeft zijn toekomst in zijn gemeenschap verloren zien gaan; voor het CDA is deelname aan de samenleving prioriteit nummer één. Daarom wil het CDA nog meer dan opvang, bescherming en beperking van overlast. Ook voor deze groep moet de kwaliteit van leven in onze gemeenschap centraal komen staan. Tegelijkertijd moet er nadrukkelijk ook oog zijn voor buurtbewoners van daklozen en andere moeilijk plaatsbare personen in onze maatschappij.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare doelgroep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

 Wij ondersteunen lokale en regionale initiatieven waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, kerken en dergelijke met elkaar de alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren.

 De gemeenten hebben er de afgelopen jaren extra taken bij gekregen op het terrein van (jeugd)zorg en werk, terwijl hierop fors bezuinigd is. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg en doelstelling is om dit binnen het beschikbare budget te realiseren. Voor het CDA is het belangrijk dat zo veel mogelijk van de middelen terecht komen bij haar inwoners en niet in organisaties of overhead.

 Een inkomensstaffel voor eigen bijdragen vinden wij nodig, zodat mensen die net boven de minimumgrens zitten geen onevenredig hoge bijdragen betalen.

 Het CDA wil financiële tegemoetkoming van bijzondere kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap voor mensen met een inkomen onder of op het minimuminkomen.

 Het CDA wil projecten ondersteunen die ouderen stimuleren om hun kennis en kunde over te brengen op de jongere generaties. De centra voor senioren in de dorpen en de stad zijn hiervoor een waardevolle uitvalsbasis.

 Het Mantelzorgcompliment moet meer bekendheid krijgen zodat alle mantelzorgers deze waardering krijgen.

 Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of voor familie in de directe woonomgeving vindt het CDA gewenst. Daar hoort gemeentelijke medewerking bij, bijvoorbeeld in de vorm van vergunning-verstrekking voor een mantelzorgwoning met een bepaalde duur .

 Voor dak- en thuislozen moet ingezet worden op werk en inkomen en een nieuwe rol in de samenleving.

 Bij ‘beschermd wonen’ moet kritisch gekeken worden naar mogelijkheden van ambulante hulpverlening. Niet in alle gevallen is deze goede besparingsmogelijkheid een verbetering van de persoonlijke situatie van de cliënt.

 Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele hulp in gang worden gezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.